Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Amaloota

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search

Amaloota barruu kan barbaaadduf barbaaddee fili. Fakkeenyaaf, yoo amalaf barbaaaddu, miseensoota barruu mara kan kallattiidhaan amala bocquu lakk addaa qabu, fi barruu mara bakka haalalata amala Bocaquu jijjiirnutu argamu.

Amaloowwan Barbaaduu

Dirqaalee

Amaloota barbaaduudhaaf barbaaddee fili.

Foddaawwan

Amaloota Too'ataa Foddaa barbaada.

Galumsa

Amala Galuumsaa (bitaa irraa, mirga irraa, Sarara jalqabaa) barbaada.

Irra Sarari

Arfiilee amala Irra sararuu (baaqqee ykn dachaa) fayyadaman barbaadan.

Libsachuu

Amala arfiilee Libsachuu fayyadaman barbaada.

Galteewwan

Arfiilee amaloota arfii Guddaa, xixiqqaa, xiqqa guddaa, fi mataduree fayyadaman barbaada.

Hiriira

Amala Hirriiraa(bitaa,mirga,handhuurawwaa, qixxeeffame) barbaada.

Addaan Fageenya Sararaa

Amala Addaan fageenya sararaa (sarara baaqqee, sararoota 1.5 dachaa, qixxaa, xiqqaatee xiqqaatu, liidii) barbaada.

Duubee Arfii

Amala arfiilee Duubee fayyadamu barbaada.

Jechoota Dhuunfaa

Jechoota Dhuunfaa kan jamurii kan fayyadamu ykn amala irraa sararii barbaada.

Addaan fageessuu

Amala Addaan fageenyaa (gubbaa, jala) barbaada.

Barruu hiriirfma sarjaa barbaada.

Amala Barruu hiriirfma sarjaa barbaada.

Jalmuri

Arfilee kan amala Jalamurii(baaqee dachaa tuqaa).

Dhaabbii Caancalaa

Keewwattoota qindaa'in caancaala dabalataa fayyadamu barbaada.

Afaan

Amala Afaanii (qubeefannaadhaaf)barbaada.

Safaraa

Amala Safaraa barbaada.

Murfisa

Amala Murfisa barabaada

Haala Fuula

Amala Haalata Fuulaa Qurxaa waliin barbaada.

Yaatimawwan

Amala Too'annoo Yaatimawwan barbaada.

Naqa Bocquu

Amala Mirgada ykn yabbuu fi Mirgada barbaada.

Hojjaa Bocquu

Amala yabbuu ykn yabbuu fi Mirgada barbaada.

Keewwata Addabaa

Amala keewwata adda hin baanee barbaada.

Hamamtaa Bocquu

Amala Hamamtaa Bocquu/hojjaa bocquu barbaada.

Halluu Bocaquu

Miseensa hundaa bakka haalluu bocquu durtii jijjiirame barabaada.

bocquu

Miseensa bakka bocquu durtii jijjiirame hunda barabaada.

Gaaddiddaawaa

Amala Gaaddiddaawaa barbaada.

Marsaa

Amala Marsaa barbaada.

Boqachuu

Amala Bayyanachuu barbaada.

Dhugaa-galmeessii

Amala Dhugaa-galmeessii barbaada.

Qubannoo

Arfiilee Baramoo, Irraafi ykn amaloota Jalarfii barbaada

Toorii

Amaloota Toorii barbaada.

Rukkina

Amaloota fi Cimdii Rukkinaa Addaan fageenyaa(durtii baldhifame dhiphifame) barbaada.

keewwata Ittaanu kaa'uu

Amloota keewwata Ittaanu kaa'uu barbaada.