Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

EDATE

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

EDATE

Резултатът е дата, отдалечена на даден брой месеци от началната дата. Взимат се предвид само месеците – дните не се използват при изчислението.

Синтаксис

EDATE(НачалнаДата; Месеци)

НачалнаДата е дата.

Месеци е броят на месеците преди (при отрицателна стойност) или след (при положителна стойност) началната дата.

Пример

Коя дата е един месец преди 31.03.2001 г.?

=EDATE("2001-03-31";-1) връща серийния номер 36950. Форматиран като дата, той е 28.02.2001 г.