Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Viền tự xác định trong tài liệu văn bản

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search

Trong bảng Writer, bạn có thể áp dụng các viền ô khác nhau cho những ô đã chọn, hay cho toàn bảng. Các đối tượng khác trong tài liệu văn bản cũng có thể hiển thị viền tự xác định. Chẳng hạn, bạn có thể gán viền cho kiểu dáng trang, cho khung và cho ảnh hay đồ thị đã chèn.

 1. Chọn ô hay khối các ô trong một bảng Writer.
 2. Chọn lệnh Bảng > Thuộc tính bảng.
 3. Trong hộp thoại, nhấn vào thẻ Viền.
 4. Chọn những tùy chọn viền bạn muốn áp dụng, sau đó nhấn vào nút OK.

Trong vùng Sắp đặt đường có một số tùy chọn để áp dụng nhiều kiểu dáng viền cùng lúc.

Lựa chọn ô

Phụ thuộc vào sự lựa chọn các ô, vùng có hình thức khác nhau.

Lựa chọn Vùng sắp đặt đường
Một ô được chọn trong bảng có nhiều kích cỡ ô, hoặc con trỏ bên trong bảng mà không có ô được chọn.
một viền ô
Bảng ô một, ô được chọn
một viền ô được chọn
Các ô được chọn theo cột
viền được chọn theo cột
Các ô được chọn theo hàng
viền được chọn theo hàng
Toàn bảng chứa 2×2 hay nhiều ô được chọn
viền được chọn theo khối

Thiết lập mặc định

Nhấn vào một của những biểu tượng Mặc định để đặt (lại) nhiều viền cùng lúc.

 • Đường màu xám mảnh bên trong biểu tượng thì ngụ ý viền sẽ bị đặt lại hay bị xoá.
 • Đường tối bên trong biểu tượng thì ngụ ý đường sẽ được đặt bằng kiểu dáng đường và màu đường đã chọn.
 • Đường màu xám dày bên trong biểu tượng thì ngụ ý đường sẽ không thay đổi.

Thí dụ

Chọn một khối khoảng 8×8 ô, sau đó chọn lệnh Định dạng > Ô > Viền.

biểu tượng mặc định cho viền
 • Nhấn vào biểu tượng bên trái để xoá mọi đường. Hành động này gỡ bỏ tất cả các viền bên ngoài và đường bên trong.
 • Nhấn vào biểu tượng thứ hai từ cạnh bên trái để đặt một đường viền bê ngoài và gỡ bỏ các đường khác.
 • Nhấn vào biểu tượng bên phải cùng để đặt viền bên ngoài. Các đường bên trong không thay đổi.

Sau đó, bạn có thể sử dụng các biểu tượng khác, để thấy những đường nào mỗi biểu tượng sẽ đặt hay gỡ bỏ.

Thiết lập tự xác định

Trong vùng Tự xác định, bạn có thể nhấn chuột để đặt hay gỡ bỏ mỗi đường riêng. Ô xem thử hiển thị các đường theo ba tình trạng khác nhau.

Nhấn nhiều lần vào một cạnh hay góc để chuyển đổi qua ba tình trạng khác nhau.

Kiểu đường Ảnh Nghĩa
Đường màu đen
đường viền đặc
Đường màu đen thì đặt đường tương ứng của các ô đã chọn. Đường này cũng được hiển thị dạng đường chấm chấm khi bạn chọn kiểu dáng kích cỡ 0.05 điểm. Chọn kiểu dáng đường đôi thì hiển thị đường đôi.
Đường màu xám
đường viền màu xám
Đường màu xám được hiển thị khi đường tương ứng của các ô đã chọn sẽ không thay đổi. Không có đường sẽ bị đặt hay bị gỡ bỏ ở vị trí này.
Đường màu trắng
đường viền màu trắng
Đường màu trắng được hiển thị khi đường tương ứng của các ô đã chọn sẽ bị gỡ bỏ.

Thí dụ

 1. Chọn một ô riêng lẻ trong bảng Writer, sau đó chọn lệnh Bảng > Thuộc tính bảng > Viền.
 2. Chọn một kiểu dáng đường dày.
 3. Để đặt viền dưới, nhấn vào cạnh dưới nhiều lần đến khi bạn thấy đường dày.
đặt viền dày dưới
Note.png Trong bảng Writer, mặc định là mọi ô có ít nhất đường bên trái và đường bên dưới. Phần lớn ô ở chu vi của bảng sẽ cũng hiển thị đường thêm theo mặc định.
Warning.png Mỗi đường được hiển thị theo màu trắng trong ô xem thử sẽ bị gỡ bỏ khỏi ô.

Xác định viền của trang

Defining Borders for Paragraphs