Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Kriterium

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Ange validitetsreglerna för de(n) markerade cellen/cellerna.

Menyn Data - Validitet - fliken Kriterier

Du kan t.ex. definiera kriterier som: "Tal mellan 1 och 10" eller "Texter som inte är längre än 20 tecken".

Tillåt

Klicka på ett validitetsalternativ för de(n) markerade cellen/cellerna.

Följande villkor är tillgängliga:

Villkor Effekt
Alla värden Ingen begränsning
Heltal Bara heltal som motsvarar villkoret.
Decimal Alla tal som motsvarar villkoret.
Datum Alla tal som motsvarar villkoret. De registrerade värdena formateras på motsvarande sätt när du öppnar dialogrutan nästa gång.
Tid Alla tal som motsvarar villkoret. De registrerade värdena formateras på motsvarande sätt när du öppnar dialogrutan nästa gång.
Cellområde Tillåt bara värden som finns i ett cellområde. Cellområdet kan anges exakt, eller som ett namngivet databasområde eller ett namngivet område. Området kan bestå av en kolumn eller en rad med celler. Om du anger ett område med kolumner och rader, används bara den första kolumnen.
Lista Tillåt endast värden eller strängar som anges i en lista. Strängar och värden kan blandas. Tal returnerar sitt värde, så om du skriver talet 1 i listan, är posten 100 % också giltig.
Textlängd Inmatningar vars längd motsvarar villkoret.

Tillåt tomma celler

Tillsammans med Verktyg - Detektiv - Markera ogiltiga data anger detta om tomma celler visas som ogiltiga data (inaktiverad) eller inte (aktiverad).

Visa urvalslista

Visar en lista över giltiga strängar eller värden som du kan välja mellan. Du kan också öppna den här listan genom att markera cellen och trycka på Ctrl+D (Mac: Kommando+D).

Sortera poster stigande

Sorterar urvalslistan i stigande ordning och dubletter filtreras bort från listan. Om det här alternativet inte markeras används samma ordning som i datakällan.

Källa

Ange cellområdet som innehåller de giltiga värdena eller texten.

Poster

Ange posterna som ska fungera som giltiga värden eller textsträngar.

Data

Markera den jämförelseoperator som du vill använda. Vilka operatorer som är tillgängliga beror på vad du markerat i rutan Tillåt. Om du markerat "mellan" eller "inte mellan" visas inmatningsrutorna Minimum och Maximum. Annars visas bara inmatningsrutan Minimum, Maximum eller Värde.

Value

Ange värdet för det datavaliditetsalternativ som du markerade i rutan Tillåt.

Minimum

Ange det minsta värdet för det datavaliditetsalternativ som du markerade i rutan Tillåt.

Maximum

Ange det största värdet för det datavaliditetsalternativ som du markerade i rutan Tillåt.