Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Jalaantota ykn olaantota Dhangeessuu

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search

Barruu olaantoo ykn gadaantoo keessa dhangeessuu Kallattiin fayyadamuu dandeessa.Akkasumas addaan fageenya barruu goodayya olaantoo ykn gadaantoo waliin wal bira qabuun mijeessuu dandeessa ykn handaara olaantoo ykn gadaantoof fayyadami.

  1. Dhangii - Fuulaa filun fi caancala Irraantoo ykn caancala Jalaantoo .
  2. Dirqalaalee addaan fageenyaa itti fayyadamu barbaaddu qindeessi.
  3. Olaantoo fi jalaantoof handaara ykn gaddiidduu dabaluuf,Dabalata cuqaasi. Qaaqni Handara/Duubbee ni banama.
  • To add a separator line between the header or the footer and the content of the page, click the bottom edge of the square in the Line arrangement area. Click a line style in the Style box.
  • To adjust the spacing between the content of the header or footer and the line, clear the Synchronize box, and then enter a value in the Bottom box.

Matadureewwan Walfakkatan

Waa'ee Irraantotaa fi Jalaantotaa

Fuula Ammaa irratti Hundaa'uun Akkaataa Fuula uumuu

Olaantoota fi Jalaantoota Gara Garaa Hiikuun

Maqaa fi Lakkoofsa Boqoonnaa olaantoo ykn Gadaantoo Keessaatti Saaguun