Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Xuất dạng PDF

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search

Lưu tập tin hiện tại theo định dạng tài liệu di động (PDF) phiên bản 1.4. Tập tin PDF có thể được xem và in ra trên bất cứ nền tảng nào, bảo tồn toàn bộ định dạng gốc (gồm các ảnh), miễn là có phần mềm hỗ trợ (có nhiều chương trình đọc PDF miễn phí).

Chọn lệnh Tập tin > Xuất dạng PDF

Biểu tượng
Xuất trực tiếp thành dạng PDF

General tab

Phạm vi

Đặt các tùy chọn xuất cho các trang nằm trong tập tin PDF.

Tất cả

Xuất tất cả các phạm vi in đã xác định. Chưa xác định thì xuất tài liệu hoàn toàn.

Trang

Xuất chỉ những trang bạn ghi rõ trong hộp.

Để xuất một phạm vi trang, dùng định dạng « 3-6 ». Để xuất mỗi trang riêng, dùng định dạng « 7;9;11 ». Bạn cũng có thể xuất tổ hợp phạm vi trang và trang đơn, dùng định dạng như « 3-6;8;10;12 ».

Lựa chọn

Xuất vùng chọn hiện tại.

Ảnh

Đặt các tùy chọn xuất PDF cho những ảnh bên trong tài liệu.

Note.png Ảnh EPS có ô xem thử nhúng được xuất chỉ dưới dạng ô xem thử. Ảnh EPS không có ô xem thử nhúng được xuất dưới dạng bộ giữ chỗ rỗng.

Nén không mất gì

Chọn thuật toán nén ảnh mà không mất dữ liệu. Mọi điểm ảnh đều được bảo tồn.

Nén JPEG

Chọn thuật toán nén JPEG. Ở mức chất lượng cao, gần mọi điểm ảnh được bảo tồn (kích cỡ tập tin lớn). Ở mức chất lượng thấp, một số điểm ảnh bị mất, và các đồ tạo tác được giới thiệu, nhưng kích cỡ tập tin cũng được giảm.

Chất lượng

Nhập mức chất lượng cho tiến trình nén JPEG.

GIảm độ phân giải ảnh

Đặt có nên lấy mẫu lại hay giảm kiểu dáng của ảnh để giảm số điểm ảnh trên mỗi insơ.

Chọn độ phân giải đích cho ảnh.

Chung

Đặt các tùy chọn xuất PDF chung.

Embed OpenDocument file

This setting enables you to export the document as a .pdf file containing two file formats: PDF and ODF. In PDF viewers it behaves like a normal .pdf file and it remains fully editable in LibreOffice.

PDF/A-1a

Chuyển đổi sang định dạng PDF/A-1. Đây được xác định rằng một định dạng tập tin tài liệu điện tử để bải tồn lâu dài. Tất cả các phông chữ được dùng trong tài liệu nguồn sẽ nhúng trong tập tin PDF được tạo. Thẻ PDF sẽ không được ghi vào.

PDF có thẻ

Đặt có nên ghi các thẻ PDF. Cũng có thể rất tăng kích cỡ tập tin.

Tập tin PDF có thẻ thì chứa thông tin về cấu trúc của nội dung tài liệu. Thông tin này có thể giúp hiển thị tài liệu trên thiết bị có màn hình khác nhau, và khi sử dụng phần mềm đọc màn hình.

Xuất liên kết lưu

Đặt có nên xuất liên kết lưu của tài liệu Writer dưới dạng liên kết lưu PDF. Liên kết lưu được tạo cho mọi đoạn văn phác thảo (Công cụ > Đánh số Phác thảo) và cho mọi mục nhập mục lục cho đó bạn đã gán siêu liên kết trong tài liệu nguồn.

Export comments

Đặt có nên xuất các ghi chú của tài liệu Writer/Calc dưới dạng ghi chú PDF.

To export comments of Writer documents as they are shown in LibreOffice, choose Tools - Options - LibreOffice Writer - Print and select the In margins option in the Comments area. The exported pages will be scaled down and the comments will be placed into their margins.

Tạo biểu mẫu PDF

Đặt có nên tạo một biểu mẫu PDF. Biểu mẫu này có thể được điền vào và in ra bởi người dùng tài liệu PDF.

Định dạng gửi đi

Chọn định dạng theo đó cần đệ trình biểu mẫu từ bên trong tập tin PDF.

Chọn định dạng dữ liệu mà bạn sẽ nhận từ người gửi: FDF (định dạng biểu mẫu), PDF, HTML hay XML.

