Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Exporta directament a PDF

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search

Permet desar el fitxer actual en format de document portàtil (PDF) versió 1.4. Els fitxers PDF es poden visualitzar i imprimir des de qualsevol plataforma tot mantenint-ne intacte el format original, sempre que es disposi del programari adequat.

Trieu Fitxer - Exporta com a PDF

Icona
Exporta directament a PDF

Pestanya General

Interval

Permet definir les opcions d'exportació per a les pàgines incloses al fitxer PDF.

Tot

Permet exportar totes les àrees d'impressió definides. Si no s'ha definit cap àrea d'impressió, s'exportarà tot el document.

Pàgines

Permet exportar les pàgines que introduïu en el quadre.

Utilitzeu el format 3-6 per exportar un interval de pàgines i el format 7;9;11 per exportar pàgines individuals. Si ho voleu, també podeu exportar una combinació d'intervals de pàgines i de pàgines individuals; per exemple, 3-6;8;10;12.

Selecció

Permet exportar la selecció actual.

Imatges

Permet definir les opcions d'exportació a PDF per a les imatges incloses en el document.

Note.png Les imatges EPS amb previsualitzacions incrustades s'exporten només com a previsualitzacions. En canvi, les imatges EPS sense previsualitzacions incrustades s'exporten com a espais reservats buits.

Compressió sense pèrdua

Permet seleccionar una compressió sense pèrdua per a les imatges. Es conservaran tots els píxels.

Compressió JPEG

Permet seleccionar una compressió JPEG per a les imatges. Si trieu un nivell de qualitat alt, es conservaran tots els píxels de la imatge. En canvi, si trieu un nivell baix es perdran píxels de la imatge i s'hi introduiran defectes, però es reduirà la mida del fitxer.

Qualitat

Introduïu el nivell de qualitat per a la compressió JPEG.

Redueix la resolució de les imatges

Permet seleccionar si voleu redimensionar o reduir les imatges a un nombre inferior de DPI.

Seleccioneu la resolució de destinació per a les imatges.

General

Permet definir les opcions generals per a l'exportació a PDF.

Incrusta el fitxer OpenDocument

This setting enables you to export the document as a .pdf file containing two file formats: PDF and ODF. In PDF viewers it behaves like a normal .pdf file and it remains fully editable in LibreOffice.

PDF/A-1a

Si activeu aquesta opció, el fitxer es convertirà a PDF/A-1a, un format de document electrònic pensat per a la conservació a llarg termini. Amb aquest format, tots els tipus de lletra utilitzats en el document font s'incrusten en el fitxer PDF generat i, a més, s'hi escriuen etiquetes PDF.

PDF etiquetat

Permet seleccionar si voleu escriure etiquetes PDF. Tingueu en compte que si activeu aquesta opció la mida del fitxer pot augmentar considerablement.

Els PDF etiquetats contenen informació relativa a l'estructura del contingut del document. Per tant, us poden ajudar a mostrar el document en dispositius que tinguin més d'una pantalla, i també us poden ser útils si treballeu amb aplicacions de lectura de pantalles.

Exporta els marcadors

Activeu aquesta opció per exportar els marcadors del Writer com a marcadors PDF. Els marcadors es crearan per a tots els paràgrafs d'un esquema (Eines - Numeració d'esquemes) i per a totes les entrades d'una taula de continguts a les quals hàgiu assignat enllaços en el document font.

Exporta els comentaris

Permet exportar els comentaris de documents del Writer o del Calc com a notes PDF.

To export comments of Writer documents as they are shown in LibreOffice, choose Tools - Options - LibreOffice Writer - Print and select the In margins option in the Comments area. The exported pages will be scaled down and the comments will be placed into their margins.

Crea un formulari PDF

Activeu aquesta opció per crear un formulari PDF, que l'usuari del document PDF podrà emplenar i imprimir.

Tramet els formularis en format

Us permet seleccionar el format per trametre els formularis del fitxer PDF.

Seleccioneu el format de les dades que rebreu: FDF (Forms Data Format), PDF, HTML o XML.

Aquest paràmetre sobreescriu la propietat de l'URL de control que hàgiu definit en el document.

Permet els noms de camps duplicats

Permet utilitzar el mateix nom de camp per diversos camps al fitxer PDF generat. Si aquesta opció està desactivada, els noms de camps s'exportaran utilitzant noms únics generats.

