Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Masaka Faankishinii

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Masaka Faankishiniibana, foormulaawwan uumuf si gargaaru bana. Bakkatti foormulaan saagamu murteessuuf masaka eegaluu keen dura man'ee yookiin hangii man'eewwanii wardii irraa filadhu.

Saagi - Fankishinii filadhu

Ctrl+F2

Kabala Foormulaairra,

Sajoo
cuqaasi
Gargaartuu Dalagaa
Note.png {{{1}}}

Masakni Faankishinii caancaloota lama qaba. Faankishinoonni foormulaa uumuuf gargaara, CaasaanStructure immoo foormulaa ijaarame mirkaneessuuf gargaara.

Caancala Faankishinootaa

Tarree Akaakuuwwanii fi Faankishinootaa

Akaakuu

Akaakuuwwan Faankishinoonni garagaraa itti mogga'an hunda tarreessa.Faankishinii sirrii dirree tarree armaan gadii keessa jiru agarsiisuuf akaakuu filadhu. Faankishinoota hunda tartiiba ABtiin akaakuu malee agarsiisuuf "Hunda" filadhu."Maayii kan fayyadamame" faankishinoota yeroo dhihootti fayyadamte tarreessa.

Fankishinii

Faankishinoota akaakuu filatame jala jiran mul'isa.Faankkishinii filachuuf hantuutee lama-cuqaasi. Cuqaasni al tokkee ibsa gabaabaa faankishinii mul'isa.

Waraantoo

Faankishiniin filatame akka waraantoo foormulaatti hangii man'ee filatamee keessatti saagamuu isaa adda baasa. Foormuloonni waraantoo man'ee hedduu irratti hojjetu.Man'een hundi waraantoo keessa jiru foormulaa foormulaa akka garagalchaatti osoo hin taane akka foormulaa baratamaa man'eewwan tarreentaa hundaan hiramaniitti of keessatti qabata.

Filannoon Waraantoo ajajaCtrl+Shift+Enter foormuloota galchuufi dhugoomsuuf gargaaru wajjiin walfakkaata. Foormulaan akka foormulaa tarreentaa sadalga lamaan mul'ifametti saagama { }.

Note.png Hammantaa guddaan hangii waraantoo man'eewwan 128 128tiini dha.

Dirreewwan Qajeelfama Naqan

Yeroo faankishinii lama-cuqaastu,dirree(wwan)qajeelfama galchan harka mirga qaaqaatti mul'atu.Wabii man'ee akka qajeelfamaatti filachuudhaaf,yerooqabduu hantuutee gaqqabdu kallattiidhaan man'ee keessa cuqaasi,ykn hangii barbaadame wardii irra jiru harkisi.Gatiiwwan lakkoofsaa fi biroo ykn wabiiwwan kallattiidhaan gita dirreewwanii qaaqa keessa jiranittis galchuu ni dandeessa.Yeroo galiinsa guyyaafayyadamtu,dhangii sirrii fayyadamuu ke mirkaneessi.Firii wardii keessatti saaguuf OK cuqaasi.

Suntuursi / Irraanessi

Qooqsi sajoo qaaqa gara hamamtaa dirree naqaatti hir'isa. Kanaafuu wabii wardii irratti mallatteessuuf ni salphata. Sajoon ofumaan sajoo birootti jijjirama. Sajoo Olaansi. Qaaqa hamamtaa isa duraatti deebisanii kuusuf cuqaasi.

Yeroo hantuuteedhaan barruu irratti cuqaastu qaaqni ofumaan xiqqaata. Akkuma ati qabduu hantuutee gad lakkiifteen, qaaqni bakkatti deebi'a akkasumas hangi wabii hantuutee waliin qindaa'e galmee keessatti godayyaa cuquliisaan shoolama.

Icon
Suntuuruu
Icon
Irraanessi

Firii Faankishinii

Akkuma qajeelfamoota faankishinii keessa galchiteen, firiin ni shallagama.Durargiin kun qajeelfamoota kennamaniin hojjetamuu isaa sitti hima.yoo qajeelfamootni dogoggorri isaan mudate,gitnilakkadaa dogoggoraae ni mul'ata.

Qajeelfamootni barbaadaman maqaa maxxansaa yabbuu keessa jiruun mul'ifamu.

f(X) (faankishinii filatame irratti hundaa'uun)

Jalee Faankishinii wiizaardii faankishinii keessatti faankishinii biraa ijaaruuf akka argattu siif eeyyama, iddoo gatii ykn wabii.

Qajeelfama/Ulaagaa/Wabii Man'ee (faankishinii filatame irratti hundaa'uun)

Lakkoofsi dirreewwan barruu mul'atanii faankishinii irratti hundaa'a.Qajeelfama kallattiidhaan ykn man'ee gabatee keessa jiru cuqaasuudhaan dirreewwan qajeelfamaatti galchi.

Bu'aa

Firii shallaggii ykn ergaa dogoggoraa mul'isa

Foormulaa

Foormulaa uumame mul'isa.Galfata ke kallattiidhaan barreessi,ykn masaka fayyadamuudhaan foormmulaa uumi.

Duuba

Xiyyeeffannoo,akka ofii hojjetetti isaan mallatteessuudhaan,qaamota foormulaa keessa gara duubaatti deemsisa.

Tip.png Foormulaa wal-xaxaa faankishinii hedduu of keessatti qabu irra faankishinii tokko filachuuf,faankishinii foddaa foormulaa keessa jiru lama-cuqaasi.

Itti Aanee

Qaamota foormulaa foddaa foormulaa keessa jiran keessa gara fulduraatti deema. Qabduun kun faankishinoota gara foormulaatti moggaasuufis ni gargaara. Yoo faankishinii filattee qabduu Ittaanee

Tip.png Faankishinii foddaa filannoo keessa jiru gara foddaa foormulaatti dabarsuuf ,faankishinii foddaa filannoo keessa jiru lama cuqaasi.

Dhiisi

Foormulaa hojii irra osoo hin oolchiin qaaqa cufa.

OK

Masaka faankishiniixumuree, foormulaa mandheewwan filatamanitti dabarsa.

Tarree Akaakuuwwanii fi Faankishinootaa

Caancala Caasaa

Fuula kanarratti,caasa faankishinii mul'isuu ni dandeessa

Note.png Osoo Masaka Faankishinii yeroo qareen mandhee,mandhee durumaan faankishinii of keessatti qabu keessa qubate eegalte,caancalli Caasaa ni banama,qabiyyee foormulaa ammees ni mul'isa.

Caasaa

Sadarkaa Bakka bu'iinsa faankishinii ammee mul'isa. Mallattoo ida'uu ykn hir'isuu fuldura jiru cuqaasuun qajeelfamoota dhoksuu ykn agarsiisuu ni dandeessa.

Note.png Tuqaa cuquliisni qajeelfamoota sirnaan galan bakka bu'a.Tuqaa diimaan gosoota deetaa sirrii hin taan mul'isa.Fakkeenyaaf: osoo faankishiniin IDA'UU qajeelfama akka barruutti gale toko qabaate, kun akka IDA'UUn galiinsa lakkoofsaa qofa eeyyamutti diimaadhaan shoolama.