Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Exportera som PDF

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search

Sparar den aktuella filen i formatet Portable Document Format (PDF) version 1.4. En PDF-fil kan visas och skrivas ut på valfri plattform utan att den ursprungliga formateringen ändras, förutsatt att rätt programvara har installerats.

Välj Arkiv - Exportera som PDF

Ikon
Exportera som PDF direkt

Fliken Allmänt

Område

Anger exportalternativen för PDF-filen.

Allt

Exporterar alla definierade utskriftsområden. Om inget utskriftsområde definieras exporteras hela dokumentet.

Sidor

Exporterar sidorna som du anger i rutan.

Om du vill exportera ett sidintervall använder du formatet 3-6. Om du vill exportera enstaka sidor använder du formatet 7;9;11. Om du vill kan du exportera en kombination av sidintervall och enstaka sidor genom att använda ett format som till exempel 3-6;8;10;12.

Urval

Exporterar den aktuella markeringen.

Bilder

Anger PDF-exportalternativ för bilder i dokumentet.

Note.png EPS-bilder med inbäddade förhandsgranskningar exporteras bara som förhandsgranskningar. EPS-bilder utan inbäddade förhandsgranskningar exporteras som tomma platshållare.

Komprimering utan förlust av originaldata

Väljer en komprimeringsmetod för bilder där inga data försvinner. Alla pixlar bevaras.

JPEG-komprimering

Väljer en JPEG-komprimering för bilderna. Vid en hög kvalitetsnivå bevaras de flesta pixlar. Med en låg kvalitetsnivå försvinner vissa pixlar och annat kommer till, men filstorleken minskar.

Kvalitet

Väljer kvalitetsnivå för JPEG-komprimering.

Minska bildupplösning

Väljer att sampla om eller minska bilderna till ett färre antal pixlar per tum.

Markera målupplösningen för bilderna.

Allmänt

Anger allmänna alternativ för PDF-export.

Inkludera OpenDocument-fil

Detta alternativ låter dig exportera dokumentet som en pdf-fil som innehåller två filformat: PDF och ODF. I PDF-läsare beter sig filen som en normal pdf-fil samtidigt som filen fortfarande är fullt redigerbar i LibreOffice.

PDF/A-1a

Konverterar till PDF/A-1-format. Detta är ett elektroniskt dokumentfilformat för långsiktigt bevarande. Alla teckensnitt som används i källdokumentet bäddas in i den skapade PDF-filen. PDF-taggarna skrivs.

Taggad PDF

Väljer för att skriva PDF-taggar. Det gör att filstorleken kan öka kraftigt.

En taggad PDF innehåller information om dokumentinnehållets struktur. Det underlättar om du ska visa dokumentet på olika datorskärmar och när skärmläsarprogram används.

Exportera bokmärken

Markeras om du vill exportera bokmärken från Writer-dokument som PDF-bokmärken. Bokmärken skapas för alla dispositionsstycken (Verktyg - Kapitelnumrering) och för alla poster i innehållsförteckning som du har tilldelat länkar till i källdokumentet.

Exportera kommentarer

Välj detta om du vill exportera kommentarer i Writer- och Calc-dokument som PDF-anteckningar.

För att exportera kommentarer i Writerdokument på samma sätt som de visas i LibreOffice, välj Verktyg - Alternativ - LibreOffice Writer - Skriv ut och välj alternativet I marginalen i sektionen Kommentarer. De exporterade sidorna kommer förminskas och kommentarerna placeras i marginalen.

Skickar formulär i formatet:

Välj om du vill skapa ett PDF-formulär. Det fylls i och skrivs ut av användaren av PDF-dokumentet.

Submit format

Välj ett format som du vill skicka formulär i från PDF-filen.

Välj det dataformat som du mottar från sändaren: FDF (Forms Data Format), PDF, HTML eller XML.

Den här inställningen åsidosätter kontrollens URL-egenskap som du anger i dokumentet. Det finns bara en gemensam inställning som gäller för hela PDF dokumentet: PDF (skickar hela dokumentet), FDF (skickar kontrollens innehåll), HTML och XML.

Tillåt dubbletter av fältnamn

Innebär att samma fältnamn kan användas på flera fält i den genererade PDF-filen. Om alternativet är inaktiverat exporteras fältnamn med genererade unika namn.

Exportera automatiskt infogade tomma sidor

Om det är aktiverat exporteras automatiskt infogade tomma papper till en PDF-fil. Det är det bästa alternativet om du skriver ut PDF-filen dubbelsidigt. Exempel: I en bok har en styckeformatmall för kapitel inställningen att alltid börja med en sida med udda sidnummer. Föregående kapitel slutar på en udda sida. LibreOffice infogar en tom sida med jämnt sidnummer. Med alternativet kan du styra om sidan med jämnt sidnummer ska exporteras eller inte.

Startvy

Rutor

Endast sida

Välj för att generera en PDF-fil som endast visar sidans innehåll.

Bokmärken och sida

Välj för att generera en PDF-fil som visar en bokmärkespalett och sidans innehåll.

Miniatyrbilder och sida

Välj för att generera en PDF-fil som visar en miniatyrbildspalett och sidans innehåll.

Open on page

Select to show the given page when the reader opens the PDF file.

