Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Định Dạng Đầu/Chân Trang

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search

Bạn có thể áp dụng định dạng trực tiếp vào văn bản trong đầu trang hay chân trang. Cũng có thể điều chỉnh khoảng cách giữa văn bản và khung đầu/chân trang, hoặc áp dụng viền cho đầu/chân trang.

  1. Chọn Định dạng - Trang rồi chọn tab Đầu trang hoặc Chân trang .
  2. Đặt các tùy chọn giãn cách bạn muốn sử dụng.
  3. Để thêm viền hoặc bóng cho đầu trang hay cuối trang, nhắp Nhiều hơn. Hộp thoại Viến/Nền sẽ mở ra.
  • To add a separator line between the header or the footer and the content of the page, click the bottom edge of the square in the Line arrangement area. Click a line style in the Style box.
  • To adjust the spacing between the content of the header or footer and the line, clear the Synchronize box, and then enter a value in the Bottom box.

Chủ đề Liên quan

Thông tin về Đầu trang và Chân trang

Tạo kiểu dáng trang dựa trên trang hiện thời

Xác định Đầu/Chân trang Khác nhau

Chèn Tên và Số thứ tự Chương vào Đầu/Chân Trang