Exporta les pàgines en blanc inserides automàticament

Si activeu aquesta opció, les pàgines en blanc inserides automàticament s'exportaran al fitxer PDF. Aquesta opció és recomanable si voleu imprimir el fitxer a dues cares; per exemple, si en un llibre heu definit l'estil de paràgraf per als capítols perquè sempre comencin amb una pàgina senar i el capítol anterior a l'actual acaba en una pàgina senar, el LibreOffice inserirà una pàgina parella en blanc a continuació de la darrera pàgina del capítol anterior. En aquest cas, aquesta opció controlaria l'exportació de la pàgina parella en blanc.

Pestanya de visualització inicial

Subfinestres

Només la pàgina

Seleccioneu aquesta opció per generar un fitxer PDF que només mostri els continguts de la pàgina.

Marcadors i pàgina

Seleccioneu aquesta opció per generar un fitxer PDF que mostri una paleta de marcadors i el contingut de la pàgina.

Miniatures i pàgina

Seleccioneu aquesta opció per generar un fitxer PDF que mostri una paleta de miniatures i el contingut de la pàgina.

Obre a la pàgina

Introduïu el número de la pàgina que vulgueu que es mostri en obrir el fitxer PDF amb el lector.

Ampliació

Per defecte

Seleccioneu aquesta opció per generar un fitxer PDF que mostri el contingut de la pàgina sense ampliació o reducció. Noteu que si l'aplicació lectora està configurada per utilitzar un factor d'ampliació o reducció per defecte, la pàgina es mostrarà amb aquest factor.

Ajusta a la finestra

Seleccioneu aquesta opció per generar un fitxer PDF que mostri la pàgina ampliada o reduïda fins ajustar-se completament a la finestra del lector.

Ajusta a l'amplada

Seleccioneu aquesta opció per generar un fitxer PDF que mostri la pàgina ampliada o reduïda fins ajustar-se a l'amplada de la finestra del lector.

Ajusta a l'àrea visible

Seleccioneu aquesta opció per generar un fitxer PDF que mostri el text i els gràfics de la pàgina ampliats o reduïts fins ajustar-se a l'amplada de la finestra del lector.

Factor d'escala

Seleccioneu amb quin dels factors d'ampliació disponibles s'obrirà el fitxer PDF.

Format de la pàgina

Per defecte

Seleccioneu aquesta opció per generar un fitxer PDF que mostri les pàgines d'acord amb els paràmetres de format de l'aplicació lectora.

Una sola pàgina

Seleccioneu aquesta opció per generar un fitxer PDF que mostri una sola pàgina a la finestra.

Continu

Seleccioneu aquesta opció per generar un fitxer PDF que mostri les pàgines en una columna vertical contínua.

Orientació contínua

Seleccioneu aquesta opció per generar un fitxer PDF que mostri les pàgines les unes al costat de les altres en una columna contínua. En cas que hi hagi més de dues pàgines, la primera es mostrarà a la dreta.

Primera pàgina a l'esquerra

Seleccioneu aquesta opció per generar un fitxer PDF que mostri les pàgines les unes al costat de les altres en una columna contínua. Si el document té més de dues pàgines, la primera es mostrarà a l'esquerra. Cal que habiliteu la compatibilitat amb llengües de disposició complexa de text a Configuració de la llengua - Llengües del quadre de diàleg Opcions.

Pestanya d'interfície d'usuari

Opcions de finestra

Canvia la mida de la finestra a la pàgina inicial

Activeu aquesta opció per generar un fitxer PDF que es mostri en una finestra amb la pàgina inicial tota sencera.

Centra la finestra en pantalla

Activeu aquesta opció per generar un fitxer PDF que es mostri en una finestra del lector centrada a la pantalla.

Obre en mode pantalla completa

Activeu aquesta opció per generar un fitxer PDF que es mostri en una finestra del lector a pantalla sencera davant de la resta de finestres.

Mostra el títol del document

Activeu aquesta opció per generar un fitxer PDF que es mostri amb el títol del document a la barra de títol del lector.

Opcions d'interfície d'usuari

Amaga la barra de menú

Activeu aquesta opció per amagar la barra de menú del lector quan el document estigui actiu.

