Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Eksportuj jako PDF

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search

Zapisuje bieżący plik w wersji 1.4 formatu PDF (Portable Document Format). Plik PDF można oglądać i drukować na każdej platformie przy zachowaniu pierwotnego formatowania pod warunkiem, że zainstalowane jest odpowiednie oprogramowanie.

Wybierz Plik - Eksportuj jako PDF

Ikona
Eksportuj bezpośrednio jako PDF

Karta Ogólne

Zakres

Ustawia opcje eksportu dla stron zawartych w pliku PDF.

Wszystko

Eksportuje wszystkie określone zakresy wydruku. W przypadku braku zdefiniowanych zakresów jest eksportowany cały dokument.

Strony

Eksportuje zakres stron podany w polu.

Aby wyeksportować zakres stron, użyj formatu "3-6". Aby wyeksportować pojedyncze strony, użyj formatu "7;9;11". Można także eksportować łącznie zakresy i pojedyncze strony, stosując zapis "3-6;8;10;12".

Wybór

Eksportuje bieżące zaznaczenie.

Obrazy

Ustawia opcje eksportu do formatu PDF dla obrazów znajdujących się w dokumencie.

Note.png Obrazy EPS z osadzonymi podglądami są eksportowane tylko w postaci podglądów. Obrazy EPS bez osadzonych podglądów są eksportowane jako puste symbole zastępcze.

Kompresja bezstratna

Wybiera bezstratną kompresję obrazów. Wszystkie piksele są zachowywane.

Kompresja JPEG

Wybiera kompresję JPEG obrazów. Ustawienie wysokiego poziomu jakości powoduje zachowanie niemal wszystkich pikseli. Przy niskim poziomie część pikseli jest tracona i na obrazie pojawiają się zakłócenia, ale zmniejsza się rozmiar pliku.

Jakość

Ustawia poziom jakości dla kompresji JPEG.

Zmniejsz rozdzielczość obrazów

Powoduje przepróbkowanie lub zmniejszenie obrazów w celu uzyskania mniejszej liczby pikseli na cal.

Wybierz docelową rozdzielczość obrazów.

Ogólne

Ustawia ogólne opcje eksportu do formatu PDF.

Osadzony plik OpenDocument

Te ustawienia umożliwia wyeksportowanie dokumentu w postaci pliku .pdf, zawierającego dwa formaty plików: PDF oraz ODF. W przeglądarkach plików PDF taki plik zachowuje się jak zwykły plik PDF, a zarazem pozostaje w pełni edytowalny w LibreOffice.

PDF/A-1a

Konwersja do formatu PDF/A-1a. Definiuje się go jako format pliku dokumentu elektronicznego do przechowywania długotrwałego. Wszystkie czcionki wykorzystane w dokumencie źródłowym zostaną osadzone w utworzonym pliku PDF. Znaczniki PDF zostaną zapisane.

Tagowany PDF

Włącza umieszczanie specjalnych znaczników w odpowiadających znacznikach PDF. Wybranie tej opcji może spowodować znaczne zwiększenie rozmiarów plików.

Niektóre z eksportowanych znaczników to spisy treści, hiperłącza i formanty.

Eksportuj zakładki

Włącza eksportowanie zakładek dokumentów programu Writer jako zakładek PDF. Zakładki są tworzone dla wszystkich akapitów konspektu (Narzędzia – Numeracja konspektu) oraz dla wszystkich pozycji spisu treści, do których zostały przypisane hiperłącza w dokumencie źródłowym.

Eksportuj komentarze

Włącza eksportowanie komentarzy dokumentów programów Writer i Calc jako notatek PDF.

Aby wykonać eksport komentarzy dokumentów Writer, tak jak są one widoczne w LibreOffice, wybierz Narzędzia - Opcje - LibreOffice Writer - Drukuj i zaznacz opcję W marginesach w obszarze Komentarzy. Strony wyeksportowane zostaną przeskalowane a komentarze umieszczone w marginesach.

Utwórz formularz PDF

Wybierz, aby utworzyć formularz PDF.

Prześlij format

Wybierz format przesyłania formularzy umieszczonych w plikach PDF.

Wybierz format danych, które otrzymasz od nadawcy: FDF (Forms Data Format), PDF, HTML lub XML.

To ustawienie zastępuje właściwości adresu URL formantu, które zostały ustawione w dokumencie.

