Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Faankishinii herreegaa

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Akaakuun kun faankishinii Herreegaa calc of keessaa qaba. Masaka Faankishinii banuuf, Saagi - Faankishinii fili.

Contents

CONVERT

Gatii safartuu tokko irraa gara safartuu birootti jijjiira. Sababootni jijjiirraa tarree qindaayinaa keessatti ni kennamu.

Al tokkotti tarreen sababoota jijjiirraa kennata maallaqaalee AwurooppEUROCONVERaa keessa jiran akkasumas Yuuroon (fakkeenya armaan gadii ilaali). Faankishinii haaraa EUROCONVERT waliin maalaqoota kana jijjiiruu dandeessa.

Caasima

JIJJIIRI(gatii;"barruu";"barruu")

Fakkeenya

=JIJJIIRI(100;"ATS";"EUR") Gatii Yuuroo Shilingoota Oostriyaa 100 deebisa.

=CONVERT(100;"EUR";"DEM") Yuuroota 100 gara Maarkoota Jarmaniitti jijjiira.

FLOOR.PRECISE

Rounds a number down to the nearest multiple of Significance, regardless of sign of Significance

Syntax

FLOOR.PRECISE(Number; Significance)

Number is the number that is to be rounded down.

Significance is the value to whose multiple the number is to be rounded down.

Example

=FLOOR.PRECISE( -11;-2) returns -12

FLOOR

Lakkoofsa gara baay'ataa signifikansii dhihootti siiqsa.

Caasima

FLOOR(Lakkoofsa; Siignifikaansii; Moodii)

Lakkoofsi lakkoofsa gara gadiitti siiqfameedha.

siignifikaansiin lakkoofsa hirmaanneen gatii isaa gadi siiqfameedha.

Moodiin gatii filannooti. Yoo Moodiin kennamee fi zeeroo yoo hin taane, fi yoo lakkoofsi fi siignifikaansiin negatiivii ta'an, siiqsuun gatsirrii lakkoofsaa irratti hundaa'udhaan taasifama.

Warning.png Yoo lakkoofsi jijjiiramaa fi siignifikaansiin lachuu negatiifii ta'an fi gatiin moodii zeeroodhaan walqixa ta'an ykn yoo hin kennamne,firiin %[officename] calc fi Excel adda ta'a edda alerguu dhumeen booda.Yoo wardii gara Excelitti alerginu,firii walfakkaatu EXseelii calc keessatti ilaaluuf, Moodii=1 fayyadami.

Fakkeenya

=FLOOR( -11;-2) -12 deebisa

=FLOOR( -11;-2;0) -12 deebisa

=FLOOR( -11;-2;1) -10 deebisa

SIGN

Mallattoo lakkoofsa deebisa. Yoo lakkoofsi positiivii ta'e 1 deebisa, yoo negatiivii -1 deebisa fi yoo zero ta'e 0 deebisa.

Caasima

SIGN(Lakkoofsa)

Lakkoofsi lakkoofsa mallattoon isaa murtaa'edha.

Fakkeenya

=SIGN(3.4) 1 deebisa.

=SIGN(-4.5) -1 deebisa.

MROUND

Returns a number rounded to the nearest multiple of another number.

Caasima

MROUND(Lakkoofsa; Qooyyaboota)

Lakkoofsa gara baay'ataa kanBaay'ataa siiqfame deebisa.

Raawwiin karaa biraa ta'uu qabu Multiple * ROUND(Lakkoofsa/Baay'ataa).

Fakkeenya

=MROUND(15.5;3) 15 akka 15.5 tti deebisa 15(3*5) 18(=3*6) caalaa baay'ee dhiyoodha.

=MROUND(1.4;0.5) 1.5 (= 0.5*3) deebisa.

CSCH

Cosine haayiperpoolikii lakkoofsaa deebisa.

Caasima

COSH(Lakkoofsa)

Cosine haayperpoolikii lakkoofsaadeebisa.

Fakkeenya

=CSCH(1) returns approximately 0.8509181282, the hyperbolic cosecant of 1.

SECH

Sine haayiperpoolikii lakkoofsaa deebisa.

Caasima

SINH(Lakkoofsa)

Sine haayperpoolikii lakkoofsaadeebisa.

Fakkeenya

=SINH(0) Sine haayiperpoolikii 0,0 deebisa.

CSC

Returns the cosecant of the given angle (in radians). The cosecant of an angle is equivalent to 1 divided by the sine of that angle

Caasima

COSH(Lakkoofsa)

Cosine tiriignoomeetiriilakkoofsaa,kofa raadiyaanidhaan deebisa.

Cosine kofaa diigriidhaan deebisuuf,faankishinii RADIAN fayyadamaa.

Fakkeenyawwan

=CSC(PI()/4) returns approximately 1.4142135624, the inverse of the sine of PI/4 radians.

=COS(RADIANS(60)) cosine diigrii 60,0.5 deebisa.

SEC

Returns the secant of the given angle (in radians). The secant of an angle is equivalent to 1 divided by the cosine of that angle

Caasima

SIN(Number)

sine tiriignoomeetiriilakkoofsaa,kofa raadiyaanidhaan deebisa.

Sine kofaa diigriidhaan deebisuuf,faankishinii RADIAN fayyadamaa.

Fakkeenyawwan

=SEC(PI()/4) returns approximately 1.4142135624, the inverse of the cosine of PI/4 radians.

=COS(RADIANS(60)) cosine diigrii 60,0.5 deebisa.

COUNTBLANK

Man'eewwan duuwwaa deebisa.

Caasima

COUNTBLANK(Hammangaa)

Lakkoofsa man'eewwan duuwwaa hammangaa man'ee keessa jiranii deebisa.Range.

Fakkeenya

=COUNTBLANK(A1:B2) Yoo man'eewwan A1, A2, B1, and B2 duuwwaa ta'an 4 deebisa.

ACOS

Garagalcha cosine tiriginomeetirii lakkoofsaa deebisa.

