Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Chèn dấu ngắt bằng tay

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search

Chèn ở vị trí con trỏ hiện tại một dấu ngắt dòng, cột hay trang kiểu tự làm.

Chọn lệnh Chèn > Chỗ tự ngắt.

Kiểu

Chọn kiểu dấu ngắt bạn muốn chèn.

Ngắt dòng

Kết thúc dòng hiện tại, sau đó di chuyển các ký tự nằm bên phải con trỏ xuống dòng kế tiếp, mà không tạo đoạn văn mới.

Tip.png Cũng có thể chèn dấu ngắt dòng bằng cách bấm tổ hợp phím Shift+Enter.

Ngắt cột

Chèn bằng tay một dấu ngắt cột (trong bố trí đa cột), và di chuyển các ký tự nằm bên phải con trỏ xuống đầu của cột kế tiếp. Dấu ngắt cột được làm bằng tay thì được ngụ ý bằng viền không in bên trên cột mới.

Ngắt trang

Chèn bằng tay một dấu ngắt trang, và di chuyển các ký tự nằm bên phải con trỏ xuống đầu của trang kế tiếp. Dấu ngắt trang được làm bằng tay thì được ngụ ý bằng một đường viền không in bên trên trang mới.

Tip.png Cũng có thể chèn dấu ngắt trang bằng cách bấm tổ hợp phím Ctrl+Enter. Tuy nhiên, nếu bạn muốn gán cho trang sau một Kiểu dáng Trang khác, bạn cần phải sử dụng lệnh trình đơn để chèn dấu ngắt trang tự làm.

Kiểu dáng

Select the page style for the page that follows the manual page break.

Đổi số thứ tự trang

Gán số thứ tự trang bạn ghi rõ ở đây cho trang nằm sau chỗ ngắt trang tự làm. Tùy chọn này chỉ sẵn sàng nếu bạn gán một kiểu dáng trang khác cho trang nằm sau chỗ ngắt trang tự làm.

Số thứ tự trang

Enter the new page number for the page that follows the manual page break.

Note.png Để hiển thị các dấu ngắt tự làm, chọn lệnh Xem > Ký tự không in.

Chủ đề Liên quan

Chèn và Xoá Chỗ Ngắt Trang