Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Функции за дати и часове

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Тези функции служат за вмъкване и редактиране на дати и часове.

Вмъкване - Функция - Категория Дати и часове

Note.png Функциите, чиито имена завършват с _ADD, връщат същите резултати като съответните функции на Microsoft Excel. Използвайте функциите без _ADD, за да получите резултати, базирани на международните стандарти. Например функцията WEEKNUM изчислява номера на седмицата на дадена дата според международния стандарт ISO 6801, докато WEEKNUM_ADD връща същия номер на седмица като Microsoft Excel.

LibreOffice вътрешно борави с датите и часовете като с числови стойности. Ако припишете формата „Число“ на дата или час, стойността ще бъде преобразувана до число. Например 12:00 ч. на 01.01.2000 г. се преобразува в 36526,5. Стойността преди десетичната запетая съответства на датата, а тази след нея – на часа. Ако не желаете да виждате този вид числово представяне на датата или часа, променете формата по съответен начин. За тази цел изберете клетката, съдържаща стойността за дата или час, отворете конктекстното й меню и изберете Форматиране на клетки. Разделът Числа съдържа функциите за задаване на числов формат.

База за нулевия ден

Датите се изчисляват като разстояния от началния нулев ден. Можете да изберете за нулев ден една от следните възможности:

Базова дата Употреба
30.12.1899 г. (по подразбиране)
01.01.1900 г. (използва се в бившия StarCalc 1.0)
01.01.1904 г. (използва се в софтуера на Apple)

За да зададете базовата дата, изберете Инструменти - Настройки - LibreOffice Calc - Изчисляване.

Warning.png Когато копирате и поставяте между различни електронни таблици клетки, съдържащи дати и часове, двата документа трябва да са с еднаква настройка за базова дата. В противен случай показваните стойности ще се променят!

Двуцифрени години

В Инструменти - Настройки - LibreOffice - Общи ще намерите областта Двуцифрени години. В нея се задава периодът, за който се отнасят двуцифрените години. Забележете, че внесените тук промени влияят върху някои от следващите функции.

Note.png При въвеждане на дати наклонените черти и тиретата, използвани като разделители, може да се изтълкуват като аритметични операции. Затова въведените в такъв формат дати не винаги се разпознават като дати и може да доведат до грешни изчисления. За да предотвратите тълкуването на дата като част от формула, я заградете с кавички, например "20/7/54".

Функции

YEARFRAC

YEAR

WORKDAY

WEEKNUM_ADD

WEEKNUM

WEEKDAY

TODAY

TIMEVALUE

TIME

SECOND

NOW

NETWORKDAYS

MONTH

MINUTE

HOUR

EOMONTH

EDATE

EASTERSUNDAY

DAYS360

DAYS

DAY

DATEVALUE

DATEDIF

DATE


Related Topics

Функции на Calc по категории в WikiHelp сайта на LibreOffice