Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Xác định viền của trang

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search
Warning.png Trong chương trình Writer, bạn có thể xác định viền riêng cho kiểu dáng của trang, không phải cho mỗi trang. Các thay đổi về viền sẽ áp dụng cho mọi trang được đại diện bởi kiểu dáng trang đó. Chú ý rằng không thể hủy bước thay đổi kiểu dáng bằng chức năng Hủy bước trong LibreOffice.

Đặt kiểu dáng viền đã định sẵn

 1. Chọn lệnh Định dạng > Trang > Viền.
 2. Trong vùng Mặc định, chọn một của những kiểu dáng viền mặc định.
 3. Trong vùng Đường, chọn một kiểu dáng và màu của đường cho kiểu dáng viền đã chọn. Thiết lập này sẽ áp dụng cho mọi đường viền được đại diện bởi kiểu dáng viền đã chọn.
 4. Trong vùng Giãn cách tới nội dung, chọn khoảng cách giữa đường viền và nội dung trang.
 5. Nhấn vào nút OK để áp dụng các thay đổi.

Đặt kiểu dáng viền riêng

 1. Chọn lệnh Định dạng > Trang > Viền.
 2. Trong vùng Tự xác định, chọn những cạnh bạn muốn thấy trong bố trí chung. Nhấn vào cạnh trong ô xem thử để chọn hay bỏ chọn nó.
 3. Trong vùng Đường, chọn một kiểu dáng và màu của đường cho kiểu dáng viền đã chọn. Thiết lập này sẽ áp dụng cho mọi đường viền được đại diện bởi kiểu dáng viền đã chọn.
 4. Lặp lại hai bước cuối cùng cho mỗi cạnh của viền.
 5. Trong vùng Giãn cách tới nội dung, chọn khoảng cách giữa đường viền và nội dung trang.
 6. Nhấn vào nút OK để áp dụng các thay đổi.

Related Topics

Defining Borders for Paragraphs

Defining Borders for Tables and Table Cells

Xác định viền của đối tượng

Tạo và Áp dụng Kiểu dáng Trang