Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Xén

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search

Cho phép xén ô hiển thị ảnh được chèn vào. Chỉ ô hiển thị được sao chép: ảnh được chèn không thay đổi. Trước tiên, cần phải chọn một ảnh để xén.

In Impress and Draw no dialog is shown when you click the icon, but you see eight cropping handles. Open the context menu of a selected picture and choose Crop Image, if you want to use the dialog for cropping.

Kéo bất cứ móc xén nào để xén ảnh.

biểu tượng
Xén

Xén

Dùng vùng này để tỉa hay co giãn ảnh đã chọn, hoặc để thêm khoảng trắng chung quanh ảnh.

Giữ tỷ lệ

Bảo tồn tỷ lệ gốc của ảnh trong khi xén, để thay đổi chỉ kích cỡ của ảnh, không phải hình.

Giữ kích cỡ ảnh

Bảo tồn kích cỡ gốc của ảnh trong khi xén, để thay đổi chỉ tỷ lệ của ảnh. Để giảm tỷ lệ của ảnh, bật tùy chọn này và nhập vào hộp xéc giá trị âm. Để tăng tỷ lệ, nhập giá trị dương.

Trái

Bật tùy chọn Giữ tỷ lệ thì nhập giá trị dương để tỉa cạnh bên trái ảnh, hoặc nhập giá trị âm để thêm khoảng trắng vào bên trái ảnh. Bật tùy chọn Giữ kích cỡ ảnh thì nhập giá trị dương để tăng tỷ lệ ảnh theo chiều ngang, hoặc nhập giá trị âm để giảm tỷ lệ kích cỡ theo chiều ngang.

Phải

Bật tùy chọn Giữ tỷ lệ thì nhập giá trị dương để tỉa cạnh bên phải ảnh, hoặc nhập giá trị âm để thêm khoảng trắng vào bên phải ảnh. Bật tùy chọn Giữ kích cỡ ảnh thì nhập giá trị dương để tăng tỷ lệ ảnh theo chiều ngang, hoặc nhập giá trị âm để giảm tỷ lệ kích cỡ theo chiều ngang.

Trên

Bật tùy chọn Giữ tỷ lệ thì nhập giá trị dương để tỉa cạnh bên trên ảnh, hoặc nhập giá trị âm để thêm khoảng trắng vào bên trên ảnh. Bật tùy chọn Giữ kích cỡ ảnh thì nhập giá trị dương để tăng tỷ lệ ảnh theo chiều dọc, hoặc nhập giá trị âm để giảm tỷ lệ kích cỡ theo chiều dọc.

Dưới

Bật tùy chọn Giữ tỷ lệ thì nhập giá trị dương để tỉa cạnh bên dưới ảnh, hoặc nhập giá trị âm để thêm khoảng trắng vào bên dưới ảnh. Bật tùy chọn Giữ kích cỡ ảnh thì nhập giá trị dương để tăng tỷ lệ ảnh theo chiều dọc, hoặc nhập giá trị âm để giảm tỷ lệ kích cỡ theo chiều dọc.

Co giãn

Thay đổi tỷ lệ của ảnh đã chọn.

Bề rộng

Nhập chiều rộng của ảnh đã chọn, theo phần trăm.

Bề cao

Nhập chiều cao của ảnh đã chọn, theo phần trăm.

Kích cỡ ảnh

Thay đổi kích cỡ của ảnh đã chọn.

Bề rộng

Nhập chiều rộng của ảnh đã chọn.

Bề cao

Nhập chiều cao của ảnh đã chọn.

Kích cỡ gốc

Phục hồi ảnh đã chọn về kích cỡ gốc.