Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Lakkoofsota Juulaa Jalaantootti Saaguu

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search

Dirree lakkoofsa fuulaa salphaatti jalaantoo galmee kee keessa saaguu dandeessa. Itti dabaltees lakkaawwii fuulaa jalaantootti ida'uu dandeessa, fakkeenyaaf, akka unka "fuula 9 kan 12" tti.

Lakkoofsa Fuulaa Saaguuf

  1. Saagii - Miljala fili, kana booda akkaataa fuula miljaleetti dabaluu barbaaduu fili.
  2. Saagi - Dirreewwan - Lakkoofsa Fuulaa fili.

Yoo barbaaddee, akka barruu keessatti raawwattee lakkoofsa fuulaa dirree hiriirsuu dandeessa.

Lakkaawwii fuulaa dabalataan ida'uu

  1. Fuldura dirree lakkoofsa fuulaatti cuqaasuun Fuula barreessi, dirree booda cuqaasi, ispeesii galchuun of barreessi.
  2. Saagi - Dirreewwan - Lakkoofsa Fuulaa fili.

Matadureewwan Walfakkatan

Waa'ee Irraantotaa fi Jalaantotaa

Fuulota Guutuu fi Mangoo irratti Akkaataa Fuula Garagaltuu

Fuula Ammaa irratti Hundaa'uun Akkaataa Fuula uumuu

Maqaa fi Lakkoofsa Boqoonnaa olaantoo ykn Gadaantoo Keessaatti Saaguun

Jalaantota ykn olaantota Dhangeessuu