Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Haalataalee fuulaa uumuu fi fayyadamuu

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search

LibreOffice teessuma fuulaa, akkasumas qaabachiisa fuulaa , duubbee mudanaalee, irraantoolee, jalaantoolee, fi tarjaalee barruu ifteessuuf fayyadama. Teessuma fuulawwan qeenxee galmee keessaa jiran hunda jijjiiruuf, fuulichaaf haalataa fuulaa mammiloo uumtee fayyadamuu qabda.

Qaabachiisa Fuula Jijjiiruu

Fuula Duubee Jijjiiruu

Haalata fuulaa haaraa qindeessuu

 1. Dhangii - Haalataalee fi Dhanggeessuu fili..
 2. SajooHaalataalee Fuulaa cuqaasi.
 3. Haalataalee fuulaa tarreefaman keessatti, wanta irratti cuqaasa mirgaamirga cuqaasi, fi achumaan Haaraa filadhu.
 4. CaancalaQindeessaa irratti, sanduuqaMaqaa keessatti maqaa barreessi.
 5. Kan kaanan gadii keessaa tokko hojeedhu:
 • To apply the custom page style to a single page, select the default page style that is used in your document in the Next Style box.
 • To apply the custom page style to more than one page, select its name in the Next Style box. To stop using the style, insert a manual page break and assign it a different page style.
 1. Dirqalaalee teessuma haalata fuulaatiif qindeessuuf, Cancala qaaqaa keessa jiru fayyadami,sanaan booda TOLEE cuqaasi.

Haalataa fuulaa fayyadamuuf

 1. Fuula akkaataa fuulaa irratti fayyadamuu barbaadde keessatti cuqaasi.
 2. Dhangii- Haalataalee fi dhanggeessuu fili, itti aansuun sajoo Akkaataa fuulaa cuqaasi.
 3. Maqaa tarree keessaa lama cuqaasi.

Haalataa fuulaa fuula haaraatiif fayyadamuuf

 1. Galmee keessatti iddoo fuula haaraa irratti jalqabuu barbaadde cuqaasi.
 2. Saaguu-Qurxinsa hujeekaa.
 3. Qurxinsa fuulaafiladhu.
 4. Sanduuqa Haalataa keessatti, fuula qurxiinsa hujeekaa itti aanee dhufu irratti haalata fuulaa barbaaddu fili.
 5. TOLEE cuqaasi.

Matadureewwan Walfakkatan

Lakkoofsota fuulaa

Waa'ee Irraantotaa fi Jalaantotaa

Fuula Ammaa irratti Hundaa'uun Akkaataa Fuula uumuu

Maqaa fi Lakkoofsa Boqoonnaa olaantoo ykn Gadaantoo Keessaatti Saaguun

Jalaantota ykn olaantota Dhangeessuu

Qajojii Durtii jijjiiruu