Zezwalaj na powielanie nazw pól

Pozwala na użycie tej samej nazwy dla wielu pól w wygenerowanym pliku PDF. Po wyłączeniu opcji nazwy pól będą eksportowane z użyciem wygenerowanych jednoznacznych nazw.

Eksportuj automatycznie wstawione puste strony

Włączenie tej funkcji powoduje eksportowanie automatycznie wstawionych pustych stron do pliku pdf. Jest to bardzo użyteczna funkcja w przypadku dwustronnego drukowania pliku pdf. Przykład: Styl akapitu rozdziału w książce zdefiniowano tak, aby zawsze rozpoczynał się od nieparzystej numerowanej strony. Poprzedni rozdział kończy się na stronie nieparzystej. LibreOffice wstawia parzystą numerowaną pustą stronę. Ta opcja pozwala zdecydować, czy parzysta numerowana strona ma zostać wyeksportowana.

Karta Widok początkowy

Ramki

Tylko strona

Wybór tej opcji powoduje wygenerowanie pliku PDF zawierającego wyłącznie treść strony.

Zakładki i strona

Wybór tej opcji powoduje wygenerowanie pliku PDF zawierającego zakładki i treść strony.

Miniatury i strona

Wybór tej opcji powoduje wygenerowanie pliku PDF zawierającego miniatury i treść strony.

Otwórz na stronie

Zaznacz, aby po otwarciu pliku PDF przez czytnik wyświetlić daną stronę dokumentu.

Powiększenie

Domyślnie

Wybór tej opcji powoduje wygenerowanie pliku PDF zawierającego treść strony bez powiększenia. Jeśli w programie czytnika zostało ustawione korzystanie z domyślnej wartości powiększenia, strona zostanie wyświetlona w tym powiększeniu.

Dopasuj do okna

Wybór tej opcji powoduje wygenerowanie pliku PDF zawierającego treść strony w powiększeniu wypełniającym całe okno czytnika.

Cała strona

Wybór tej opcji powoduje wygenerowanie pliku PDF zawierającego treść strony w powiększeniu dopasowanym do szerokości okna czytnika.

Dopasuj widoczne

Wybór tej opcji powoduje wygenerowanie pliku PDF zawierającego tekst i grafikę w powiększeniu dopasowanym do szerokości okna czytnika.

Powiększenie

Wybierz żądane powiększenie, które ma być ustawione po otwarciu pliku PDF przez czytnik.

Układ strony

Domyślnie

Wybór tej opcji powoduje wygenerowanie pliku PDF przedstawiającego strony zgodnie z ustawieniem układu czytnika.

Pojedyncza strona

Wybór tej opcji powoduje wygenerowanie pliku PDF wyświetlającego jednocześnie jedną stronę.

Ciągły

Wybór tej opcji powoduje wygenerowanie pliku PDF wyświetlającego strony w postaci ciągłej pionowej kolumny.

Ciągłe sąsiadujące

Wybór tej opcji powoduje wygenerowanie pliku PDF wyświetlającego kolejne strony w postaci ciągłej kolumny. W przypadku ponad dwóch stron pierwsza strona jest wyświetlana po prawej.

Pierwsza strona jest po lewej

Wybór tej opcji powoduje wygenerowanie pliku PDF wyświetlającego kolejne strony w postaci ciągłej kolumny. W przypadku większej liczby stron niż dwie pierwsza strona jest wyświetlana po lewej. Należy włączyć obsługę złożonego układu tekstu. W tym celu należy wybrać pozycje Ustawienia językowe – Języki w oknie dialogowym Opcje.

Karta Interfejs użytkownika

Opcje okna

Zmień rozmiar okna do strony początkowej

Wybierz tę opcję, aby utworzyć plik PDF, który będzie wyświetlany tak, że w oknie będzie widać całą pierwszą stronę.

Wycentruj okno na ekranie

Wybór tej opcji powoduje wygenerowanie pliku PDF wyświetlanego w oknie czytnika wycentrowanym na ekranie.

Otwórz w trybie pełnoekranowym

Wybór tej opcji powoduje wygenerowanie pliku PDF wyświetlanego w pełnoekranowym oknie czytnika przed wszystkimi pozostałymi oknami.

Wyświetlaj tytuł dokumentu

Wybór tej opcji powoduje wygenerowanie pliku PDF, którego tytuł będzie wyświetlany na pasku tytułu czytnika.

