Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Fuulootaaf Handaaroota Qindeessuu

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search
Warning.png Barreessaa keessatti, Fuuloota mata mataa ossoo hintaane, haalataa fuulaatiif handaaraa qindeessu nidandessa. Wantii ati keekuu qabdu, handaara irratti jijjiirraan tahe marii, fuuloota warra akkaataa fuulaa walfakkaatan fayyadaman mara irratti fayyada. Wantii ati beekuu qabdu, jijjiirraan akkaataan fuulaa LibreOffice irratti gaabbiidhaan hojeetamuu hindanda'u.

Akkaataa Handaara Durmurtaawaa Qindessuu

 1. Dhangi'i - Fuula - Handaaroota fili.
 2. Naannoo Durtii keessatti akkaataalee handaaraa durtii tokko fili.
 3. Naannoo Sarara keessaa, akkaataa handaaraa filatamaniif, akkaataa sarara ykn halluu fili. Ijaarsi kun sararoota handaaraa mara warra akkaataa handaaraa filataman keessatti dabalaamaniif fayyada.
 4. Naannoo fageenya gara qabeentootti irratti qabeentootti fuulafi fageenya sarara handaaraa gidu fili.
 5. Jijjiirraa Fayyadamuuf, Tole cuqaasi.

Akkaataa Handaara Maamileesame Qindessuu

 1. Dhangi'i - Fuula - Handaaroota fili.
 2. Naannoo Hiika Fayyadamaa irratti teessuma waliinii qarqaraawwan warra akka mul'atu barbaaddu fili. Filannoon qarqaraa akka ceetuuf durargii qarqaraa keessa cuqaasi.
 3. Naannoo Sarara keessaa, akkaataa handaaraa filatamaniif, akkaataa sarara ykn halluu fili. Ijaarsi kun sararoota handaaraa mara warra akkaataa handaaraa filataman keessatti dabalaamaniif fayyada.
 4. Qarqara handaaraa hundaafuu, ejjatoota dhuma lachan irradeebi'i.
 5. Naannoo fageenya gara qabeentootti irratti qabeentootti fuulafi fageenya sarara handaaraa gidu fili.
 6. Jijjiirraa Fayyadamuuf, Tole cuqaasi.

Related Topics

Keewwatootaaf Handaarota Qindeessi

Man'eewwan Gabatee fi Gabateewwaniitif handaarota hiikuu

Wantawwaniif, Handaaraalee Qindeessuu

Haalata fuulaa uumuu fi fayyadamuu