Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Berekenen

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Bepaalt de berekeningsinstellingen voor werkbladen. Definieert het gedrag van werkbladen met terugkerende verwijzingen, de datuminstellingen, het aantal decimalen en of er rekening moet worden gehouden met kleine en hoofdletters bij het zoeken in werkbladen.

Open een werkbladdocument, kies Extra - Opties - LibreOffice Calc - Berekenen

Terugkerende verwijzingen

Hier kunt u bepalen hoeveel benaderingsstappen er tijdens iteratieve berekeningen uitgevoerd worden. Daarnaast kunt u de mate van nauwkeurigheid van het antwoord specificeren.

Iteraties

Als u dit vakje markeert, worden formules met terugkerende verwijzingen (formules die voortdurend worden herhaald totdat het probleem is opgelost) berekend na een specifiek aantal herhalingen. Is het vakje Iteraties niet geselecteerd, dan veroorzaakt een terugkerende verwijzing in de tabel een foutmelding.

Voorbeeld: U wilt de verkoopprijs exclusief BTW van een item berekenen.

  1. Typ de tekst 'Verkoopprijs' in cel A5, de tekst 'Netto' in A6, en de tekst 'BTW' in A7.
  2. Typ nu een verkoopprijs (bijv. 100) in cel B5. De nettoprijs moet in cel B6 en de BTW in B7 worden weergegeven.
  3. U weet dat de BTW wordt berekend volgens 'nettoprijs keer 15%' en dat u de nettoprijs krijgt door de BTW van de verkoopprijs af te trekken. Typ de formule =B5-B7 in B6 om de nettoprijs te berekenen en de formule =B6*0,15 in cel B7 om de BTW te berekenen.
  4. Schakel de iteraties in om de formules correct te laten berekenen. Zijn deze niet ingeschakeld dan verschijnt de foutmelding Cirkelverwijzing in de Statusbalk.
A B
5 Verkoopprijs 100
6 Netto =B5-B7
7 BTW =B6*0,15

Stappen

Stelt het maximumaantal iteratiestappen in.

Min. wijzigingswaarde

Specificeert het verschil tussen twee iteratiestappen. Als het resultaat van de iteratie lager is dan de minimale waarde voor verandering, wordt de iteratie stopgezet.

Datum

Selecteer de begindatum voor de interne omzetting van dagen naar getallen.

30.12.1899 (Standaard)

Hiermee stelt u 30.12.1899 als dag nul in.

01-01-1900 (StarCalc 1.0)

Hiermee stelt u 01-01-1900 als dag nul in. Selecteer deze instelling als u een StarCalc 1.0-werkblad opent dat datumitems bevat.

01-01-1904

Hiermee stelt u 01-01-1904 als dag nul in. Gebruik deze instelling voor werkbladen die in een andere indeling geïmporteerd worden.

Hoofdletters/kleine letters

Geeft aan of er onderscheid gemaakt wordt tussen hoofdletters en kleine letters in teksten bij het vergelijken van celinhoud.

Voorneeld: Typ de tekst 'Test' in cel A1 en de tekst 'test' in B1. Typ dan de formule "=A1=B1" in cel C1. Als het vakje Hoofdletters/kleine letters geselecteerd is, verschijnt ONWAAR in de cel, zo niet dan verschijnt WAAR.

Note.png De tekstfunctie GELIJK is altijd hoofdlettergevoelig, onafhankelijk van de instellingen in dit dialoogvenster.

Precisie zoals weergegeven

Geeft aan of berekeningen uitgevoerd worden met de afgeronde waarden in het blad. Diagrammen worden getoond met de weergegeven waarden. Als u de optie Precisie zoals weergegeven niet selecteert, worden de weergegeven getallen afgerond, maar worden ze intern berekend met het niet-afgeronde getal.

Zoekcriteria = en <> moeten op hele cellen toepasbaar zijn

Hiermee bepaalt u dat de zoekcriteria die u voor de Calc-databasefuncties instelt, precies met de hele cel overeen moeten komen. Wanneer het vakje Zoekcriteria = en <> moeten op hele cellen toepasbaar zijn geselecteerd is, gedraagt LibreOffice Calc zich precies als MS Excel bij het zoeken in cellen in de databasefuncties.

.* op de volgende positie: Zoekresultaat:
win Vindt win, maar niet win95, os2win of opwinden
win.* Vindt win en win95, maar niet os2win of opwinden
.*win Vindt win en os2win, maar niet win95 of opwinden
.*win.* Vindt win, win95, os2win en opwinden

Als Zoekcriteria = en <> moeten op hele cellen toepasbaar zijn niet ingeschakeld is, werkt het win-zoekpatroon als '.*win.*'. Het zoekpatroon kan overal in de cel staan wanneer u met behulp van de Calc-databasefuncties zoekt.

Reguliere expressies in formules mogelijk

Als dit vakje geselecteerd is, zijn reguliere expressies mogelijk bij het zoeken naar tekenreeksvergelijkingen.When in Calc: Dit heeft betrekking op de databasefuncties en op VERT.ZOEKEN, HORIZ.ZOEKEN en VIND.SPEC.

Rij- en kolomkoppen automatisch zoeken

Geeft aan dat u de tekst in een willekeurige cel kunt gebruiken als opschrift voor de kolom onder de tekst of de rij rechts van de tekst. De tekst moet uit ten minste één woord bestaan en mag geen operatoren bevatten.

Voorbeeld: Cel E5 bevat de tekst "Europa". Daaronder, in cel E6, staat de waarde 100 en in cel E7 de waarde 200. Als het vakje Rij- en kolomkoppen automatisch zoeken is geselecteerd, kunt u de volgende formule in cel A1 schrijven: =SOM(Europa).

Decimalen voor algemene getalsopmaak beperken.

U kunt het maximum aantal decimale plaatsen specificeren die standaard worden getoond in cellen met algemene getalsopmaak. Als dit niet is ingeschakeld, worden zoveel decimalen getoond als de kolombreedte toestaat.

Cijfers achter de komma

Bepaalt het aantal decimalen voor getallen met de Algemene getalnotatie. De getallen worden weergegeven als afgeronde getallen, maar niet als afgeronde getallen opgeslagen.