Thiết lập này có quyền cao hơn thuộc tính URL của thuộc tính mà bạn đặt trong tài liệu.

Allow duplicate field names

Allows to use the same field name for multiple fields in the generated PDF file. If disabled, field names will be exported using generated unique names.

Xuất trang trắng được tự động chèn

Bật tùy chọn này thì các trang trắng được tự động chèn cũng được xuất dạng tập tin PDF. Tốt nhất nếu bạn đang in tập tin PDF trên mặt đôi. Thí dụ, trong một cuốn sách nào đó, một kiểu dáng đoạn văn được đặt để lúc nào cũng bắt đầu với trang có số lẻ. Chương trước kết thúc trên trang lẻ. LibreOffice thì chèn một trang trắng có số chẵn. Tùy chọn điều khiển có nên xuất trang trắng có số chẵn, hay không.

Xem đầu tiên

Ô cửa sổ

Chỉ trang

Bật tùy chọn này để tạo ra một tập tin PDF hiển thị chỉ nội dung của trang.

Liên kết lưu và trang

Bật tùy chọn này để tạo ra một tập tin PDF hiển thị một bảng chọn liên kết lưu và nội dung của trang.

Ảnh mẫu và trang

Bật tùy chọn này để tạo ra một tập tin PDF hiển thị một bảng chọn ảnh mẫu và nội dung của trang.

Mở ở trang

Bật tùy chọn này để hiển thị trang đã chọn khi người đọc mở tập tin PDF.

Phóng to

Mặc định

Bật tùy chọn này để tạo ra một tập tin PDF mà hiển thị nội dung trang mà không phóng to. Nếu phần mềm đọc được cấu hình để dùng hệ số phóng to theo mặc định thì trang hiển thị tùy theo hệ số phóng to đó.

Vừa cửa sổ

Bật tùy chọn này để tạo ra một tập tin PDF mà hiển thị trang được thu/phóng để vừa hoàn toàn trong cửa sổ của chương trình đọc.

Vừa bề rộng

Bật tùy chọn này để tạo ra một tập tin PDF mà hiển thị trang được thu/phóng để vừa chiều rộng cửa sổ của chương trình đọc.

Vừa vùng hiện rõ

Bật tùy chọn này để tạo ra một tập tin PDF mà hiển thị văn bản và đồ họa trên trang được thu/phóng để vừa chiều rộng cửa sổ của chương trình đọc.

Hệ số Thu Phóng

Chọn một hệ số thu phóng đã chọ khi chương trình đọc mở tập tin PDF.

Bố trí trang

Mặc định

Bật tùy chọn này để tạo ra một tập tin PDF mà hiển thị các trang tùy theo thiết lập bố trí của chương trình đọc.

Trang đơn

Bật tùy chọn này để tạo ra một tập tin PDF mà hiển thị một trang mỗi lúc.

Liên tục

Bật tùy chọn này để tạo ra một tập tin PDF mà hiển thị các trang theo một cột nằm dọc liên tục.

Liên tục đối diện

Bật tùy chọn này để tạo ra một tập tin PDF mà hiển thị các trang đối diện theo một cột liên tục. Đối với nhiều hơn hai trang, trang đầu được hiển thị bên phải.

Trang đầu bên trái

Bật tùy chọn này để tạo ra một tập tin PDF mà hiển thị các trang cạnh nhau theo một cột liên tục. Đối với nhiều hơn hai trang, trang đầu được hiển thị bên trái. Bạn phải hiệu lực hỗ trợ bố trí văn bản phức tạp (CTL) dưới mục trình đơn Công cụ > Tùy chọn > Thiết lập Ngôn ngữ > Ngôn ngữ.

Giao diện Người dùng

Tùy chọn cửa sổ

Đổi kích cỡ cửa sổ thành trang đầu tiên

Chọn để tạo một tập tin PDF được hiện trong cửa sổ hiển thị toàn bộ trang.

Hiện cửa sổ ở giữa màn hình

Bật tùy chọn này để tạo ra một tập tin PDF mà được hiển thị trong cửa sổ trình đọc nằm ở giữa màn hình.

Mở ở chế độ toàn màn hình

Bật tùy chọn này để tạo ra một tập tin PDF mà được hiển thị trong cửa sổ trình đọc màn hình đầy đủ nằm ở trên các cửa sổ khác.

Hiển thị tựa đề tài liệu

Bật tùy chọn này để tạo ra một tập tin PDF mà được hiển thị với tựa đề tài liệu trên thanh tựa đề của trình đọc.

