Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Sidnummer

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search

I Writer är sidnumret ett fält som du kan infoga i texten.

Så här infogar du sidnummer

Välj Infoga - Fält - Sidnummer om du vill infoga ett sidnummer vid den aktuella markörpositionen.

Tip.png Om du vill att texten "Sidnummer" ska visas i stället för numret, väljer du Visa - Fältnamn.

När du lägger till eller tar bort text ändras dock fältens position. Det är därför bäst att infoga sidnummerfält i sidhuvudet eller sidfoten som har samma position och upprepas på varje sida.

Välj Infoga - Sidhuvud - (namn på sidformatmallen) eller Infoga - Sidfot - (namn på sidformatmallen) om du vill lägga till ett sidhuvud eller en sidfot på alla sidor med den aktuella sidformatmallen.

Så här gör du för att börja med ett angivet sidnummer

Nu vill du kanske ha mer kontroll över sidnumren. Du skriver ett textdokument som ska starta med sidnummer 12.

 1. Klicka i det första stycket i dokumentet.
 2. Välj Format - Stycke - Textflöde.
 3. Aktivera Infoga i området Brytningar. Aktivera Med sidformatmall så att du kan ange det nya sidnumret. Klicka på OK.
Note.png Det nya sidnumret är ett attribut för det första stycket på sidan.

Så här formaterar du sidnummerformatmallen

Du vill ha löpande romerska sidnummer, i, ii, iii, iv osv.

 1. Dubbelklicka direkt framför sidnummerfältet. Dialogrutan Redigera fältkommando visas.
 2. Markera ett talformat och klicka på OK.

Använda olika sidnummerformatmallar

Du behöver numrera några sidor med den romerska sidnummerformatet, följt av de återstående sidorna i ett annat format.

I Writer behöver du olika sidformatmallar. Den första sidformatmallen har en sidfot med sidnummerfältet formaterat för romerska siffror. Den följande sidformatmallen har en sidfot med sidnummerfältet formaterat efter ett annat sidnummerformat.

Båda sidformatmallarna måste avgränsas av en sidbrytning. I Writer kan du infoga automatiska och manuella sidbrytningar.

 • En automatisk sidbrytning visas i slutet av sidan när sidformatmallen har en annan "Nästa formatmall".

  Sidformatmallen "Första sidan" har t.ex. "Standard" som nästa formatmall. Om du vill visa det här trycker du på F11 för att öppna fönstret Formatmallar och formatering, klickar på ikonen Sidformatmallar och högerklickar på posten Första sidan. Välj Ändra på snabbmenyn. Fliken Administrera visar "Nästa formatmall".
 • En manuellt infogad sidbrytning kan användas med eller utan att sidformatmallar ändras.

  Om du trycker på Ctrl + Retur infogar du en sidbrytning utan att ändra formatmall.

  Om du väljer Infoga - Manuell sidbrytning kan du infoga en sidbrytning utan eller med en formatmallsändring, eller med en ändring av sidnumret.

Vilket som passar bäst beror på dokumentet: att använda en manuellt infogad sidbrytning mellan sidformatmallar, eller en automatisk ändring. Om du bara behöver en rubriksida med en annan formatmall än de andra sidorna, kan du använda den automatiska metoden.

Så här använder du en annan formatmall på första sidan

 1. Klicka på den första sidan i dokumentet.
 2. Välj Format - Formatmallar och formatering.
 3. Klicka på ikonen Sidformatmallar i fönstret Formatmallar och formatering.
 4. Dubbelklicka på formatmallen "Första sidan".

Nu har rubriksidan formatmallen "Första sidan" och de kommande sidorna har automatiskt formatmallen "Standard".

Du kan nu infoga en sidfot endast gäller för sidformatmallen "Standard", eller infoga sidfötter för båda sidformatmallarna, men med olika formaterade sidnummerfält.

Så här ändrar du sidformatmallen manuellt

 1. Klicka i början av det första stycket på sidan där du vill använda en annan sidformatmall.
 2. Välj Infoga - Manuell brytning . Dialogrutan Infoga brytning visas.
 3. Markera en sidformatmall i listrutan Formatmall. Du kan även ange ett nytt sidnummer. Klicka på OK.

Den markerade sidformatmallen används från det aktuella stycket till nästa sidbrytning med formatmall. Du kan behöva skapa den nya sidformatmallen först.

Närliggande ämnen

Infoga sidnummer i sidfot

Om sidhuvuden och sidfötter

Använd olika sidformatmallar på udda och jämna sidor

Sidformatmall från markering

Infoga kapitelnamn och kapitelnummer i ett sidhuvud eller en sidfot

Formatera sidhuvuden och sidfötter