Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Man'eewwan Gabatee fi Gabateewwaniif handaarota hiikuu

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search

Akkaataa Handaara Durahiikamee Qindeessuu

 1. Man'eewwan gabatee kanneen fooyyeessuu barbaadde fili.
 2. Foddaa banuuf Handaarota sajoo irratti Gabateekamshaarraa (barreessaa) yookiin Sararaa fi Guutama kabalarraaHandaarota cuqaasi.
 3. Akkaataalee handaaraa durhiikaman keessaa tokko cuqaasi.

  Kuni dabala akkaataa filatame gara man'eewwan gabatee akkaataa handaaraa ammeetti. Akkaataalee handaaraa hunda qulqulleessuuf akkaataa handaaraa duwwaa gara gubbaa bitaa foddaa Handaarota fili.

Akkaataa Handaaraa Maamilaa'e Qindeessuu.

 1. Man'eewwan gabatee kanneen fooyyeessuu barbaadde fili.
 2. Gabatee -Amaloota gabatee - Handaarota (Barreessaa) yookiin Dhangii - Man'eewwan - Handaarota (Calc) fili.
 3. Teessuma waliinii keessati qarqara(oota) akka mul'atan barbaaddu iddooHiika Fayyadamaa keessaa fili. Filannoo qarqaraa jijijjiiruuf qarqara durargii keessaa irratti cuqaasi.
 4. If you select more than one row or column, you can change the middle lines between rows or columns. Select the middle markers in the User-defined area.
 5. Iddoo Sarara keessaa akkaataa handaara filatameef akkaataa sararaa fi halluu fili. Qindeessitoonni kuni sararoota handaaraa hundaa kanneen akkaataa handaara filatame keessatti dabalamaniif fayyada.
 6. Qarqara handaaraa kamuufuu dhawwatiiwwan dhumaa lama irra deebi'i.
 7. Fageenya sararoota handaarichaa fi qabiyyeewwan fuulichaa gidduu jiru iddooAddaan Fageenya Qabiyyeewwanii keessaa fili.
 8. Jijjiiramoota fayyadamuufTOLE cuqaasi.

Related Topics

When in Writer: Wantawwaniif, Handaaraalee Qindeessuu

Fuulootaaf Handaaroota Qindeessuu

Keewwatootaaf Handaarota Qindeessi