Caasima

ACOS(Lakkoofsa)

Faankishiniin kun cosine tiriginomeetirii lakkoofsaa,kan kofaa(raadiyaanidhaan)kan cosine isaa lakkoofsa ta'e.Kofti deebi'u 0 fi PI gidduudha.

Kofa deegridhaan deebisuuf,faankishinii DEGREE fayyadamaa.

Fakkeenya

=ACOS(-1) 3.14159265358979 deebisa(PI raadiyaanidhaan)

=DEGREES(ACOS(0.5)) 60 deebisa.Cosine 60 0.5 ta'a.

ACOSH

Kosaayinii haayperpoolikii lakkoofsaa deebisa.

Caasima

ACOSH(Lakkoofsa)

Faankishiniin kun garagalcha cosine haayperpoolikii Lakkoofsaadeebisa,lakkoofsi sun cosine haayperpoolikiin isaa lakkoofsa ta'eedha.

Lakkoofsa dirqama 1 waliin walqixa ykn caaluu qaba.

Fakkeenya

=ACOSH(1) 0 deebisa.

=ACOSH(COSH(4)) 4 deebisa.

SQRT

Iskuweer ruuttii positiivii kan lakkoofsaa deebisa.

Caasima

SQRT(Lakkoofsa)

Iskuweer ruuttii posotiiviiLakkoofsaadeebisa.

Lakkoofsi dirqama positiivii ta'uu qaba

Fakkeenya

=SQRT(16) 4 deebisa.

=SQRT(-16) dogogora qoccolloo hin fayyadne deebisa.

ACOT

Garagaltoo cotangent (the arccotangent) lakkoofsa kennamee deebisa.

Caasima

ACOT(Lakkoofsa)

Faankishiniin kun garagaltoo cotangent tiriiginoomeetirii Number,kan kofti(raadiyaanidhaan) cotangent isaa lakkoofsa ta'e deebisa.Kofti deebi'u 0 fi PI gidduudha.

Kofa deegridhaan deebisuuf,faankishinii DEGREE fayyadamaa.

Fakkeenya

=ACOT(1) 0.785398163397448 (PI/4 raadiyaanii)deebisa.

=DEGREES(ACOT(1)) 45 deebisa.Tangent tiin diigrii 45 1.

ACOTH

Garagaltoo cotangentii haayperpoolokii lakkoofsa kennamee deebisa.

Caasima

ACOTH(Lakkoofsa)

Faankishiniin kun garagaltoo cotangentii lakkoofsa kennamee deebisa, sunis lakkoofsa kan cotangentii haayperbooliikii lakkoofsa ta'eedha.

Yoo lakkoofsi -1 fi 1 dabalee gidduu kana ta'e dogogorri ni uumama.

Fakkeenya

=ACOTH(1.1) Garagalcha cotangentii haayperpoolikii 1.1,tilmaamaan 1.52226 deebisa.

ASIN

Garagaltoo sine tirignoomeetirii lakkoofsaa deebisa.

Caasima

ASIN(Lakkoofsa)

Faankishiniin kun garagaltoo sine tiriignoomeetirii Lakkoofsaa,sine kofti isaa lakkoofsaan ta'e deebisa.Kofti deebiu -PI/2 fi +PI/2 gidduu jira.

Kofa deegridhaan deebisuuf,faankishinii DEGREE fayyadamaa.

Fakkeenya

=ASIN(0) 0 deebisa. returns 0.

=ASIN(1) 1.5707963267949 (PI/2 raadiyaanidhaan)deebisa.

=DEGREES(ASIN(0.5)) 30 deebisa.Sine diigrii 30 0.5 ta'a.

ASINH

Garagaltoo sine haayperpoolikii lakkoofsaa deebisa.

Caasima

ASINH(Lakkoofsa)

Faankishiniin kun garagaltoo sine haayperpoolikii Lakkoofsaa,lakkoofsa sine haayperpoolikii isaa lakkoofsa deebisa.

Fakkeenya

=ASINH(-90) tilmaamaan -5.1929877 deebisa.

=ASINH(SINH(4)) 4 deebisa.

ATAN

Garagaltoo tangentii tiriignoomeetirii lakkoofsaa deebisa.

Caasima

ATAN(Lakkoofsa)

Faankishiniin kun garagaltoo tangentii tiriignoomeetirii Lakkoofsaa,tangentii kofti isaa lakkoofsaan ta'e deebisa.Kofti deebiu -PI/2 fi +PI/2 gidduu jira.

Kofa deegridhaan deebisuuf,faankishinii DEGREE fayyadamaa.

Fakkeenya

=ATAN(1) 0.785398163397448 (PI/4 raadiyaanii)deebisa.

=DEGREES(ATAN(1)) 45 deebisa.Tangentiin deegrii 45 1 ta'a.

ATAN2

Garagaltoo tangentii tiriignoomeetirii koordineetii x fi y adda ba'ee deebisa.

Caasima

ATAN2(LakkoofsaX; LakkoofsaY)

LakkoofsiX gatii koordineetii x ti.

LakkoofsaY gatii coordineetii y ta'a.

ATAN2 garagaltoo tangentii tiriignoomeetirii,kunis,kofa(raadiyaaniidhaan) x-axisii fi sarara xuqaa LakkoofsaX ,gara LakkoofsaY ti deebisa.Kofti deebi'u -PI fi PI gidduu ta'a.

Kofa deegridhaan deebisuuf,faankishinii DEGREE fayyadamaa.

Fakkeenya

=ATAN2(20;20) 0.785398163397448 (PI/4 raadiyaanii)deebisa.

=DEGREES(ATAN2(12.3;12.3)) 45 deebisa.Tangentiin diigrii 45 1 ta'a.

ATANH

Garagaltoo tangentii tiriignoomeetirii lakkoofsaa deebisa.

Caasima

ATANH(Lakkoofsa)

Faankishiniin kun garagaltoo tangentii tiriignoomeetirii Lakkoofsaa,kana jechuun lakkoofsa tangentiin haayperpoolikiin isaanii lakkoofsa ta'e deebisa jechuudha.

Lakkoofsi haala -1 < lakkoofsa < 1 kana dirqama fudhachuu qaba.

Fakkeenya

=ATANH(0) 0 deebisa.

