Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Chèn số thứ tự trang vào phần chân trang

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search

Bạn có thể dễ dàng chèn trường số trang ở phần chân trang trong tài liệu của bạn. Bạn cũng có thể thêm tổng số trang vào đó, ví dụ, có dạng "Trang 9 trên 12"

Chèn đánh số trang

  1. Chọn lệnh Chèn > Chân trang, sau đó chọn kiểu dáng trang vào đó bạn muốn thêm phần chân trang.
  2. Chọn lệnh Chèn > Trường > Số hiệu trang.

Bạn cũng có thể canh lề của trường Số thứ tự trang đúng như văn bản chuẩn.

Thêm số lượng trang

  1. Nhấn phía trước của trường số trang, đánh Page rồi nhấn phím cách; nhấn trường đứng sau, nhập một dấu cách rồi đánh of và một dấu cách khác nữa.
  2. Chọn lệnh Chèn > Trường > Đếm trang.

Chủ đề Liên quan

Thông tin về Đầu trang và Chân trang

Kiểu dáng trang xen kẽ trên trang chẵn và lẻ

Tạo kiểu dáng trang dựa trên trang hiện thời

Chèn Tên và Số thứ tự Chương vào Đầu/Chân Trang

Định Dạng Đầu/Chân Trang