Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Chèn Tên và Số thứ tự Chương vào Đầu/Chân Trang

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search

Trước khi bạn có thể chèn thông tin chương vào đầu/chân trang, bạn cần phải đặt các tùy chọn đánh số phác thảo cho kiểu dáng đoạn văn bạn muốn sử dụng cho các tựa đề chương.

Để tạo kiểu dáng đoạn văn cho tựa đề chương:

 1. Chọn lệnh Công cụ > Đánh số Phác thảo.
 2. Trong hộp Kiểu, chọn kiểu dáng đoạn văn bạn muốn sử dụng cho các tựa đề chương, v.d. « Tiêu đề 1 ».
 3. Chọn dạng đánh số cho tiêu đề chương trong hộp Số , ví dụ, "1,2,3...".
 4. Đánh "Chương" tiếp theo một dấu cách trong hộp Trước .
 5. Đánh một dấu cách trong hộp Sau
 6. Nhấn vào nút OK.

Để chèn tên và số thứ tự chương vào đầu trang hay chân trang:

 1. Áp dụng vào các tiêu đề chương trong tài liệu, kiểu dáng đoạn văn bạn đã xác định cho các tựa đề chương.
 2. Chọn Chèn - Đầu trang hoặc Chèn - Chân trang, rồi chọn kiểu dáng trang cho trang hiện tại từ trình đơn con.
 3. Nhấn vào đầu trang hay chân trang.
 4. Chọn Chèn -Trường - Khác và nhắp vào tab Tài liệu.
 1. Nhắp "Chương" trong danh sách Kiểu rồi nhắp "Số thứ tự chương và tên" trong danh sách Dạng thức .
 2. Nhấn vào nút Chèn, sau đó nhấn vào nút Đóng.

Đầu trang trên mọi trang sử dụng kiểu dáng trang hiện tại thì tự động hiển thị tên và số thứ tự của chương.

Chủ đề Liên quan

Thông tin về Đầu trang và Chân trang

Tạo kiểu dáng trang dựa trên trang hiện thời

Xác định Đầu/Chân trang Khác nhau

Định Dạng Đầu/Chân Trang