COS

Cosine kofa kennamee deebisa.

Caasima

COS(Lakkoofsa)

Cosine tiriignoomeetiriilakkoofsaa,kofa raadiyaanidhaan deebisa.

Cosine kofaa diigriidhaan deebisuuf,faankishinii RADIAN fayyadamaa.

Fakkeenyawwan

=COS(PI()/2) 0 deebisa,cosine PI/2 raadiyaanidhaani.

=COS(RADIANS(60)) cosine diigrii 60,0.5 deebisa.

COSH

Cosine haayiperpoolikii lakkoofsaa deebisa.

Caasima

COSH(Lakkoofsa)

Cosine haayperpoolikii lakkoofsaadeebisa.

Fakkeenya

=COSH(0) haayiperpoolikii zero 1 deebisa.

COT

Kotaanjantii kofa(raadiyaanidhaan) kennamee deebisa.

Caasima

COT(Lakkoofsa)

Kotaanjantii Lakkoofsaa, kofa raadiyaanidhaan deebisa.

Kootaanjantii kofaa diigriidhaan deebisuuf,faankishinii RADIAN fayyadamaa.

Kootaanjantiin kofaa 1 kan taanjantiidhaan hirameen walqixa.

Fakkeenya

=COT(PI()/4) kootaanjantii PI/4 raadiyaaniidhaaf,1 deebisa.

=COT(RADIANS(45)) kootaanjantii diigrii 45,1 deebisa.

SQRTPI

Iskuwer ruuttii kan(PI lakkoofsaa) deebisa.

Caasima

SQRTPI(Lakkoofsa)

Iskuwer ruuttii posotiivii ta'e kan ( PI Lakkoofsaan/baay'ate) deebisa.

Kuni SQRT(PI()*Number) kana waliin walgita.

Fakkeenya

=SQRTPI(2) iskuweer ruuttii kan (2PI), tilmaamaan 2.506628 deebisa.

COTH

Kootaanjantii haayperpoolikii lakkoofsa (kofaan)kennamee deebisa

Caasima

COTH(Lakkoofsa)

Kootaanjantii haayiperpoolikii Lakkoofsaa deebisa.

Fakkeenya

=COTH(1) Kootaanjanii haayiperpoolikii 1,tilmaamaan 1.3130 deebisa.

DEGREES

Raadiyaanii gara diigriitti jijjiira.

Caasima

DEGREES(Lakkoofsa)

Lakkoofsi kofa raadiyaanii gara diigriitti jijjiiramuudha.

Fakkeenya

=DEGREES(PI()) diigrii 180 deebisa.

EXP

e expoonentii lakkoofsaa deebisa. e tilmaamaan 2.71828182845904.

Caasima

EXP(Lakkoofsa)

Lakkoofsi paaworii e ittiin ka'uudha.

Fakkeenya

=EXP(1) 2.71828182845904,herreegni dhaabataan e kun sirrummaa calc tiifi.

FACT

Faaktooriyaalii lakkoofsaa deebisa.

Caasima

FACT(Lakkoofsaa)

Lakkoofsa deebisa!, faaktooriyaaliin lakkoofsaa, akka lakkoofsa 1*2*3*4* ... * shallagama.

=FACT(0) akka hiikaatti 1 deebisa.

Faaktooriyaaniin lakkoofsa negatiivii"qoccolloo fashalaawaa" dogogora deebisa.

Fakkeenya

=FACT(3) 6 deebisa.

=FACT(0) 1 deebisa.

INT

Lakkoofsa gara intijajii itti aanutti gadi siiqsa.

Caasima

INT(Lakkoofsa)

Lakkoofsagara intijarii gadi siqeetti deebisa.

Lakkoofsonni negatiifiin gara negatiivii gadiitti siqa.

Fakkeenya

=INT(5.7) 5 deebisa.

=INT(-1.3)-2 deebisa.

EVEN

Lakkoofsa positiivii hanga intijarii guutuu itti aanuuttii fi lakkoofsa negatiivii gadi gara intijarii guutuu itti aanuutti siqsa.

Caasima

EVEN(Lakkoofsa)

Lakkoofsagara intijarii guutuutti ol,zero irraa deebisa.

Fakkeenyawwan

=EVEN(2.3) 4 deebisa.

=EVEN(2) 2 deebisa.

=EVEN(0) 0 deebisa.

=EVEN(-0.5) -2 deebisa.

GCD

Hirmaataa walii guddicha kan intijaroota lamaa ykn lamaa ol ta'an deebisa.

Hirmaataa walii guddichi intijarii posotiivii guddicha kan intijaroota kennaman hundaa haftee malee hiraniidha.

Caasima

GCD(Intijarii1;Intijarii2;...;Intijarii30)

Intijariin1 haga 30intijaroota haga 30 jiraniif hirmaataa walii guddaan ni shallagama.

Fakkeenya

=GCD(16;32;24) firii 8 kenna,sababiin isaas 8 lakkoofsa guddaa kan 16, 24 fi 32 haftee malee hiruu danda'uudha.

=HWG(B1:B3) iddoo man'eewwan B1, B2, B3 9, 12 of keessaa qabaniidha , 93 kenna.

GCD_ADD

Firiin argamu hirmaataa walii guddicha lakkoofsota tarreeffamanii ta'a.

Note.png Faankishinii maqaan isaanii _ADD wajjin dhumu firii wal fakkaatu kan Micro Excel wajjin walgitu deebisa. Firii sadarkaa addunyaa irratti hundaa'e argachuuf faankishinii _ADD ala ta'e fayyadamaa. Fakkeenyaaf,faankishiniin WEEKNUM sadarkaa addunyaa ISO 6801 irratti hundaa'udhaan lakkoofsa torbanii kan guyyaa kennamee shallaga, WEEKNUM_ADD ammoo lakkoofsa torbanii walfakkaatu akka Microsoft Exseelitti deebisa.

Caasima

GCD_ADD(Lakkoofsa(oota))

Lakkoofsi(onni)) lakkoofsota haga 30tti tarreeffamaniidha.

