Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Qajojii Durtii jijjiiruu

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search

Qajojiin durtii, galmeewwan barruu warra haaraadhaaf, odeeffanoo dhangeessuu durtii of keessaa qaba. Yoo barbaadde, qajojii haaraa uumtee akka qajojii durtiitti fayyadamuu nidandeessa.

Qajoojjii Durtii Uummuf

  1. Galmee tokko fi qabeentaa fi akkaataawwan dhangeessuu isa barbaaddu uumi.
  2. Choose File - Save As Template.
  3. Sanduuqa Qajojii Haaraa keessatti qajojii isa haaraadhaaf maqaa barreessi.
  4. Tarree Akaakuuwwan keessaa, "Qajojiiwwan Koo" filiitii, itti aansuun TOLE cuqaasi.
  5. Choose File - New - Templates.
  6. Double-click the "My Templates" folder.
  7. Click on the template that you created, and click Set as Default.
  8. Close the dialog.

Matadureewwan Walfakkatan

Qajojii Galmee tokko uumuu

Qajojiiwwanii fi Akkaataalee

Qajojiilee Durtii Jijjiiruu