Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Thông tin về Đầu trang và Chân trang

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search

Phần Đầu trang và Chân trang là vùng ở lề bên trên và bên dưới trang, trong đó bạn có thể thêm văn bản hay đồ họa. Đầu và chân trang được thêm vào kiểu dáng trang hiện thời. Bất cứ trang nào sử dụng cùng một kiểu dáng thì tự động nhận đầu trang hay chân trang bạn thêm. Bạn có thể chèn Trường, như số thứ tự trang và tiêu đề chương, vào đầu trang và chân trang trong tài liệu.

Note.png Kiểu dáng của trang hiện thời thì được hiển thị trên Thanh Trạng thái.
  • Để thêm đầu trang vào trang, chọn lệnh Chèn > Đầu trang, sau đó chọn kiểu dáng trang của trang hiện thời trong trình đơn phụ.
  • Để thêm chân trang vào trang, chọn lệnh Chèn > Chân trang, sau đó chọn kiểu dáng trang của trang hiện thời trong trình đơn phụ.
  • Bạn cũng có thể chọn Định dạng - Trang, nhắp vào tabĐầu trang hoặc Chân trang , rồi chọn Bật đầu trang hoặc Bật chân trang. Xóa hộp kiểm Cùng nội dung bên trái/phải nếu bạn muốn tự định đầu trang hay chân trang khác nhau đối với trang chẵn và trang lẻ.
  • Để sử dụng các đầu trang hay chân trang khác nhau trong cùng tài liệu, bạn cần phải thêm mỗi điều vào Kiểu dáng trang riêng, sau đó áp dụng kiểu dáng vào trang trong đó bạn muốn đầu/chân trang xuất hiện.

Đầu trang và Chân trang trong Tài liệu HTML

Một số tùy chọn về đầu trang và chân trang cũng sẵn sàng trong tài liệu HTML. Mã HTML không hỗ trợ đầu trang và chân trang, vậy chúng được xuất khẩu với thẻ đặc biệt, để hiển thị được trong trình duyệt. Đầu trang và chân trang chỉ được xuất khẩu trong tài liệu HTML nếu chúng được hiệu lực ở chế độ Bố trí Web. Khi bạn mở lại tài liệu trong LibreOffice, các đầu/chân trang được hiển thị đúng, bao gồm bất kỳ trường nào bạn đã chèn.


Related Topics

Tạo kiểu dáng trang dựa trên trang hiện thời

Xác định Đầu/Chân trang Khác nhau

Chèn Tên và Số thứ tự Chương vào Đầu/Chân Trang

Định Dạng Đầu/Chân Trang

Kiểu dáng trang