Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Fuula Ammaa irratti Hundaa'uun Akkaataa Fuula uumuu

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search

Teessuma fuula eerga saxaxatte booda, isa irratti hundaa'uun akkaataa fuula uumuu nidandessa.

Fakkeenyaaf, akkaataa fuulaa isa irraantoo addayaa, fi akkaataa fuulaa kabiroo isa irraantoo adda addaa agarasiissuu uumuu nidandeessa.

  1. Galmee barruu haaraa bani, Dhangi'i - Akkaataalee fi Dhangeessuu fili, kana booda sajoo Akkaataalee Fuulaa cuqaasi.
  2. Sajoo Filannoo irra Akkaataa Haaraa cuqaasi, kan booda baafata xiqqaa irra Filannoo irra Akkaataa Haaraa fili.
  3. Sanduuqa Maqaa Akkaataa irratti maqaa fuula barreessi, kana booda TOLEE cuqaasi.
  4. Fuula ammaa irratti akkaataa fayyadamuuf, tarree keessaa maqaa irra lam-cuqaasi.
  5. Saagi -Irraantoo fili, kana booda akkaataa fuula isa haaraa tarree keessaa filadhu.
  6. Irraantoo irratti barruu barbaaduu barreessii. Irraantoo ala naannoo barruu guddaa keessatti qaree qubachiissi.
  7. Saaguu-Qurxinsa hujeekaa.
  8. Naannoo Akaakuu keessaa, Xumura fuulaa filadhuutii, saanduqa Haalata irraa “Durtii” filadhu.
  9. Maamiloo lammaffaa irraantoo garagara Akkaataa fuula waliin uumuuf ejjatoo 2-6 irradeebi'i.

Matadureewwan Walfakkatan

Waa'ee Irraantotaa fi Jalaantotaa

Olaantoota fi Jalaantoota Gara Garaa Hiikuun

Maqaa fi Lakkoofsa Boqoonnaa olaantoo ykn Gadaantoo Keessaatti Saaguun

Jalaantota ykn olaantota Dhangeessuu

Qajojiiwwanii fi Akkaataalee