Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Изчисляване

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Задава настройките за изчисляване в електронни таблици. Определя поведението на електронните таблици с итеративни обръщения, настройките за дата, броя на дробните позиции и дали регистърът на буквите да се взема предвид при търсене в листове.

Отворете документ – електронна таблица и изберете Инструменти - Настройки - LibreOffice Calc - Изчисляване

Итеративни обръщения

Тук можете да ограничите броя стъпки за приближение, извършвани при итеративни изчисления. Освен това можете да зададете степента на точност на резултата.

Итерации

Определя дали формулите с итеративни обръщения (формули, които се повтарят циклично, докато задачата бъде решена) се изчисляват с определен брой повторения. Ако е отметнато полето Итерации не е отметнато, всяко итеративно обръщение в таблицата ще предизвиква съобщение за грешка.

Пример: изчисляване на цената на стока без ДДС.

  1. Въведете текста „Продажна цена“ в клетката A5, текста „Основна цена“ – в клетката A6 и текста „ДДС“ – в клетката A7.
  2. Сега въведете продажна цена (например 100) в клетката B5. Основната цена трябва да се покаже в клетката B6, а сумата за ДДС – в B7.
  3. Да кажем, че ДДС се изчислява като „основна цена по 15%“ и основната цена се получава чрез изваждане на ДДС от продажната цена. Въведете формулата =B5-B7 в клетката B6, за да изчислите основната цена, и формулата =B6*0,15 в B7, за да изчислите ДДС.
  4. Включете итерациите, за да се изчислят формулите правилно, иначе в лентата на състоянието ще се покаже съобщение за грешка „Циклично обръщение“.
A B
5 Продажна цена 100
6 Основна цена =B5-B7
7 Данък =B6*0,15

Стъпки

Задава максималния брой стъпки за итериране.

Минимална промяна

Определя минималната разлика между резултатите на две последователни стъпки. Ако разликата е по-ниска, повторенията ще бъдат прекратени.

Дата

Изберете началната дата за вътрешното преобразуване от дати в числа.

30.12.1899 г. (подразбирана)

Задава 30.12.1899 г. като нулев ден.

01.01.1900 г. (StarCalc 1.0)

Задава 01.01.1900 г. като нулев ден. Използвайте тази настройка за електронни таблици на StarCalc 1.0, които съдържат дати.

01.01.1904 г.

Задава 01.01.1904 г. като нулев ден. Използвайте тази настройка за електронни таблици, импортирани от външен формат.

Отчитане на регистъра

Определя дали да се различават малките и главните букви в текстове при сравняване съдържанието на клетки.

Пример: Въведете текста „Проба“ в клетката A1 и „проба“ – в B1. След това въведете формулата „=A1=B1“ в C1. Ако полето Отчитане на регистъра е отметнато, в клетката ще се покаже „FALSE“. В противен случай ще се изпише „TRUE“.

Note.png Функцията за текст EXACT винаги взима предвид регистъра, независимо от настройките в този диалогов прозорец.

Точност като на екрана

Определя дали при изчисленията да се използват закръглените стойности, които са изписани в листа. Диаграмите ще се показват със стойностите от екрана. Ако настройката Точност като на екрана е изключена, показваните числа се закръгляват, но в изчисленията се използват оригиналните незакръглени числа.

Критериите за търсене = и <> се отнасят за цели клетки

Указва, че критериите за търсене, които задавате във функциите за бази от данни на Calc, трябва да съответстват точно на цяла клетка. Ако е отметнато Критериите за търсене = и <> се отнасят за цели клетки, LibreOffice Calc се държи точно като MS Excel при търсене на клетки във функциите за бази от данни.

.* в следната позиция: Резултат от търсенето:
бор Намира „бор“, но не и „борса“, „набор“ или „сборник“.
бор.* Намира „бор“ и „борса“, но не и „набор“ или „сборник“.
.*бор Намира „бор“ и „набор“, но не и „борса“ или „сборник“.
.*бор.* Намира „бор“, „борса“, „набор“ и „сборник“.

Ако не е отметнато Критериите за търсене = и <> се отнасят за цели клетки, шаблонът за търсене „бор“ действа точно като „.*бор.*“. Той може да се среща на произволно място в клетката при претърсване с функциите на Calc за бази от данни.

Регулярни изрази във формулите

Указва, че регулярните изрази са разрешени при търсене и при сравняване на знакови низове.When in Calc: Това се отнася за функциите за бази от данни и за VLOOKUP, HLOOKUP и SEARCH.

Автоматично намиране на заглавия на редове и колони

Указва, че можете да използвате текст в произволна клетка като етикет за колоната под текста или реда вдясно от него. Текстът трябва да съдържа поне една дума и да не съдържа знаци за операции.

Пример: Клетката E5 съдържа текста „Европа“. Отдолу, в клетката E6, е въведена стойността 100, а в клетката E7 – стойността 200. Ако е отметнато Автоматично намиране на заглавия на редове и колони, в клетката A1 можете да напишете формулата „=SUM(Европа)“.

Ограничени дробни позиции за общия числов формат

Можете да зададете максималния брой дробни позиции, показвани по подразбиране в клетки с числов формат General. Ако не е включено, в клетките с формат General ще се показват толкова дробни цифри, колкото позволява ширината на колоната.

Десетични позиции

Определя броя дробни позиции, които да се показват за числа с числовия формат General. Числата се изписват закръглени, но се съхраняват без закръгляване.