Förstoring

Standard

Välj för att generera en PDF-fil som visar sidans innehåll utan zoomning. Om läsarprogramvaran är konfigurerad att använda en zoomfaktor som standard, visas sidan med denna zoomfaktor.

Anpassa till fönster

Välj för att generera en PDF-fil som visar sidan zoomad för att passa helt i läsarens fönster.

Anpassa bredd

Välj för att generera en PDF-fil som visar sidan zoomad för att passa bredden på läsarens fönster.

Anpassa synlig

Välj för att generera en PDF-fil som visar text och grafik på sidan zoomad för att passa bredden på läsarens fönster.

Zoomfaktor

Select a given zoom factor when the reader opens the PDF file.

Sidlayout

Standard

Välj för att generera en PDF-fil som visar sidorna enligt layotinställningen i läsarprogramvaran.

Enskild sida

Välj för att generera en PDF-fil som visar en sida åt gången.

Kontinuerligt

Välj för att generera en PDF-fil som visar sidorna i en kontinuerlig vertikal kolumn.

Kontinuerligt sida-vid-sida

Välj för att generera en PDF-fil som visar sidorna sida vid sida i en kontinuerlig kolumn. Om det är fler än två sidor visas den första sidan till höger.

Första sidan till vänster

Välj alternativet om du vill generera en PDF-fil som visar sidorna bredvid varandra i en kontinuerlig kolumn. Om det är mer än två sidor så visas den första sidan till vänster. Du måste aktivera stöd för komplex textlayout under Språkinställningar – Språk i dialogrutan Alternativ.

Användargränssnitt

Fönsteralternativ

Ändra fönsterstorlek till inledande sida

Välj detta om du vill skapa en PDF-fil som visas i ett fönster och består av hela startsidan.

Centrera fönster på skärm

Välj för att generera en PDF-fil som visas i ett läsarfönster som är centrerat på skärmen.

Öppna i helskärmsläge

Välj för att generera en PDF-fil som visas i ett helskärmsläsarfönster framför alla andra fönster.

Visa dokumenttitel

Välj för att generera en PDF-fil som visas med dokumenttiteln i läsarens titelrad.

Alternativ för användargränssnitt

Dölj menyrad

Välj för att dölja läsarens menyrad när dokumentet är aktivt.

Dölj verktygsrad

Välj för att dölja läsarens verktygsrad när dokumentet är aktivt.

Dölj fönsterkontroller

Välj för att dölja läsarens kontroller när dokumentet är aktivt.

Transitions

Använd övergångseffekter

Väljer att exportera Impress-bildväxlingseffekter till respektive PDF-effekt.

Bookmarks

All bookmark levels

Select to show all bookmark levels when the reader opens the PDF file.

Visible bookmark levels

Select to show bookmark levels down to the selected level when the reader opens the PDF file.

Länkar

Ange hur bokmärken och länkar i dokumentet ska exporteras.

Exportera bokmärken som namngivna mål

Bokmärken (målhänvisningar) i PDF-filer kan definieras som rektangulära områden. Dessutom kan bokmärken för namngivna objekt definieras genom deras namn. Markera kryssrutan för att exportera namnen på objekten i dokumenten som giltiga bokmärkesmål. På så sätt kan dessa objekt länkas vid namn från andra dokument.

Konvertera dokumentreferenser till PDF-mål

Markera denna kryssruta för att konvertera URL:er som hänvisar andra ODF-filer till PDF-filer med samma namn. I hänvisnings-URL:erna konverteras filtilläggen odt, odp, ods, odg och odm till pdf.

Exportera URL:er i relation till filsystemet

Markera denna kryssruta för att exportera URL:er till andra dokument som relativa URL:er i filsystemet. Se "relativa länkar" i Hjälpen.

Länkar mellan olika dokument

Anger hur länkar från PDF-filen till andra filer ska hanteras.

Standardläge

Länkar från PDF-dokumentet till andra dokument hanteras enligt inställningarna för dem i operativsystemet.

Öppna med PDF-läsningsprogram

Länkar mellan olika länkar öppnas i samma PDF-läsare som dokumentet är öppet i (detta kräver att PDF-läsaren har stöd för den angivna filtypen i länken).

Öppna med webbläsare

Länkar mellan olika länkar öppnas i webbläsaren. Webbläsaren måste ha stöd för den angivna filtypen i länken.

Säkerhet

Ange lösenord

Klicka för att öppna en dialog där lösenordet anges.

Du kan ange ett lösenord för att öppna filen. Du kan ange ett valfritt lösenord som tillåter redigering av dokumentet.

Printing

Not permitted

Printing the document is not permitted.

Low resolution (150 dpi)

The document can only be printed in low resolution (150 dpi). Not all PDF readers honor this setting.

High resolution

Dokumentet kan skrivas ut i hög upplösning.

Changes

Not permitted

No changes of the content are permitted.

Infoga, ta bort och rotera sidor

Det är endast tillåtet att infoga, ta bort och rotera sidor.

Filling in form fields

Only filling in form fields is permitted.

Commenting, filling in form fields

Only commenting and filling in form fields is permitted.

Any except extracting pages

All changes are permitted, except extracting pages.

Enable copying of content

Select to enable copying of content to the clipboard.

Enable text access for accessibility tools

Select to enable text access for accessibility tools.

Knappen Export

Exporterar den aktuella filen i PDF-format.