Fakkeenya

=GCD_ADD(5;15;25) 5 deebsa.

ISEVEN

Yoo gatiin intijarii guutuu ta'e TRUE ,ykn yoo gatiin qara ta'e FALSE deebisa.

Caasima

ISEVEN(Gatii)

Gatiingatii mirkanaa'edha.

Yoo gatiin intijarii ta'uu baate,lakkoofsi kamiyyuu tuqaa deesimaaliin boodaa ni hafu.Mallattoon gatiis ni hafa.

Fakkeenya

=ISEVEN(48) TRUE deebisa.

=ISEVEN(33) FALSE deebisa.

=ISEVEN(0)TRUE deebisa.

=ISEVEN(-2.1) TRUE deebisa.

=ISEVEN(3.999) FALSE deebisa.

ISODD

Yoo gatiin qara ta'e DHUGAA ,ykn yoo lakkoofsi guutuu ta'e SOBA deebisa.

Caasima

ISODD(Gatii)

Gatiingatii mirkanaa'edha.

Yoo gatiin intijarii ta'uu baate,lakkoofsi kamiyyuu tuqaa deesimaaliin boodaa ni hafu.Mallattoon gatiis ni hafa.

Fakkeenya

=ISODD(33) TRUE deebisa.

=ISODD(48) FALSE deebisa.

=ISODD(3.999) TRUE deebisa.

=ISODD(-3.1) TRUE deebisa.

RANDBETWEEN

Lakkoofsa tasaa intijarii hammanga adda ba'e keessa jiru deebisa.

Caasima

RANDBETWEEN(Gubbaa; Jala)

Lakkoofsa tasaa intijarii intijaroota jidduudhaaJala fi Gubbaa (lachuu dabalatee).

Faankishiniin kun lakkoofsa tasaa haaraa yeroo hunda calc deebisee shallagu oomisha. Calc akka deebisee shallagu dirqisiisuuf hujeeka shift+Ctrl+F9 dhiibi.

Lakkoofsota tasaa kan gongumaa deebi'ee hin shallagamne, man'eewwan faankishinii kana qaban garagalchuu, fi Gulaaluu-maxxansuu addaa (maxxansa Hundaa wajjinfiFoormulaawwan hin mallattoofne fi Lakkoofsota mallattaa'e fayyadami).

Fakkeenya

=RANDBETWEEN(20;30) intijarii 20 fi 30 gidduu jiru deebisa

LCM

Hirmaataa walii guddicha kan intijaroota lamaa ykn lamaa ol ta'an deebisa.

Caasima

LCM(Intijarii1;Intijarii2;...;Intijarii30)

Intijariin1 haga 30intijaroota haga 30 jiraniif hirmaataa walii guddaan ni shallagama.

Fakkeenya

Yoo lakkoofsota 512;1024 fi 2000 intijarii 1;2 fi 3 sanduuqa barruu, 128000 akka firiitti deebi'a.

LCM_ADD

Firiin argamu hiramaa walii xiqqicha lakkoofsota tarreeffamanii ta'a.

Note.png Faankishinii maqaan isaanii _ADD wajjin dhumu firii wal fakkaatu kan Micro Excel wajjin walgitu deebisa. Firii sadarkaa addunyaa irratti hundaa'e argachuuf faankishinii _ADD ala ta'e fayyadamaa. Fakkeenyaaf,faankishiniin WEEKNUM sadarkaa addunyaa ISO 6801 irratti hundaa'udhaan lakkoofsa torbanii kan guyyaa kennamee shallaga, WEEKNUM_ADD ammoo lakkoofsa torbanii walfakkaatu akka Microsoft Exseelitti deebisa.

Caasima

LCM_ADD(Lakkoofsa(oota))

Lakkoofsi(onni)) lakkoofsota haga 30tti tarreeffamaniidha.

Fakkeenya

=HWX_ADD(5;15;25) 75 deebisa.

COMBIN

lakkoofsa makaa tuutaaf osoo irra hin deebi'ini deebisa.

Caasima

COMBIN(Lakkaawwii1; Lakkaawwii2)

Lakkaawwiin1 lakkoofsa maalimaa tuutaa keessati.

Lakkaawwii2 lakkoofsa maalimaa tuuta irraa filamuudha.

COMBIN lakkoofsa karaa maamila filachuuf ta'u deebisa. Fakkeenyaaf, yoo maalimoonni 3 A, B fi C tuuta keessa jiraatan, maalimoota 2 karaa adda addaa 3 filachuu dandeessa, isaanis AB, AC fi BC dha.

COMBIN foormulaa hojjoomuu: lakkaawwii1!/(lakkaawwii2!*(lakkaawwii1-lakkaawwii2)!)

Fakkeenya

=COMBIN(3;2) 3 deebisa.

COMBINA

Lakkoofsa makaa maalimaa cita tuutaa irra deebii dabalatee deebisa.

Caasima

COMBINA(Lakkaawwii1;Lakkaawwii2)

Lakkaawwiin1 lakkoofsa maalimaa tuutaa keessati.

Lakkaawwii2 lakkoofsa maalimaa tuuta irraa filamuudha.

COMBINA lakkoofsa karaa maalimoota kana filatu, iddoo tartiibni filachuu barbaachisu deebisa, achiin irradeebiin maalimoota ni eyyamama. Fakkeenyaf, yoo maalimoonni 3 A, B fi Cn tuuta keessa jiratan, maalimoota 2 karaa adda addaa 6 filachuu dandeessa, isaanis AB, BA, AC, CA, BC fi CB dha.

COMBINA foormulaa hojjoomuu: (lakkaawwii1+lakkaawwii2-1)! /(lakkaawwii2! (lakkaawwii1-1)!)

Fakkeenya

=COMBINA(3;2) 6 deebisa.

TRUNC

Iddoo deesimaalii irraa kutuudhaan lakkoofsa gabaabsa.

Caasima

TRUNC(Lakkoofsa;lakkaa'uu)

Lakkoofsaiddoo deesimaalii isa guddaalakkaa'u deebisa.Iddoon deesimaalaa irra darbaan mallattoo osoo ilaalcha keessa hin galchin calisee murama.