Tùy chọn giao diện người dùng

Ẩn thanh trình đơn

Bật tùy chọn này để ẩn thanh trình đơn của trình đọc khi tài liệu hoạt động.

Ẩn thanh công cụ

Bật tùy chọn này để ẩn thanh công cụ của trình đọc khi tài liệu hoạt động.

Ẩn các điều khiển cửa sổ

Bật tùy chọn này để ẩn các điều khiển của trình đọc khi tài liệu hoạt động.

Chuyển tiếp

Dùng hiệu ứng chuyển tiếp

Đặt có nên xuất các hiệu ứng chuyển tiếp ảnh chiếu Impress dưới dạng các hiệu ứng PDF tương ứng.

Liên kết lưu

Mọi cấp liên kết lưu

Bật tùy chọn này để hiển thị mọi cấp liên kết lưu khi người đọc mở tập tin PDF.

Các cấp liên kết lưu hiện rõ

Bật tùy chọn này để hiển thị các cấp liên kết lưu đến cấp đã chọn, khi người đọc mở tập tin PDF.

Links tab

Hãy ghi rõ nên xuất liên kết lưu và siêu liên kết trong tài liệu như thế nào.

Xuất liên kết lưu dạng đích đặt tên

Liên kết lưu (đích tham chiếu) trong tập tin PDF có thể được xác định dạng vùng hình chữ nhật. Hơn nữa, liên kết lưu đến đích đặt tên có thể được xác định theo tên. Hãy đánh dấu trong hộp chọn để xuất các tên của đối tượng trong tài liệu dưới dạng đích liên kết lưu hợp lệ. Tùy chọn này cho phép liên kết đến đối tượng đó theo tên, từ tài liệu khác.

Chuyển đổi các tham chiếu tài liệu sang đích PDF

Bật tùy chọn này để chuyển đổi mỗi địa chỉ URL tham chiếu đến tập tin ODF khác sang tập tin PDF cùng tên. Trong địa chỉ URL tham chiếu, cả đuôi .odt, .odp, .ods, .odg, .odm được chuyển đổi sang .pdf.

Xuất URL tương đối với hệ thống tập tin

Bật tùy chọn này để xuất các địa chỉ URL vào các tài liệu khác dưới dạng địa chỉ URL tương đối với hệ thống tập tin. Xem phần "siêu liên kết tương đối" trong Trợ giúp.

Liên kết tài liệu chéo

Ghi rõ cách xử lý siêu liên kết từ tập tin PDF tới tập tin khác.

Chế độ mặc định

Liên kết từ tài liệu PDF tới tài liệu khác sẽ được xử lý tùy theo thiết lập của hệ điều hành của bạn.

Mở bằng trình đọc PDF

Liên kết tài liệu chéo được mở bằng ứng dụng đọc PDF đang hiển thị tài liệu. Trình đọc PDF phải có khả năng xử lý dạng tập tin được ghi rõ trong siêu liên kết.

Mở bằng trình duyệt Web

Liên kết tài liệu chéo được mở bằng trình duyệt Web. Chương trình này phải có khả năng quản lý dạng tập tin được ghi rõ bằng siêu liên kết.

Security tab

Lưu mật khẩu

Nhấn vào để mở hộp thoại trong đó bạn nhập mật khẩu.

You can enter a password to open the file. You can enter an optional password that allows to edit the document.

In ấn

Không được phép

Không cho phép in ra tài liệu này.

Phân giải thấp (150 điểm/insơ)

Tài liệu này chỉ có thể được in ra ở độ phân giải thấp (150 dpi). Không phải tất cả các trình đọc PDF tùy theo thiết lập này.

Phân giải cao

Có thể in ra tài liệu ở độ phân giải cao.

Thay đổi

Không được phép

Không cho phép thay đổi nội dung.

Chèn, xoá và xoay trang

Chỉ cho phép chèn, xoá và xoay trang.

Điền vào trường biểu mẫu

Chỉ cho phép điền vào trường biểu mẫu.

Ghi chú thích, điền vào trường biểu mẫu

Chỉ cho phép ghi chú thích và điền vào trường biểu mẫu.

Bất kỳ trừ rút trang

Cho phép mọi thay đổi, trừ rút trang.

Bật sao chép nội dung

Bật tùy chọn này để hiệu lực chức năng sao chép nội dung vào bảng nháp.

Bật truy cập văn bản cho công cụ khả năng truy cập

Bật tùy chọn này để hiệu lực truy cập văn bản cho các công cụ khả năng truy cập.

Export button

Xuất tập tin hiện tại theo định dạng PDF.