Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Maqaa fi Lakkoofsa Boqoonnaa olaantoo ykn Gadaantoo Keessaatti Saaguun

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search

Odeeffannoo boqoonnaa osoo olaantoo ykn gadaantoo keessa hin galchiin, mata duree boqonnaaf akkaataalee keewwata fayyadamu barbaaddu, toorii dirqalaalee lakkaawwii jalqaba qindeessuu qabda.

Mataa dureewwan boqonnaf akkataa keewwata uumuuf

 1. Meeshaalee - Toorii Lakkaawwii.
 2. SanduuqaHaalata keessatti, mata dureewwan boqonnaaf akkaataalee kewwataa fayyadamuu barbaaddu fili, fakkeenyaaf, "Mata duree 1".
 3. Mata dureewwaniif akkaataalee lakkaawwii SanduuqaLakkoofsa keessa fili, fakkeenyaaf, "1,2,3...".
 4. Sanduuqa Dura keessatti "Boqonnaa" ispeesii hordofsiisuun.
 5. Sanduuqa Booda keessa ispeesii galchi.
 6. TOLEE cuqaasi.

Maqaa fi lakkoofsa boqoonnaa olaantoo ykn gadaantoo keessaatti saaguuf

 1. Akkaataa kewwata galmee kee keessatti kan olaantoo boqonnaaf hiikte fayyadami.
 2. Saagii - Olaantoo yookaan Saagii - Jalaantoo fili, itti aansuun haalata fuulaa baafata xiqqaa keessaa fuula ammeef fili.
 3. Olaantoo ykn gadaantoo keessa cuqaasi.
 4. Saagii - Dirreewwan - Kan Biraa fili fi caancala Galmee cuqaasi.
 1. Tarree Akaakuu keessaa "Boqonnaa" fi tarree Dhangii keessaa "Maqaa fi lakkoofsa boqonnaa" cuqaasi.
 2. Saagii cuqaasi itti aansuun Cufi keessa cuqaasi.

Olaantoon tokko tokkoo fuulaa kan akkaataa fuulaa ammee fayyadamu ofumaan maqaa fi lakkoofsa boqonnaa agarsiisa.

Matadureewwan Walfakkatan

Waa'ee Irraantotaa fi Jalaantotaa

Fuula Ammaa irratti Hundaa'uun Akkaataa Fuula uumuu

Olaantoota fi Jalaantoota Gara Garaa Hiikuun

Jalaantota ykn olaantota Dhangeessuu