Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Výpočty

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Nastavení pro výpočty v sešitech. Můžete určit chování pro iterační odkazy, nastavení data, počet desetinných míst a zda se má při hledání v sešitech brát v úvahu velikost písmen.

Otevřete sešit, zvolte Nástroje - Možnosti - LibreOffice Calc - Výpočty

Iterační odkazy

V této části můžete omezit počet aproximačních kroků při iteračních výpočtech. Také můžete určit stupeň přesnosti výsledku.

Iterace

Určuje, zda se mají počítat vzorce s iteračními odkazy (vzorce, které se neustále opakují, dokud není problém vyřešen). Pokud není pole Iterace zaškrtnuto, iterační odkazy způsobí chybu.

Příklad: výpočet ceny položky bez daně z přidané hodnoty.

  1. Do buňky A5 napište 'Prodejní cena', do buňky A6 'Cena bez DPH' a do buňky A7 text 'DPH'.
  2. Nyní do buňky B5 zapište prodejní cenu (např. 100). Cena bez daně by se měla zobrazit v buňce B6 a daň by se měla zobrazit v buňce B7.
  3. Víte, že daň z přidané hodnoty se počítá jako 'cena bez daně krát 20 %' a že cenu bez daně získáte odhadem výše DPH z prodejní ceny. Do B6 zapište vzorec =B5-B7 pro výpočet ceny bez daně a do buňky B7 zapište vzorec =B6*0.20 pro výpočet DPH.
  4. Pro správný výpočet vzorců povolte iterace, jinak se ve stavovém řádku zobrazí chybová zpráva 'Cyklický odkaz'.
A B
5 Prodejní cena 100
6 Cena bez DPH =B5-B7
7 DPH =B6*0,19

Kroky

Nastaví maximální počet kroků iterace.

Minimální změna

Určuje rozdíl mezi výsledky dvou iteračních kroků. Je-li výsledek iterace nižší než hodnota minimální změny, iterace skončí.

Datum

Vyberte počáteční datum pro interní převod z dní na čísla.

12/30/1899 (výchozí)

Nastaví jako den nula 30. 12. 1899.

01/01/1900 (StarCalc 1.0)

Nastaví jako den nula 1. 1. 1900. Toto nastavení použijte pro sešity StarCalc 1.0 s datovými záznamy.

01/01/1904

Nastaví jako den nula 1. 1. 1904. Toto nastavení použijte pro sešity importované z cizího formátu.

Rozlišovat velikost písmen

Určuje, zda se má při porovnávání obsahu buněk rozlišovat mezi velkými a malými písmeny.

Příklad: Napište do buňky A1 text 'Test' a do buňky B1 text 'test'. Potom napište vzorec "=A1=B1" do buňky C1. Je-li zaškrtnuto Rozlišovat velikost písmen, objeví se v buňce NEPRAVDA, jinak se objeví PRAVDA.

Note.png Textová funkce EXACT rozlišuje malá a velká písmena vždy, nezávisle na nastavení v tomto dialogovém okně.

Přesnost podle zobrazení

Určuje, zda se mají výpočty provádět se zaokrouhlenou hodnotou zobrazenou v sešitu. V grafech se zobrazují zaokrouhlené hodnoty. Pokud není zaškrtnuto pole Přesnost podle zobrazení, zobrazují se čísla zaokrouhlená, ale při výpočtech se používají interní nezaokrouhlené hodnoty.

Vyhledávací kritéria = a <> musí platit pro celé buňky

Vyhledávací kritéria, která nastavíte pro databázové funkce Calc, musí platit přesně pro celou buňku. Pokud není zaškrtnuto pole Vyhledávací kritéria = a <> musí platit pro celé buňky, LibreOffice Calc se při prohledávání buněk v databázových funkcích chová stejně jako MS Excel.

.* v následující pozici Výsledek vyhledávání
win Najde win, ale ne win95, os2win nebo upwind
win.* Najde win a win95, ale ne os2win nebo upwind
.*win Najde win a os2win, ale ne win95 nebo upwind
.*win.* Najde win, win95, os2win a upwind

Pokud není zaškrtnuto pole Vyhledávací kritéria = a <> musí platit pro celé buňky, hledání "win" se chová stejně jako ".*win.*". Hledaný výraz se při hledání pomocí databázových funkcí Calc může nacházet kdekoliv v buňce.

Povolit regulární výrazy ve vzorcích

Při vyhledávání a porovnávání znakových řetězců je možné použít regulární výrazy.When in Calc: Toto platí pro databázové funkce a pro VLOOKUP, HLOOKUP a SEARCH.

Automaticky najít popisky sloupců a řádků

Určuje, že text v jakékoliv buňce můžete použít jako popisek pro sloupec pod textem nebo pro řádek napravo od textu. Text musí obsahovat alespoň jedno slovo a nesmí obsahovat žádné operátory.

Příklad: Buňka E5 obsahuje text "Evropa". Pod ní, v buňce E6, je hodnota 100 a v buňce E7 hodnota 200. Je-li zaškrtnuto Automaticky najít popisky sloupců a řádků, je možné napsat do buňky A1 následující vzorec: =SUM(Evropa).

Omezit počet desetinných míst pro obecný formát čísla

Můžete určit maximální počet desetinných míst, který se v buňkách zobrazuje jako výchozí pro formát čísla Standard. Není-li povoleno, buňky s formátem čísla Standard budou zobrazovat tolik desetinných míst, kolik šířka sloupce dovolí.

Desetinná místa

Určuje počet číslic při zobrazování čísel ve formátu Standard. Čísla jsou jako zaokrouhlená zobrazována, ne ukládána.