Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Wantawwaniif, Handaaraalee Qindeessuu

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search

Barreessaa keessatti, naannoo wantoota OLE, itti suuqii, safakawwan/taattootaa, saxaatoo, fi goodayyaawwanii handaaraa qindeessu nidandessa. Maqaan baafataa fayyadamatu wantaa filatame irratti hundaa'a.

Akkaataa Handaara Durmurtaawaa Qindessuu

 1. Wantaafi handaaraa qindeessu barbaadu fili.
 2. Sajoo Handaara irratti kamshaa Wanta - OLE ykn kamshaa Goodayya foddaa banuuf Handaarotaa cuqaasi.
 3. Akkaataa handaara durmurtaawaa tokko cuqaasi. Kun akkaataa handaara wanta ammee

Akkaataa Handaara Maamileesame Qindessuu

 1. Man'eewwan gabatee warra fooyyeessu barbaaddu fili.
 2. Dhangi'i - (maqaa wantaa) – Handaarawwan filadhu.
  Gosa wanta filattee maqaa isa dhugaadhaan bakkabuusi (maqaa wantaa).
 3. Naannoo Hiika Fayyadamaa irratti teessuma waliinii qarqaraawwan warra akka mul'atu barbaaddu fili. Filannoon qarqaraa akka ceetuuf durargii qarqaraa keessa cuqaasi.
 4. Naannoo Sarara keessaa, akkaataa handaaraa filatamaniif, akkaataa sarara ykn halluu fili. Ijaarsi kun sararoota handaaraa mara warra akkaataa handaaraa filataman keessatti dabalaamaniif fayyada.
 5. Qarqara handaaraa hundaafuu, ejjatoota dhuma lachan irradeebi'i.
 6. Naannoo Addaan fageenya Qabeentootaaf irratti qabeentootti fuulafi fageenya sarara handaaraa gidu fili.
 7. Jijjiirraa Fayyadamuuf, Tole cuqaasi.

Related Topics

Fuulootaaf Handaaroota Qindeessuu

Keewwatootaaf Handaarota Qindeessi

Man'eewwan Gabatee fi Gabateewwaniitif handaarota hiikuu