TRUNC(Lakkoofsa; 0) lakkoofsota posotiiviitiif akka INT(Lakkoofsa) bakka bu'a,garuu lakkoofsota negatiiviitiif haala gaariin gara zeerootti siqa.

Warning.png The visible decimal places of the result are specified in Tools - Options - LibreOffice Calc - Calculate.

Fakkeenya

=TRUNC(1.239;2) 1.23 deebisa.9 ni bada.

=TRUNC(-1.234999;3) -1.234 deebisa.Lakkoofsi 9 hunduu ni badu.

LN

Lakkoofsa dhaabataa e irratti hundaa'udhaan logaarizimii uumamaa deebisa. e dhaabataa tilmaamaa gatii 2.71828182845904 qaba.

Caasima

LN(Lakkoofsa)

Lakkoofsi gatii logaarizimiin uumamaa shallagamuudha.

Fakkeenya

=LN(3) logaarizimii uumaamaa kan 3 tilmaamaan 1.0986 ta'a.

=LN(EXP(321))321 deebisa.

LOG

Logaarizimii lakkoofsaa gara beezii beekamaatti deebisa.

Caasima

LOG(Lakkoofsa;Beezii)

Lakkoofsi gatii logaarizimiin uumamaa shallagamuudha.

Beeziin beezii logaariizimii shallaguudhaaf ta'uudha. Yoo dhiifame, Baazii 10 yaadama.

Fakkeenya

=LOG(10;3) logaariizimii gara beezii 3 kan 10 (tilmaamaan 2.0959) deebisa.

=LOG(7^4;7) 4 deebsa.

LOG10

lakkoofsaa logaarizimii beezii-10 deebisa.

Caasima

LOG10(Lakkoofsa)

Logaarizimii gara lakkoofsa beezii-10 ti deebisa.

Fakkeenya

=LOG10(5) logaarizimii 5 beezii-10 tilmaamaan 0.69897 deebisa.

ISO.CEILING

Rounds a number up to the nearest multiple of Significance, regardless of sign of Significance

Syntax

ISO.CEILING(Number; Significance)

Number (required) is the number that is to be rounded up.

Significance (optional) is the number to whose multiple the value is to be rounded up.

Example

=ISO.CEILING(-11;-2) returns -10

CEILING.PRECISE

Rounds a number up to the nearest multiple of Significance, regardless of sign of Significance

Syntax

CEILING.PRECISE(Number; Significance)

Number (required) is the number that is to be rounded up.

Significance (optional) is the number to whose multiple the value is to be rounded up.

Example

=CEILING.PRECISE(-11;-2) returns -10

CEILING

Lakkoofsa haga hirmaannee siignifikaantii itti dhinootti siqsa.

Caasima

CEILING(Lakkoofsa;siignifikaantii;Moodii)

Lakkoofsi lakkoofsa ol siiqfamuudha.

siignifikaantiin lakkoofsa hirmaanneen gatii isaa ol siiqfameedha.

Moodiin gatii diirqalaati.Yoo gatiin moodii kenname fi zeeroodhaan walqixa hin taane,fi yoo lakkoofsi fi siignifikaansiin negatiivii ta'an,gatsirrii lakkoofsaa irratti hundaa'udhaan siiqsuun ta'a.Jijjiiramaan kun akka Excel tti gara MS Excel yeroo alergamu irradarbama,jijjiiramaa sadaffaa hin beeku.

Warning.png Yoo lakkoofsi jijjiiramaa fi siignifikaansiin lachuu negatiifii ta'an fi gatiin moodii zeeroodhaan walqixa ta'an ykn yoo hin kennamne,firiin %[officename] fi Exseeliin adda ta'a edda alaaguun dhumeen booda.Yoo wardii gara Exseelitti alerginu,firii walfakkaatu EXseelii calc keessatti ilaaluuf, Moodii=1 fayyadami.

Fakkeenya

=CEILING(-11;-2) -10 deebisa.

=CEILING(-11;-2;0) -10 deebisa

=CEILING(-11;-2;1) -12 deebisa

PI

Gatii herreegaa dhaabataa PI gara iddoo deesimaalaa 3.14159265358979 deebisa.

Caasima

PI()

Fakkeenya

=PI() 3.14159265358979 deebisa.

RAND

Lakkoofsa tasaa 0 fi 1 gidduu jiru deebisa.

Caasima

RAND()

This function produces a new random number each time Calc recalculates. To force Calc to recalculate manually press F9.

Lakkoofsota tasaa kan gongumaa deebi'ee hin shallagamne, man'eewwan =RAND(), qaban garagalchuu, fi Gulaaluu-maxxansuu addaa (maxxansa Hundaa wajjinfiFoormulaawwan hin mallattoofne fi Lakkoofsota mallattaa'e fayyadami).

Fakkeenya

=RAND() returns a random number between 0 and 1.

MULTINOMIAL

Faaktooriyaalii ida'amaa qoccolloo baay'ataa faaktooriyaalitiif hirame deebise.

Caasima

MULTINOMIAL(Lakkoofsa(ota))

Lakkoofsi(onni)) lakkoofsota haga 30tti tarreeffamaniidha.

Fakkeenya

=MULTINOMIAL(F11:H11) Yoo F11 haga H11 gatii 2, 3 fi 4 of keessaa qabaate 1260 deebisa.Kuni foormulaa =(2+3+4)! / (2!*3!*4!) waliin walgita.

POWER

Lakkoofsa gara pooworiitti ol ka'e deebisa.

Caasima

POWER(Base; Exponent)

Beeziigara pooworii pooworiitti ol ka'e deebisa.

Exponeesheeshinii opereetaraa fayyadamuudhaan firiin walfakkaatu ni argama^:

Beerii^Paaworii

Fakkeenya

=POOWORIIN(4;3) 64 deebisa,kunis 4 pooworii 3 ta'a.

=4^3 akkasumas 4 pooworii 3 deebisa.

SERIESSUM

Jechayyaa jalqabaa kan poower siiriyeesii ida'a.

