Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Ändra sidorienteringen (liggande eller stående)

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search

Alla sidegenskaper för Writer-textdokument (t.ex. sidorientering) anges i formatmallarna. Som standard används sidformatmallen "Standard" för alla sidor när ett nytt dokument skapas. Om du öppnar ett befintligt textdokument kan olika sidformatmallar ha angetts för olika sidor.

När du ändrar en sidegenskap påverkas bara de sidor där den aktuella formatmallen används. Aktuell sidformatmall visas i statuslisten vid fönstrets nedre kant.

Så här ändrar du sidorientering för alla sidor

Om textdokumentet består enbart av sidor med samma sidformatmall kan du ändra sidegenskaperna direkt:

 1. Välj Format - Sida.
 2. Klicka på fliken Sida.
 3. Välj "Stående" eller "Liggande" under Pappersformat.
 4. Klicka på OK.

Så här ändrar du sidorientering endast för vissa sidor

I LibreOffice används sidformatmallar för att ange sidorientering i dokument. Även andra sidegenskaper såsom sidhuvuden, sidfötter och marginaler anges i sidformatmallarna. Du kan göra ändringar i sidformatmallen "Standard" för det aktuella dokumentet, eller definiera egna sidformatmallar som du kan tillämpa på vilka textavsnitt du vill i dokumentet.

I slutet av den här hjälpsidan diskuteras sidformatmallarnas omfattning utförligt. Läs sista avsnittet på den här sidan om du är osäker på vad begreppet sidformatmall innebär.

Note.png Till skillnad från tecken- eller styckeformatmallar är sidformatmallarna inte hierarkiskt ordnade. Du kan skapa en ny formatmall med en befintlig mall som grund, men när du sedan ändrar i den gamla mallen förs ändringarna inte automatiskt över till den nya.

Om du vill ändra sidorienteringen på alla sidor med samma sidformatmall, måste det finnas en sidformatmall och denna måste tillämpas.

 1. Välj Format - Formatmallar och formatering.
 2. Klicka på ikonen Sidformatmallar.
 3. Högerklicka på en sidformatmall och välj Ny. Den nya sidformatmallen ges från början samma egenskaper som den valda mallen.
 4. Skriv ett namn på sidformatmallen i rutan Namn på fliken Administrera, t.ex. "Mitt landskap".
 5. I rutan Nästa formatmallväljer du den formatmall du vill ska följa på en sida där den nya mallen används. Se även avsnittet om formatmallarnas omfattning i slutet av den här hjälpsidan.
 6. Klicka på fliken Sida.
 7. Välj "Stående" eller "Liggande" under Pappersformat.
 8. Klicka på OK.

Nu har du definierat en formatmall med namnet "Mitt landskap". Om du vill använda den nya formatmallen dubbelklickar du på "Mitt landskap" i fönstret Formatmallar och formatering. Alla sidor i den aktuella sidformatsomfattningen ändras. Om du angett att "nästa formatmall"ska vara en annan formatmall ändras bara första sidan i den aktuella sidformatomfattningen.== Omfattning för sidformatmallar ==

Det är bra att känna till sidformatmallarnas omfattning i LibreOffice. Vilka sidor i dokumentet påverkas om en sidformarmall redigeras?

Formatmallar som omfattar en (1) sida

Du kan ställa in en sidformatmall så att den endast gäller för en sida. Formatmallen "Första sidan" är ett exempel. Du gör detta genom att ange en annan sidformatmall som "Nästa formatmall" på fliken Format - Sida - Administrera.

En formatmall som spänner över en sida löper från nedre gränsen för den aktuella sidformatmallen till nästa sidbrytning. En sidbrytning infogas automatiskt när texten löper vidare till nästa sida (så kallad "mjuk sidbrytning"). Du kan också infoga manuella sidbrytningar.

Gör så här för att infoga en manuell sidbrytning där markören står: tryck på Ctrl+Enter eller välj Infoga > Manuell brytning och klicka på OK.

Manuellt definierat område för sidformatmall

I sidformatmallen "Standard" anges ingen ny "Nästa formatmall" på fliken Format - Sida - Administrera. Istället har "Standard" angetts även som "Nästa formatmall". Alla sidformatmallar som följs av samma sidformatmall kan spänna över flera sidor. Den nedre och övre gränsen för sidformatmallen anges med "sidbrytning med formatmall". För samtliga sidor mellan två "sidbrytningar med formatmall" används samma formatmall.

Du kan infoga en "sidbrytning med formatmall" direkt där markören står. Du kan också ange "sidbrytning med formatmall"som egenskap för ett stycke eller en styckeformatmall.

Ange något av följande kommandon:

 • Gör så här för att infoga en "sidbrytning med formatmall" där markören står: välj Infoga - Manuell brytning, markera en Formatmall i listan och klicka på OK.
 • Om du vill ange egenskapen "sidbrytning med formatmall" för det aktuella stycket väljer du Format > Stycke > Textflöde. I området Brytningar markerar du Aktivera och Med sidformatmall. Markera en sidformatmall listan.
 • Gör så här för att ange egenskapen "sidbrytning med formatmall" för den aktuella styckeformatmallen: Högerklicka i det aktuella stycket. Välj Redigera styckeformatmalli snabbmenyn. Klicka på fliken Textflöde. I området Brytningar markerar du Aktivera och Med sidformatmall. Markera en sidformatmall listan.
 • Om du vill ange egenskapen "sidbrytning med formatmall" för en styckeformatmall väljer du Format > Formatmallar och formatering. Klicka på ikonen Styckeformatmallar. Högerklicka på den styckeformatmall du vill ändra och välj Ändra. Klicka på fliken Textflöde. I området Brytningar markerar du Aktivera och Med sidformatmall. Markera en sidformatmall listan.

Närliggande ämnen

Om sidhuvuden och sidfötter

Sidformatmall från markering

Infoga kapitelnamn och kapitelnummer i ett sidhuvud eller en sidfot

Formatera sidhuvuden och sidfötter