Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Кодове на грешки в LibreOffice Calc

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Следващата таблица съдържа преглед на съобщенията за грешки в LibreOffice Calc. Ако грешката е в клетката, съдържаща курсора, съобщението се изписва в лентата за състоянието.

Код на грешката Съобщение Обяснение
### няма Клетката не е достатъчно широка, за да се покаже съдържанието й.
501 Невалиден знак Формулата съдържа невалиден знак.
502 Невалиден аргумент Аргументът на функцията е невалиден. Например, функцията SQRT() не приема отрицателни числа – за тях трябва да използвате IMSQRT().
503
#ЧИС!
Невалидна операция с плаваща запетая Изчислението предизвиква нарушаване на дефиниционната област на променливата.
504 Грешка в списъка с параметри Параметърът на функция е невалиден, например текст вместо число или обръщение към област вместо към клетка.
508 Грешка: липсващ съответен елемент Липсваща скоба, например затваряща скоба без отваряща.
509 Липсваща операция Знакът за операция липсва, например „=2(3+4) * “, където е изпусната операцията между „2“ и „(“.
510 Липсваща променлива Липсва променлива, например при два последователни знака за операции: „=1+*2“.
511 Липсваща променлива Функцията изисква повече променливи, отколкото са подадени, например AND() и OR().
512 Препълване във формула Компилатор: общият брой на вътрешните елементи (оператори, променливи, скоби) във формулата надхвърля 8192.
513 Препълване в низ Компилатор: размерът на идентификатор във формулата надхвърля 64 кБ. Интерпретатор: размерът на резултат от низова операция надхвърля 64 кБ.
514 Вътрешно препълване Извършен е опит за сортиране на прекалено много числови данни (максимумът е 100000) или е препълнен стекът за изчисления.
516 Вътрешна синтактична грешка В стека за изчисления се очаква матрица, но тя не е налице.
517 Вътрешна синтактична грешка Непознат код, например документ, съдържащ по-нова функция, е зареден с по-стара версия на програмата, която не я поддържа.
518 Вътрешна синтактична грешка Променливата е недостъпна
519
#СТОЙНОСТ
Няма резултат (в клетката се изписва #СТОЙНОСТ вместо Err:519) Формулата дава резултат, който не отговаря на дефиницията; или клетка, цитирана във формула, съдържа текст вместо число.
520 Вътрешна синтактична грешка Компилаторът е създал неизвестен код.
521 Вътрешна синтактична грешка Няма резултат
522 Циклично обръщение Формулата се обръща пряко или непряко към себе си и не е отметнато полето Итерации в Инструменти - Настройки - LibreOffice Calc - Изчисляване.
523 Изчислението не е сходящо Функцията е пропуснала целевата стойност или итеративните обръщения не са достигнали минималната промяна в рамките на зададения максимален брой стъпки.
524
#ОБР
Невалидни обръщения (в клетката се изписва #ОБР вместо Err:524) Компилатор: име, описващо ред или колона, не може да бъде разрешено. Интерпретатор: липсва колоната, редът или листът, съдържащ цитираната клетка.
525
#ИМЕ?
Невалидни обръщения (в клетката се изписва #ИМЕ? вместо Err:525) Не е възможно да се изчисли стойността на индентификатор, например липсва валидно обръщение, липсва валидно име на област, липсва етикет на колона/ред, липсва макрос, невалиден десетичен разделител, липсва добавка.
526 Вътрешна синтактична грешка Остарял код, не се ползва повече, но може да се получи в стари документи, ако резултатът представлява формула от област.
527 Вътрешно препълване Интерпретатор: Прекалено капсулирани обръщения, например когато клетка цитира друга клетка.
532
#ДЕЛ/0!
Деление на нула. Операция деление (/) със знаменател 0
Още някои функции връщат тази грешка, например:
VARP с по-малко от 1 аргумент
STDEVP с по-малко от 1 аргумент
VAR с по-малко от 2 аргумента
STDEV с по-малко от 2 аргумента
STANDARDIZE със stdev=0
NORMDIST със stdev=0