SERIESSUM(x;n;m;koofishentoota) = koofishentii_1*x^n + koofishentii_2*x^(n+m) + koofishentii_3*x^(n+2m) +...+ koofishentii_i*x^(n+(i-1)m)

Caasima

SERIESSUM(X; N; M; koofishentoota)

X gatii naqaa poowor siiriyeesiti.

N poowerii jalqabaati

M dabala N dabaluu dha

koofishentootni siiriyeesii koofishentootaati.

PRODUCT

Lakkoofsota hundaa akka qocollootti kennaman baay'isuu fi firii deebisa.

Caasima

PRODUCT(Lakkoofsa1; Lakkoofsa2; ...; Lakkoofsa30)

Lakkoofsi1 haga 30 qocolloota haga 30 firiin isaanii shallagamuudha.

PRODUCT lakkoofsa1 * lakkoofsa2 * lakkoofsa3 * ...deebisa

Fakkeenya

=PRODUCT(2;3;4) 24 deebisa.

SUMSQ

Yoo ida'ama iskuweerii lakkoofsaa shallaguu barbaadde,dirree barruu irratti kana galchi.

Caasima

SUMSQ(Lakkoofsa1; Lakkoofsa2; ...; Lakkoofsa30)

Lakkoofsi1 haga 30 qocolloota haga 30 firiin isaanii shallagamuudha.

Fakkeenya

Yoo lakkoofsota 2;3 fi 4 lakkoofsa 1;2 fi 3 sanduuqa barruu keessa galchite,29 akka firiitti deebi'a.

MOD

Yeroo intijariin tokko isa biraatiif hiramu haftee deebisa.

Caasima

MOD(Hiramaa; Jaloo)

Qocolloo intijariitiif faankishiniin kun hiraa mooduuloo hiramaa deebisa,sun haftee yeroo Hiramaan Hiraadhaanhiramuudha.

Faankishiniin kun akka Hiramaa- Hiraa * INT(Hiramaa/Hiraa)

Fakkeenya

=MOD(22;3)yeroo 22 lakkoofsa 3 hirame hafte 1 deebisa.

=MOD(11.25;2.5) 1.25 deebisa.

QUOTIENT

Intijarii qaama hiruu ta'e deebisa.

Caasima

QUOTIENT(Irrayyee; Jaloo)

Intijarii qaama Irrayyee jaloodhaanhirame deebisa.

QUOTIENT tiin INT(irrayyee/jaloo) waliin walgita, garuu dogogoraa coodii dogogoraa karaa adda ta'een rippoortii godha.

Fakkeenya

=QUOTIENT(11;3) 3 deebisa.Hafteen 2 ni bada.

RADIANS

diigrii gara raadiyaanitti jijjiira.

Caasima

RADIANS(Lakkoofsa)

Lakkoofsi kofa diigrii kan raadiyaanitti jijjiiramuudha.

Fakkeenya

=RADIANS(90) 1.5707963267949, kan PI/2 gara Calc akkureesiitti deebisa.

ROUND

Lakkoofsa gara lakkoofsa deesimaalii wayiitti siiqsa.

Caasima

ROUND(Lakkoofsa;lakkaa'uu)

LakkoofsagaraLakkaa'umsa iddoo deesimaaliitti deebisa. Yoo Lakkaa'umsi haqame ykn zeeroo ta'e, faankishiniin gara intijarii dhihootti siiqsa. Yoo lakkaa'umsi negatiivii ta'e, faankishiniin gara 10, 100, 1000 kkf dhiyootti siiqsa.

Faankishiniin kun gara lakkoofsa itti dhiyootti siiqfama.Filannoodhaaf ROUNDDOWN fi ROUNDUP ilaala.

Fakkeenya

=ROUND(2.348;2) 2.35 deebisa

=ROUND(-32.4834;3) -32.483 deebisa. Deesimaalii hundaa ilaaluuf dhangii man'ee jijjiira.

=ROUND(2.348;0) 2 deebisa.

=ROUND(2.5) 3 deebisa.

=ROUND(987.65;-2)1000 deebisa.

ROUNDDOWN

Lakkoofsa sirrummaadhaaf gara zeerootti gadi buta.

Caasima

ROUNDDOWN(Lakkoofsa;lakkaa'uu)

Iddoowwan deesimaalii lakkaa'uuf Lakkoofsa gadi siiqfame (gara zeerootti) deebisa.Yoo lakkaawwiin hambifame,zeeroo faankishiniin gara intijariitti gadi siiqfama.Yoo lakkaawwiin negatiivii ta'e,faankishiniin gara 10, 100, 1000, etc itti aanutti gadi siiqfama.

Faankishiniin kun gara zeerootti siiqfama. Filannoodhaaf ROUNDUP fi ROUND ilaali.

Fakkeenya

=ROUNDDOWN(1.234;2) 1.23 deebisa.

=ROUNDDOWN(45.67;0) 45 deebisa.

=ROUNDDOWN(-45.67) -45 deebisa.

=ROUNDDOWN(987.65;-2) 900 deebisa.

COUNTIF

Lakkoofsa man'eewwanii kan ulaagaa wayii hammangaa man'ee keessaa waliin wal qabatu deebisa.

The search supports regular expressions. You can enter "all.*", for example to find the first location of "all" followed by any characters. If you want to search for a text that is also a regular expression, you must precede every character with a \ character. You can switch the automatic evaluation of regular expression on and off in Tools - Options - LibreOffice Calc - Calculate.

Caasima

COUNTIF(Hammangaa; Ulaagaa)

Hammagni hammanga ulaagaan itti hojiirra oolfameedha.

Ulaagaan, ulaagaa akka unka lakkoofsaatti, himamsaatti ykn diraa arfiitti mul'isa. Ulaagaan kun man'eewwan kamtu akka lakkaa'amu murteessa. Akka himamsa idileetti barruu barbaachaa, fkf b.* jechoota hundaa b dhaan jalqaban galchuu dandeessa. Akkasumas, hammangaa man'ee kan ulaagaa barbaachaa of keessaa qabu agarsiisuu dandeessa. Yoo barruu harjifaatiif barbaadde, barruu waraabbii lamaan cufi.

