Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Barbaadi & Bakkabuusi

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Barruu dhangiiwwan galmee ammee keessaa barbaada ykn bakkabuusa

Guulaalii - Baarbaadi akkasumaas Bakka Buusi Fili

Ctrl+Z

Kabala Durtiirra,

Sajoo
Barbaadi fi Bakkabuusi

Barbaadi

Barruu barbaaduu barbaadde ykn tarree irraa barbaacha duraan filtu galchi.

Search options are listed in the Options area of the dialog

Bakkabuusi

Barruu bakka buufamaa, ykn barruu dhihoo bakka buufamu fili ykn haalata tarree irra galchi.

Replacement options are listed in the Options area of the dialog.

Dirqaalee

When in Calc: Man'eewwan HendaaJechoota hundumaa qofa

Jechoota hundaa ykn man'eewwan barruu barbaadidhaan walfakkaatan barbaada.

Duubatti

Qubannoo qaree ammee jalqabuuni fi duubatti deemuudhaan gara ka'uumsa faayilii itti barbaadi.

Himannoo Idilee

Barbaacha kee keessatti turbaa abbalaa akkaa fayyadamtu si'iif haayyama.

Himannoowwan Idilee Tarree

Walsima qubee

Arfiilee qubee guddaa fi qubee xixqqaa gidduu adda baasa.

Filannoo ammee qofa

Barruu ykn man'eewwan filataman qofa barbaada.

Haalatoota barbaachaaf / Haalato Dabalate

Barruu dhaanga'e akkaataa waliin ifteessite barbaada. Sanduuqa filannoo kana filiiti, ittaansuudhaan akkaataa tarree barbaada irraa fili. Akkaataa bakka buusa ifteessuf, Akkaataa tarreeBakka buusii irraa fili.

Note.png Amaloota wanta barbaaduu erga filatee booda Haalatni Barbaadii Sanduuqa bal'ina LibreOffice Writer Dirqaalawwan keessaa kana qaaqa Barbaadi $ Bakkabuusi Haaalata Dabalachuutti jijjira.
Note.png Barruu amalooni kan dhaangessuu kaallatti fi haalattaan qindaa'aina fayyadamuu yoo barbaadde sanduuqa Haalata Dabalat fili.

Yaadoota

Barreessaa keessatti, barruuwwan yaadaa barbaacha kee keessatti dabaluuf filachuu danddeessa.

Amaloowwan Barbaaduu

Walfakkaatina Barbaadi

Jechoota kanneen barruudhaaf barbaacha walfakaatu barbaadi. Sanduuqa filannoo kana fili ittaansuudhaan dirqaalawwan walfakkaatinaa hiikuuf, qabduu... cuqaasi.

Yabbina arfiitiin walsima(afaanotani Eshiyaa qofa yoo danda'an)

Unkaawwan arfii yabbuu-walakkaa fi yabbuu-guutuu gidduu adda baasa.

Sagaloota akka(Jappan) (afaanota Eshiiyaa qofa yoo danda'an)

Meedirqaala barbaachaa yaadannoo walfakkaataa barruu Jappaan keessatti fayyadu yogguu ifteessi. Sanduuqa yaadannoo kana fili, ittiaansuudhaan dirqaalawwan barbaachaa ifteessuuf ...qabduu cuqaasi.

Jappan keessa barbaaduu

Mara barbaadi

Miseensota barruu mara ykn dhangii ati galmee keessa barbaadduuf (Barreessafi galmeewwan Calc keessaa qofa) barbaada akkasumas fila.

Miseensota barruu mara ykn dhangii ati galmee keessa barbaadduuf (Barreessafi galmeewwan Calc keessaa qofa) barbaada akkasumas fila.

Barbaadi

Taatee barruu ykn dhangii ati galmee keessa barbaaddu barbaada,fila.

Mara Bakkabuusa

Taatee barruu mara ykn dhangii bakka buusuu barbaade bakka buusa.When in Impress: Ajaja kan hanga bakka buutonni marrii islaayidii kee irratti taasifamutti irra deebi'i.

Bakkabuusa

Barruu filatamee ykn dhangii ati barbaadduuf bakka buusa, ittaansuudhaan taatee ittaanuuf barbaadi.

When in Writer: Amala

When in Writer: Amaloota barruu kan barbaaadduf barbaaddee fili. Fakkeenyaaf, yoo amalaf barbaaaddu, miseensoota barruu mara kan kallattiidhaan amala bocquu lakk addaa qabu, fi barruu mara bakka haalalata amala Bocaquu jijjiirnutu argamu.

When in Writer: Dhangii

When in Writer: Amaloota barruu dhangii ifteessii kanneen akka akaakuuwwan bocaquu, galteewwan bocaquu fi arfilee yaa'insa barruu barbaada.

When in Writer: Dhangii Miti

When in Writer: Barbaacha ykn sanduuqa Bakkabuusuu keessatti cuqaasi,iratti hundaa'uudhaan ulaaga barbaaduu haaquuf qabduu kana cuqaasi.

When in Writer:

Note.png Ulaagaan barbaadii amaloota dhaangssuu Barbaadi jalatti ykn sanduuqa Bakkabuusuun agarsiifameera.

When in Calc: Barbaadi keessatti

When in Calc: Foormulaa

When in Calc: Gatiiwwan

When in Calc: Arfilee gatiiwwan keessatti ifteessituu fi bu'aawwan foormulaa keessattif barbaada.

When in Calc: Yaadannoowwan

When in Calc: Arfilee yaadannoowwan kan man'eewwanitti miilta'an keessatti ifteessituu barbaadaf.

When in Calc: Kallatti barbaachaa

When in Calc: Dabaree man'eewwani barbaaaduudhaaf murteessa.

When in Calc: Tarreewwanin

When in Calc: Sarjaawwaniin

When in Calc: Olii gara gadiitti sarjaawwan keessa irraa barbaada.

When in Calc: Dabalata

When in Calc: Wardiilee mara keessa barbaadi

When in Calc: Wardiilee mara keessaan kan faayilii wardii ammee keessaa fila.

Cufi

Qaaqa cufee jijjiiramoota mara ol kaa'a.

Tip.png Erga qaaqa Bakkabuusi $ Barbaadii cufteen booda, hanga ammaatti ulaagaa barbaacha dhuumaa galchite fayyadamuudhaan barbaaduu ni dandeessa, Jijjiirraa+Too'annoo+F dhiibuudhaan.

Related Topics

Barbaacha Barruu Keessatti Turbaa abbaalaa fayyadamuu

Himannoowwan Idilee Tarree

Barreessaa irratti Barbaaduu fi Baakkabuusu