Opcje interfejsu użytkownika

Ukryj pasek menu

Wybór tej opcji powoduje ukrycie paska menu czytnika po uaktywnieniu dokumentu.

Ukryj pasek narzędzi

Wybór tej opcji powoduje ukrycie paska narzędzi czytnika po uaktywnieniu dokumentu.

Ukryj elementy sterujące okna

Wybór tej opcji powoduje ukrycie elementów sterujących czytnika po uaktywnieniu dokumentu.

Przenikanie

Użyj efektów przenikania

Włącza eksport efektów przejścia slajdów programu Impress do odpowiednich efektów w plikach PDF.

Zakładki

Wszystkie poziomy zakładek

Zaznacz, aby po otwarciu pliku PDF przez czytnik wyświetlić wszystkie poziomy zakładek.

Widoczne poziomy zakładek

Zaznacz, aby po otwarciu pliku PDF przez czytnik wyświetlić poziomy zakładek w dół do zaznaczonego poziomu.

Karta Łącza

Określ sposób eksportowania zakładek i hiperłączy w dokumencie.

Eksportuj zakładki jako nazwane miejsca docelowe

Zakładki (cele odniesień) w plikach PDF można definiować jako obszary prostokątne. Ponadto zakładki do obiektów posiadających nazwy można definiować wg tych nazw. Zaznacz to pole wyboru, aby eksportować nazwy obiektów z dokumentu jako poprawne cele zakładek. Umożliwia to połączenie tych obiektów z nazwami w innych dokumentach.

Konwertuj odwołania dokumentu do docelowych plików PDF

Zaznacz to pole wyboru, aby przetworzyć adresy URL odnoszące się do innych plików ODF na pliki PDF o takiej samej nazwie. W adresach URL odnośników rozszerzenia .ort, .odp, .ods, .odg i .odm są przekształcane na rozszerzenie .pdf.

Eksportuj względne adresy URL do systemu plików

Zaznacz to pole wyboru, aby wyeksportować adresy URL do innych dokumentów jako względne adresy URL systemu plików. Patrz "hiperłącza względne" w Pomocy.

Łącza krzyżowe dokumentów

Określ sposób obsługi hiperłączy z pliku PDF do innych plików.

Tryb domyślny

Łącza z dokumentu PDF do innych dokumentów będą obsługiwane w sposób określony dla danego systemu operacyjnego.

Otwórz w aplikacji czytnika PDF

Łącza krzyżowe dokumentów są otwierane w programie do przeglądania dokumentów PDF, w którym jest wyświetlony obecnie dokument. Przeglądarka PDF musi obsługiwać typ pliku określony w hiperłączu.

Otwórz w przegądarce internetowej

Łącza krzyżowe dokumentów są otwierane w przeglądarce internetowej. Przeglądarka musi obsługiwać typ pliku określony w hiperłączu.

Karta Bezpieczeństwo

Ustaw hasła

Kliknij, aby otworzyć okno dialogowe umożliwiające wprowadzenie hasła.

Możesz wpisać hasło by otworzyć plik. Możesz wprowadzić opcjonalne hasło pozwalające na edycję dokumentu.

Drukowanie

Niedozwolony

Drukowanie dokumentu nie jest dozwolone.

Niska rozdzielczość (150 dpi)

Dokument może być wydrukowany tylko w niskiej rozdzielczości (150 dpi). Nie wszystkie czytniki PDF uwzględniają to ustawienie.

Wysoka rozdzielczość

Dokument może być wydrukowany w wysokiej rozdzielczości.

Zmiany

Niedozwolony

Żadne zmiany zawartości nie są dozwolone.

Wstawianie, usuwanie i obracanie stron

Dozwolone jest tylko wstawianie, usuwanie i obracanie stron.

Wypełnianie w polach formularzy

Dozwolone jest tylko wypełnianie w polach formularzy.

Komentowanie, wypełnianie w polach formularzy

Dozwolone jest tylko komentowanie i wypełnianie w polach formularzy.

Dowolny z wyjątkiem rozpakowywania stron

Wszystkie zmiany są dozwolone z wyjątkiem rozpakowywania stron.

Zezwól na kopiowanie zawartości

Zaznacz, aby umożliwić kopiowanie zaznaczonej zawartości do schowka.

Włącz dostęp tekstowy dla funkcji ułatwień dostępu

Zaznacz, aby włączyć dostęp tekstowy dla funkcji ułatwień dostępu

Przycisk eksport

Eksportuje bieżący plik do formatu PDF.