Fakkeenya

A1:A10 hammangaa man'ee lakkoofsotaa 2000 hanga 2009 of keessaa qaba. Man'ee B1 lakkoofsa 2006 of keessaa qaba. Man'ee B2 keessa, foormulaa galchita:

=COUNTIF(A1:A10;2006) - kuni 1 deebisa

=COUNTIF(A1:A10;B1) - kuni 1 deebisa

=COUNTIF(A1:A10;">=2006") - kuni 4 deebisa

=COUNTIF(A1:A10;"<"&B1) - yoo B1 qabaate 2006, kuni 6 deebisa

=COUNTIF(A1:A10;C2) iddoo man'een C2 barruu >2006 lakkoofsa man'eewwanii hammangaa A1:A10 keessaa lakkaa'u kan >2006 ta'u of keessaa qaba.

Lakkoofsota negatiivii qofa lakkaa'uuf: =COUNTIF(A1:A10;"<0")

ROUNDUP

Lakkoofsa ol, zeeroo irraa, sirrummaa wayiitti.

Caasima

ROUNDUP(Lakkoofsa;lakkaa'uu)

Lakkoofsa iddoo deesimaalii Lakkaa'uuf gara oliitti siiqfame(zeeroo irraa) deebisa. Yoo lakkaa'umsi haqame ykn zeeroo ta'e,faankishiniin gara intijariitti ol siiqa. Yoo lakkaa'umsi negatiivii ta'e,faankishiniin gara 10, 100, 1000, kkf dhiyootti ol siiqfama.

Faankishiniin kun zeeroo irraa siiqfama. Filannoodhaaf ROUNDDOWN fi ROUND ilaalaa.

Fakkeenya

=ROUNDUP(1.1111;2) 1.12 deebisa.

=ROUNDUP(1.2345;1) 1.3 deebisa.

=ROUNDUP(45.67;0) 46 deebisa.

=ROUNDUP(-45.67) -46 deebisa.

=ROUNDUP(987.65;-2) 1000 deebisa.

SIN

sine kofa (raadiyaanidhaan) kennamee deebisa.

Caasima

SIN(Number)

sine tiriignoomeetiriilakkoofsaa,kofa raadiyaanidhaan deebisa.

Sine kofaa diigriidhaan deebisuuf,faankishinii RADIAN fayyadamaa.

Fakkeenya

=SIN(PI()/2) 1 deebisa,sine PI/2 raadiyaanidhaani.

=SIN(RADIANS(30)) sine diigrii 60, 0.5 deebisa.

SINH

Sine haayiperpoolikii lakkoofsaa deebisa.

Caasima

SINH(Lakkoofsa)

Sine haayperpoolikii lakkoofsaadeebisa.

Fakkeenya

=SINH(0) Sine haayiperpoolikii 0,0 deebisa.

SUM

Lakkoofsota hundaa hammangaa man'eewwanii keessatti ida'a.

Caasima

SUM(Lakkoofsa1; Lakkoofsa2; ...; Lakkoofsa30)

Lakkoofsi1 haga 30 qocolloota haga 30 firiin isaanii shallagamuudha.

Fakkeenya

Yoo lakkoofsota 2;3 fi 4 lakkoofsa 1;2 fi 3 sanduuqa barruu keessa galchite,9 akka firiitti deebi'a.

=SUM(A1;A3;B5) Ida'ama man'eewwan sadii shallaga.=SUM (A1:E10) ida'ama man'eewwan hundaa hammangaa man'ee A1 haga E10 keessa jiran shallaga.

Haalonni AND dhaan walqabatan faankishinii SUM() wajjin haala armaan gadiitti fayyadamuu danda'ama:

Fakkeenya tilmaamaa: Beeksisa waan bitamee gabatee keessatti galchiteetta. Tarjaan A gatii guyyaa kan beeksisa waan bitamee ofkeessaa qaba, tarjaan B hammaadha. Foormulaa barbaaduu barbaadde kan hamma walii galaa keessaa ji'a murtaa'e qofaa fayyadu deebisa,fkf hamma yeroodhaaf qofa >=2008-01-01 to <2008-02-01. The range with the date values covers A1:A40, the range containing the amounts to be totaled is B1:B40. C1 contains the start date, 2008-01-01 beeksisa waan bitamee dabalatee fi C2 guyyaa, 2008-02-01 sun baay'ee itti hin dabalamu.

Foormulaa armaan gadii akka foormulaa waraantotti galchi:

=SUM((A1:A40>=C1)*(A1:A40<C2)*B1:B40)

Kana akka foormulaa waraantootti galchuuf, foormulaa cufuus salphumatti furtuu Enter dhiibuu irra Shift+ Ctrl + Enter dirqama dhiibuu qabda. Foormulaan Foormulaa baarii kan cuftuu keessatti cufame keessatti agarsiifama.

{=SUM((A1:A40>=C1)*(A1:A40<C2)*B1:B40)}

Foormulaan dhugaa irratti hundaa'udhaan firiin walii galaa kan dorgomsiifame yoo ulaagaan qaqabame 1 fi yoo hin qaqqababne 0 ta'a. Tokkoon tokkoo waldorgomsiifame firii akka waraantotti fudhatame fi baay'isaa matririkis fayyadamee, fi dhuma irratti gatiin tokkoon tokkoo firii maatriksii kennuuf ni ida'ama.

SUMIF

Man'eewwan adda ba'e ulaagaa kennameen ida'a. Faankishiniin kun yeroo gatii wayiitiif barbaaddu hammangaa sakkata'uuf fayyada.

The search supports regular expressions. You can enter "all.*", for example to find the first location of "all" followed by any characters. If you want to search for a text that is also a regular expression, you must precede every character with a \ character. You can switch the automatic evaluation of regular expression on and off in Tools - Options - LibreOffice Calc - Calculate.

Caasima

SUMIF(Hammangaa; Ulaagaa; Ida'amaHammangaa)

Hammagni hammanga ulaagaan itti hojiirra oolfameedha.

Ulaagaan man'ee kan ulaagaan barbaachaa ykn ulaagaan barbaachaa matuma isaatiin, keessatti mul'atuudha.

