Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Numer strony

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search

W programie Writer numer strony jest polem, które można wstawić do tekstu.

Wstawianie numerów stron

Aby wstawić numer strony w bieżącej pozycji kursora, wybierz Wstaw - Pola - Numer strony.

Tip.png Jeśli zamiast numeru strony widoczny jest tekst "Numer strony", wybierz Widok - Nazwy pól.

Jednak w przypadku dodania lub usunięcia tekstu, te pola zmienią swoją pozycję. Dlatego też najlepszym sposobem jest wstawienie pola numeru strony w główce lub stopce, co zapewni tę samą pozycję numeru i jego powtarzanie na kolejnych stronach.

Aby dodać główkę lub stopkę do wszystkich stron bieżącego stylu, wybierz pozycję Wstaw - Główka - (nazwa stylu strony) lub Wstaw - Stopka - (nazwa stylu strony).

Rozpoczynanie od zdefiniowanego numeru strony

Numeracja stron pozwala na zmianę także innych parametrów. Na przykład tworzony jest dokument tekstowy, który ma rozpoczynać się od strony numer 12.

 1. Kliknij pierwszy akapit dokumentu.
 2. Wybierz zakładkę Format - Akapit - Przepływ tekstu.
 3. W obszarze Podziały włącz opcję Wstaw. Włącz opcję Ze stylem strony, aby można było ustawić nowy Numer strony. Kliknij przycisk OK.
Note.png Numer nowej strony jest atrybutem pierwszego akapitu na stronie.

Formatowanie stylu numeru strony

Można zastosować numerację rzymską: i, ii, iii, iv itd.

 1. Kliknij dwukrotnie bezpośrednio przed polem podziału strony. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Edycja pól.
 2. Wybierz format numeracji i kliknij przycisk OK.

Korzystanie z różnych stylów numeracji stron

Do kilku stron należy zastosować styl numeracji rzymskiej, a do kolejnych inny styl.

W programie Writer należy zdefiniować różne style stron. Pierwszy styl strony zawiera stopkę z polem numeru strony sformatowanym w cyfrach rzymskich. Kolejny styl strony zawiera stopkę z polem numeru strony sformatowanym w inny sposób.

Oba style strony muszą być rozdzielone znakiem podziału stron. W programie Writer można skonfigurować automatyczne podziały stron lub też ręcznie wstawiać znaki podziału stron.

 • Jeśli w wybranym stylu jako "Następny styl" ustawiono inny styl, na końcu strony pojawi się automatyczny podział strony.

  Na przykład dla stylu "Pierwsza strona" następnym stylem jest styl "Domyślny". Aby wyświetlić tę opcję, naciśnij klawisz F11 w celu otwarcia okna Style i formatowanie, kliknij ikonę Style strony i prawym przyciskiem myszy kliknij pozycję Pierwsza strona. Z menu kontekstowego wybierz polecenie Modyfikuj. Na karcie Organizator widoczna będzie pozycja "następny styl".
 • Ręcznie wstawiany podział strony można zastosować z lub bez zmiany stylu strony.

  Naciśnięcie kombinacji klawiszy Ctrl + Enter spowoduje wstawienie znaku podziału strony bez zmiany stylu.

  W przypadku wyboru opcji Wstaw - Ręczny podział, można wstawić ręczny podział stron z lub bez zmiany stylu lub też ze zmianą numeru strony.

Od rodzaju dokumentu zależy, czy lepszym sposobem będzie wstawienie ręcznego podziału stron pomiędzy stylami stron, czy zastosowanie podziału automatycznego. Jeśli tylko jedna strona (tytułowa) ma mieć inny styl niż pozostałe strony, lepiej zastosować metodę automatycznego podziału stron:

Stosowanie innego stylu strony do pierwszej strony

 1. Kliknij pierwszą stronę dokumentu.
 2. Wybierz Format - Style i formatowanie.
 3. W oknie Style i formatowanie kliknij ikonę Style strony.
 4. Kliknij dwukrotnie styl "Pierwsza strona".

do strony tytułowej zostanie zastosowany styl "Pierwsza strona", a do następnych stron zostanie automatycznie zastosowany styl "Domyślny".

Teraz można na przykład wstawić stopkę tylko dla stylu "Domyślny" lub też wstawić stopki do obu stylów, ale z innym formatowaniem pól numeru strony.

Stosowanie ręcznie wstawionego stylu strony

 1. Kliknij początek pierwszego akapitu strony, gdzie zastosowano inny styl strony.
 2. Wybierz Wstaw - Ręczny podział. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Wstaw podział.
 3. W polu listy Styl wybierz styl strony. Można także ustawić nowy numer strony. Kliknij przycisk OK.

Wybrany styl strony będzie zastosowany od bieżącego akapitu do następnego podziału strony ze stylem. Może zajść konieczność wcześniejszego utworzenia nowego stylu strony.

Tematy pokrewne

Wstawianie numeru strony do stopki

Główki i stopki

Zmienne style stron parzystych i nieparzystych

Tworzenie stylu strony w oparciu o bieżącą stronę

Wstawianie nazwy i numeru rozdziału w główce lub stopce

Formatowanie główek i stopek