Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Definiera inramningar för objekt

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search

I Writer kan du definiera inramningar runt OLE-objekt, plug-ins, diagram, grafik och ramar. Vilken meny som används beror på vilket objekt som markerats.

Så här ställer du in ett fördefinierat kantlinjeformat

 1. Markera objektet som du vill definiera en inramning för.
 2. Klicka på ikonen Inramning på verktygsraden OLE-objekt eller verktygsraden Ram om du vill öppna fönstret Inramning.
 3. Klicka på en av de fördefinierade inramningsstilarna. Den aktuella inramningsstilen för objektet med den markerade stilen ersätts.

Så här ställer du in ett anpassat kantlinjeformat

 1. Markera de tabellceller som du vill ändra.
 2. Välj Format - (objektnamn) - Kantlinjer.
  Ersätt (objektnamn) med namnet på den objekttyp du har markerat.
 3. I området Användardefinierad markerar du kanterna som du vill ska visas i en vanlig layout. Klicka på en kant i förhandsgranskningen om du vill växla till markeringen.
 4. Markera en linjestil och färg för den markerade inramningsstilen i området Linje. De här inställningarna gäller alla inramningslinjer som ingår i den markerade inramningsstilen.
 5. Upprepa de sista två stegen för varje inramningskant.
 6. Markera avståndet mellan inramningslinjerna och sidinnehållet i området Avstånd till innehåll.
 7. Klicka på OK om du vill använda ändringarna.

Related Topics

Definiera inramningar för sidor

Definiera inramningar för stycken

Definiera inramningar för tabeller och tabellceller