Hammangaanida'amaa hammangaa kan gatiin irraa ida'amuudha. Yoo jijjiiramaan kun mul'achuu baate, gatiin hammangaa keessatti argame ni ida'ama.

Note.png SUMIF wabii diraa ogeeyyii(~) ulaagaa jijjiiramaa keessa qofaa, fi yoo jijjiiramaa filannoo Hammanga ida'amaa hin kennamne deegara.

Fakkeenya

Lakkoofsota negatiivii qofa ida'uuf: =SUMIF(A1:A10;"<0")

=SUMIF(A1:A10;">0";B1:10) - gatii hammanga B1:B2 irraa eegalee yoo gatiin gitu hammanga keessaa A1:A2 >0 ta'e ida'a.

COUNTIF() caasima waa xiqqoo caaluuf fakkeenyaaf kan SUMIF() waliin fayyadame ilaali.

TAN

Tangent kofa(raadiyaanidhaab)kenname deebisa.

Caasima

TAN(Lakkoofsa)

Tangent Lakkoofsaa deebisa, kofti raadiyaanidhaani.

Tangent kofaa diigriidhaan deebisuuf,faankishinii RADIAN fayyadamaa.

Fakkeenya

=TAN(PI()/4) tangent kan raadiyaanii PI/4,1 deebisa

=TAN(RADIANS(45)) tangent diigrii 45, 1 deebisa.

TANH

Tangent haayperpoolikii lakkoofsaa deebisa.

Caasima

TANH(Lakkoofsa)

Tangent haayiperpoolikii Lakkoofsaa deebisa.

Fakkeenya

=TANH(0) tangent haayperpoolikii 0, 0 deebisa.

SUBTOTAL

Walakkeessaa hundaa shallaguu. Yoo hammangaan dursee walakkeessa hundaa ofkeessaa qabaate, shallaggii biraatiif hin fayyadan. Galmee calalame gara kontootti qofa fudhachuuf faankishinii kana ofmaacalallii wajjin fayyadami.

Caasima

SUBTOTAL(Faankishinii; Hammangaa)

Faankishiniin lakkoofsa faankishinoota armaan gadii keessaa tokkoof dhaabbatuudha.

Kasaa faankishinii Fankishinii
1 AVERAGE
2 COUNT
3 COUNTA
4 MAX
5 MIN
6 PRODUCT
7 STDEV
8 STDEVP
9 SUM
10 VAR
11 VARP

Hammangaan hammangaa man'eewwan itti dabalameedha.

Fakkeenya

Hammangaa man'ee A1:B5 magaalota tarjaa A keessa fi fakkiiwwan waliin deeman tarjaa B keessa kan qabate gabatee qabaachuu qabna. Ofmaacalalamaa fayyadamte kanaaf tarree magaala Hamburgii qofa qabu argita. Ida'ama fakkaawwanii kan mul'ate arguu barbaaddaa; kunis, hundam hundaa kan tarree calalamee ta'a. As keessatti foormulaa sirrii kan ta'uu qabu:

=SUBTOTAL(9;B2:B5)

EUROCONVERT

Mahaalaqa biyyoolessaEroopiyaani durii gidduu jijjiiruu fi gara Euroosii fi Euroosii irraa.

Caasima

EUROCONVERT(Gatii; "Mahaalaqa_irraa"; "Mahaalaqatti", sirrummaa_guutuu, sirrummaa_rogsadeessuu)

Gatiin hamma maallaqaa jijjiiramuudha.

Maallaqa_irraa fiGara_maallaqaa safartuu maallaqa itti fi irraa duraa duuban jijjiiramuudha. Kuni dirqama barruu ta'uu qaba, maallaqaaf kontooffachiifni beekamaan (fakkeenyaaf "EURO"). Maakkiin (EURO tokkoon kan ilaalame) koomishinii yuuroopitiin qindaa'e.

Sirrummaa_guutuun dirqala. Yoo dhiisame ykn Soba ta'e, bu'aan isaa akka Gara maallaqaatti gara lakkurnyeetti buutama. Yoo Sirrummaa_guutuun Dhugaa ta'e, deebiin walitti hin buutamu.

Sirrummaa_garsadeeffamaan dirqala. Yoo sirrummaan_garsadeeffamaa kennamee fi >=3, bu'aan gidduu jijjiirraa garsadee (maallaqaa1,EUR,maallaqaa2) gara sirrummaatti buutama. Yoo sirrummaan_garsadeeffamaa dhiifame,bu'aan gidduu hin buutamu. Akkasumas Gara maallaqaatti "EUR" ta'e, sirrummaan_garsadeeffamaa akka garsadeeffamaa barbaadameetti fayyada fi jijjiirraan EUR gara EUR hojii irra oola.

Fakkeenyota

=EUROCONVERT(100;"ATS";"EUR") Shilingii awustiraaliyaa 100 gara Uurootti jiijjira.

=EUROCONVERT(100;"EUR";"DEM")Uuroo 100 gara Maarkisii Jaarmaniitti jijjiira.

ODD

Lakkoofsa positiivii hanga intijarii qaraa itti aanuuttii fi lakkoofsa negatiivii gadi gara intijarii qaraa itti aanuutti siqsa.

Caasima

ODD(Lakkoofsa)

Lakkoofsa gara intijarii qaraa oliitti, zeeroo irraa deebisa.

Fakkeenya

=ODD(1.2) 3 deebisa.

=ODD(1) 1 deebisa.

=ODD(0) 1 deebisa.

=ODD(-3.1) -5 deebisa.

ABS

Gatii of danda'aa lakkoofsaa deebisa.

Caasima

ABS(Lakkoofsa)

Lakkoofsi lakkoofsa gatiin of danda'aan isaa shallagamuudha.Lakkoofsi gatii of danda'aan gatii mallattoo +/- ala qabaatudha.

Fakkeenya

=ABS(-56)56 deebisa.

=ABS(12) deebisa.

=ABS(0) 0 deebisa.


Related Topics

Calc Functions By Category in the LibreOffice WikiHelp