Amaga la barra d'eines

Activeu aquesta opció per amagar la barra d'eines del lector quan el document estigui actiu.

Amaga els controls de la finestra

Activeu aquesta opció per amagar els controls del lector quan el document estigui actiu.

Transicions

Utilitza efectes de transició

Aquesta opció us permet exportar els efectes de transició per a les diapositives de l'Impress als efectes PDF corresponents.

Marcadors

Tots els nivells de marcadors

Seleccioneu aquesta opció perquè en obrir el fitxer PDF amb el lector es mostrin tots els nivells de marcadors.

Nivells de marcadors visibles

Seleccioneu aquesta opció per mostrar tots els marcadors fins al nivell seleccionat en obrir el fitxer PDF amb el lector.

Pestanya d'enllaços

Us permet indicar com voleu exportar els marcadors i els enllaços al document.

Exporta els marcadors com a destinacions amb nom

Els marcadors (objectius o referències) dels fitxers PDF es poden definir com a àrees rectangulars. Addicionalment, els marcadors per a objectes amb nom també es poden definir amb aquests noms. Activeu aquesta casella de selecció per exportar els noms dels objectes del document com a objectius de marcadors vàlids. Aquesta opció permet establir enllaços a aquests objectes pel seu nom des d'altres documents.

Converteix les referències del document en objectius PDF

Activeu aquesta casella de selecció per convertir els URL que facin referència a altres fitxers ODF en fitxers PDF amb el mateix nom. En els URL de referència les extensions .odt, .odp, .ods, .odg i .odm es convertiran a l'extensió .pdf.

Exporta els URL relatius al sistema de fitxers

Activeu aquesta casella de selecció per exportar els URL a altres documents com a URL relatius del sistema de fitxers. Vegeu la secció "enllaços relatius" de l'ajuda.

Enllaços entre documents

Permet indicar com es gestionaran els enllaços entre el document PDF i altres fitxers.

Mode per defecte

Si seleccioneu aquesta opció els enllaços del document PDF a altres documents es gestionaran segons el mètode definit al vostre sistema operatiu.

Obre amb l'aplicació lectora de PDF

Si seleccioneu aquesta opció els enllaços entre documents s'obriran amb l'aplicació lectora de PDF que mostri el fitxer actualment. Noteu que aquesta aplicació ha de poder treballar amb el tipus de fitxer especificat a l'enllaç.

Obre amb el navegador d'Internet

Si seleccioneu aquesta opció els enllaços entre documents s'obriran amb el navegador d'Internet. Perquè aquesta opció funcioni, el navegador d'Internet ha de poder treballar amb el tipus de fitxer indicat a l'enllaç.

Pestanya de seguretat

Estableix les contrasenyes

Feu-hi clic per obrir un diàleg on podreu introduir les contrasenyes.

Podeu introduir una contrasenya per obrir el fitxer. Podeu introduir una contrasenya opcional que permet editar el document.

Impressió

No es permet

Si seleccioneu aquesta opció no es permetrà imprimir el document PDF.

Resolució baixa (150 dpi)

Si seleccioneu aquesta opció, el document només es podrà imprimir en resolució baixa (150 dpi). Tingueu en compte que alguns lectors de PDF no admeten aquest paràmetre.

Resolució alta

Si seleccioneu aquesta opció, el document es podrà imprimir en resolució alta.

Canvis

No es permet

Si seleccioneu aquesta opció no es permetrà fer cap canvi al contingut del document.

Inserir, suprimir i girar pàgines

Si seleccioneu aquesta opció només es permetrà inserir, suprimir i generar pàgines.

Omplir camps de formularis

Si seleccioneu aquesta opció només es permetrà emplenar camps de formularis.

Fer comentaris, omplir camps de formularis

Si seleccioneu aquesta opció només es permetrà introduir comentaris i emplenar camps de formularis.

Qualsevol canvi excepte extreure pàgines

Si seleccioneu aquesta opció es permetran els canvis de tota mena, excepte l'extracció de pàgines.

Es permet copiar el contingut

Activeu aquesta opció per permetre que es copiï el contingut del document al porta-retalls.

Es permet l'accés al text per part de les eines d'accessibilitat

Activeu aquesta opció per habilitar l'accés a les eines d'accessibilitat.

Botó d'exportació

Permet exportar el fitxer actual en format PDF.