Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Fuula Duubee Jijjiiruu

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search

LibreOfficenin fuula duubee galmee keessaa ifteessuuf haalata fuula fayyadama. Fakkeenyaaf, duubee fuula tokko ykn isaa olii galmee keessaa gara saxaatoo golgolaa'aati jijjiruf, haalata fuula duubee saxaatoo golgolaa'aa uumuu sii barbaachisa fi itti aansuudhaan fuulawwaniif haalata fuula fayyadami.

Fuula Duubee Jijjiiruuf

 1. Dhangii - Akkaataawwanii fi Dhangeessuu filadhu.
 2. SajooHaalataalee Fuulaa cuqaasi.
 3. Haalataalee fuulaa tarreefaman keessatti, wanta irratti cuqaasa mirgaamirga cuqaasi, fi achumaan Haaraa filadhu.
 4. Qindeessaa Caancala fuulaa irratti, haalata fuulichaafMaqaa sanduuqa keessatti barreessiif.
 5. Saanduuqa Haalata Itti Aanuu keessaa, haalata fuulaa kan fuula itti aanuuf fayyadamuu barbaadu fili.
 • Haalata fuulichaa fuulota barbaaddu irratti fayyadami.
 • To apply the new page style to all subsequent pages, select the name of the new page style.
 1. Caancala Duubee cuqaasi.
 2. Sanduqa tarree gubbaa keessatti, halluu jajjabee ykn saxaatoo barbaachuu kee fili.Sana booda dirqalaalee kee cancala fuulaa keessaa fili.
 3. TOLEE cuqaasi.

Fuula Duubee fuulawwan galmee keessa jiranii hundaa jijjiiruf

Jalqabuukeetiin dura, haalata fuulaa duubee fuulaa fayyadamu uumuu kee mirkaneessi. Fuula Duubee bal'inaan Jijjiiruf ilaali.

 1. Dhangii - Akkaataawwanii fi Dhangeessuu filadhu.
 2. SajooHaalataalee Fuulaa cuqaasi.
 3. Haalata fuula duubee fuulatif fayyadamu barbaadu yeroo lama cuqaasi.

Galmee Walfakkatuu keessaati duubeewwan fuulaa adda addaa fayyadamuuf

Jalqabuukeetiin dura, haalata fuulaa duubee fuulaa fayyadamu uumuu kee mirkaneessi. Fuula Duubee bal'inaan Jijjiiruf ilaali.

 1. Fuuldura arfii tokkoffaa keeyyata iddoo fuula duubee jijjiiru barbaadu irratti cuqaasi.
 2. Saaguu-Qurxinsa hujeekaa.
 3. Qurxinsa fuulaafiladhu.
 4. Saanduuqa Haalata keessaa, haalata fuulaa fuula duubeetti fayyadamu fili.
 • To change the background of the current page only, select a page style where the Next Style option is set to "Default".
 • To change the background of the current and subsequent pages, select a page style where the Next Style option is set to the name of the page style.
  Duubee fuulaa galmee keessaa booda jijjiiruu yoo barbaadde,ejjettoowwan 1 hanga 3 irra deebi.
 1. TOLEE cuqaasi.

Matadureewwan Walfakkatan

Waa'ee Irraantotaa fi Jalaantotaa

Fuula Ammaa irratti Hundaa'uun Akkaataa Fuula uumuu

Maqaa fi Lakkoofsa Boqoonnaa olaantoo ykn Gadaantoo Keessaatti Saaguun

Jalaantota ykn olaantota Dhangeessuu