Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Waa'ee Irraantotaa fi Jalaantotaa

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search

Olaantoof jalaantoon bakka gubbee fi jaleen mudanaa fuulaati, iddoo itti barruu ykn saxaatoo itti galchuu dandeessu dha.Olaantotnif jalaantoonni akkaataalee fuulaa ammeetti kan dabalamani dha.Fuulli kammiyyuu kan akkaataalee wal fakkaataa fayyadamu Olaantoo fi jalaantoo isa itti dabaluun keesse ofumaan fudhata Dirreewwan keessa, kan akka lakkoofsota fuulaa fi mata dureewwan boqoonnaa, olaantoo fi gadaantoo barruu galmee keessatti saaguu dandessa.

Note.png Akkaataaleen fuulaa fuulaa ammeef Kabala Haalojii keessatti agarsiifama.
  • Olaantoo fuulatti dabaluuf, Saagii - Olaantoo fili, itti aansuun akkaataalee fuulaa fuula ammeef baafata xiqqaa keessaa fili.
  • Gadaantoo fuulatti dabaluuf, Saagii - Jalaantoo fili, itti aansuun akkaataalee fuulaa fuula ammeef baafata xiqqaa keessaa fili.
  • Akkasumas Dhangi'i - Fuulaa filuu dandeessa, caancalaIrraantoo ykn Jalaantoo keessa cuqaasiitii Olaantoo Banaa or Jalaantoo banaa filadhu. Yoo fuuloota qaraa fi guutuuf olaantoo fi gadaantoo gara biraa ramaduu barbaadde, sanduuqa filannooQabiyyee wal fakkaataa bitaa/mirgaa haqi.
  • Galmee kee keessatti olaantoowwan ykn gadaantoowwan gara biraa fayyadamuuf, dirqiin Akkaataalee Fuulaa gara biraatti dabaluu qabda, itti aansuun akkaataalee gara fuuloota iddoo itti olaantoota fi jalaantoota agarsiisuu barbaaddu fayyadami.

Galmee HTML keessatti olaantoota fi jalaantoota

Akkasumas gariin dirqalaalee olaantoo fi jalaantoo galmeewwan HTML keessatti ni argamu. Olaantootni fi jalaantootni HTMLdhaan hin degaramu fi isa irra iyyaatoowwan addaa fayyadamun alergama, kanan booda sakkata'ii keesatti arguu dandeessa.Yoo teessuma halaata saphaphuu keessatti hojii eegalsiifte,olaantootni fi jalaantootni galmeewwan HTML qofan alergama. Yommuu galmee LibreOffice keessaa dabalbantu, olaantootni fi jalaantootni sirriin , dirreewwan kamiyyuu saagdee dabalachuun agarsiifamu.


Related Topics

Fuula Ammaa irratti Hundaa'uun Akkaataa Fuula uumuu

Olaantoota fi Jalaantoota Gara Garaa Hiikuun

Maqaa fi Lakkoofsa Boqoonnaa olaantoo ykn Gadaantoo Keessaatti Saaguun

Jalaantota ykn olaantota Dhangeessuu

Akkaataalee Fuulaa