Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Qurxiinsa Hujeeka Saagi

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search

Bakka qubannoo qaree ammaatti cita sararaa hujeeka , cita tarjaa yk xumuura fuulaa tokko saaga.

Saagi - Kutaa Hujeekaa filadhu

Akaakuu

Akaakuu qurxiinsa saaguf barbaaddu filadhu.

Cita sararaa

Keewwata haaraa tokko uumu osoo hinbarbaachisin, sarara irra jiru xumureeti, barruu mirga qareetti argamu gara sarara itti aanuutti siqsa.

Tip.png Akkasuumaas Shift+galchi dhibuun qurxiinsa sararaa saaguu ni dandeessa.

Muraa Tarjaa

Muraa tarjaa hujeekaa saageeti, (teessuma tarjaa addaa addaa keessatti), akkasumaas barruu mirga qareetti argamu gara jalqaba tarjaa isa itti aanuutti siqsa. Muraan tarjaa hujeekaa, daangaa maxxansalaa gubbee tarjaa haaraatti argamu tokkoon ibsama.

Xumuura Fuulaa

Xumuura fuulaa hujeekaa erga saagee booda barruu mirga qareetti argamu gara jalqaba fuula itti aanuutti siqsa. Xumuurri fuulaa saagamee daangaa maxxansalaa gubbee fuula haaraatti argamu tokkoon ibsama.

Tip.png Xumuraa fuulaa tokko saaguuf malli biroon ammoo, Ctrldhibuu+Enter fayyadamudha. Haata'u malee, fuula itti aanuu akkaataa biroo qabsiisuuf, xumura fuulaa hujeekaa saaguuf ajaja bafataa fayyadamuu dirqamta.

Akkaataa

Select the page style for the page that follows the manual page break.

Lakkoofsa fuulaa jijjiiri

Lakkoofsa fuulaa isa xumuraa fuulaa hujeekaatti aanuun ifteessame ramada. Filannoon kun kan jiraatu akkaataa fuulaa biroo fuula isa xumura fuulaa hujeekaatti aanuuf yoo ati ramade qofa.

Lakkoofsa fuulaa

Enter the new page number for the page that follows the manual page break.

Note.png Qurxiinsa hujeekaa mulisuuf, Mul'annoo - Arfii Maxxansalaa filadhu.

Matadureewwan Walfakkatan

Qurxinsa fuulaa saaguu fi haquu