Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Funksjonsveiviser

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Åpne funksjonsveiviseren. Funksjonsveiviseren hjelper deg med å lage formler. Velg en eller flere celler i regnearket før du starter denne veiviseren for å angi hvor formelen skal settes inn.

Velg Sett inn → Funksjon

Ctrl+F2

Formellinja, trykk

Ikon
Funksjonsveiviser
Note.png {{{1}}}

Funksjonsveiviseren har to faner: Funksjoner brukes for å opprette formler, og Struktur brukes for å kontrollere den konstruerte formelen.

Funksjoner-fanen

Liste over kategorier og funksjoner

Kategori

Viser alle de kategoriene som de forskjellige funksjonene er tildelt. Velg en kategori for å vise de tilsvarende funksjonene i listefeltet nedenfor. Velg «Alle» for å se alle funksjoner i alfabetisk rekkefølge uavhengig av kategori. "Sist brukt" viser funksjonene som du nylig har anvendt.

Funksjon

Viser funksjonene i den valgte kategorien. Dobbeltklikk for å velge en funksjon. Et enkeltklikk viser en kort funksjonsbeskrivelse.

Matrise

Kryss av hvis den valgte funksjonen skal settes inn i det valgte celleområdet som en matriseformel. Matriseformler opererer på flere celler. Alle cellene i matrisen inneholder formelen.

Matrise er identisk med kommandoen «Ctrl+Shift+Enter», som brukes til å skrive inn og bekrefte formler i arket: Formelen settes inn som en matriseformel angitt av to klammeparenteser { }.

Note.png Den maksimale størrelsen til et matriseområde er 128 x 128 celler.

Inntastingsfelter for argument

Når du dobbeltklikker en funksjon, vises skrivefelter for argumenter til høyre i dialogvinduet. Du kan velge en cellereferanse som et argument ved å trykke direkte i cellen eller merke et område i arket mens du holder museknappen nede. Du kan også skrive numeriske og andre verdier eller referanser direkte inn i de tilsvarende feltene i dialogvinduet. Når du bruker datooppføringer, må du passe på at du bruker det riktige formatet. Trykk OK for å sette resultatet inn i regnearket.

Forminsk/Maksimer

Trykk på Forminsk for å gjøre dialogvinduet like lite som skrivefeltet. På den måten er det lettere å merke av området i arket. Knappen blir etter dette endret til en Maksimering-knapp. Denne kan brukes til å gjenopprette størrelsen på dialogvinduet.

Dialogvinduet blir automatisk minimert når du klikker med musa i et regneark. Så snart du slipper museknappen, blir dialogvinduet gjenopprettet. Referanseområdet du valgte med musa blir vist med blå ramme i dokumentet.

Icon
Forminsk
Icon
Maksimer

Funksjonsresultat

Så snart du skriver inn argumenter i funksjonen, beregnes resultatet. Denne forhåndsvisningen informerer deg om hvorvidt beregningen skal utføres med de gitte argumentene. Hvis argumentene resulterer i en feil, vises den tilsvarende feilkoden.

De nødvendige argumentene vises med navn i fet skrift.

f(x) (avhengig av den valgte funksjonen)

Gir deg adgang til enda et nivå av Funksjonsveiviseren så du kan flette en annen funksjon i funksjonen i stedet for en verdi eller referanse.

Argument/parameter/cellereferanse (avhengig av den valgte funksjonen)

Antall synlige tekstfelter avhenger av funksjonen. Skriv inn argumenter enten direkte i argumentfeltene eller ved å klikke på en celle i tabellen.

Resultat

Viser beregningens resultat eller en feilmelding.

Formel

Viser den opprettede formelen. Du kan skrive inn delene direkte eller opprette formelen med hjelp av veiviseren.

Tilbake

Flytt fokus bakover gjennom formelkomponentene, og merk dem underveis.

Tip.png For å velge en enkelt funksjon fra en kompleks formel bestående av flere funksjoner, dobbeltklikk funksjonen i formelvinduet.

Neste

Gå framover gjennom formelelementene i formelvinduet. Du kan også bruke denne knappen til å tildele funksjoner til formelen. Hvis du velger en funksjon og trykker på Neste-knappen vil funksjonen dukke opp i formelvinduet.

Tip.png Dobbeltklikk en funksjon i utvalgsvinduet for å overføre den til formelvinduet.

Avbryt

Lukker dialogvinduet uten å bruke formelen.

OK

Avslutter Funksjonsveiviseren og overfører formelen til de valgte cellene.

Liste over kategorier og funksjoner

Strukturfane

På denne siden kan du se funksjonens struktur.

Note.png Hvis du starter Funksjonsveiviseren når cellepekeren er plassert i en celle som allerede inneholder en funksjon, åpnes Struktur-fanen og viser oppbygningen av den gjeldende formelen.

Struktur

Vis funksjonen i en trevisning. Du kan skjule og vise deler av funksjonen ved å klikke på pluss- eller minustegnene.

Note.png Blå prikker betegner korrekt innskrevne argumenter. Røde prikker angir ukorrekte datatyper. Hvis for eksempel et av argumentene til SUMMER-funksjonen er skrevet inn som tekst, framheves dette i rødt, ettersom SUMMER bare tillater inntasting av tall.