Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Defining Borders for Paragraphs

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search

Setting a Predefined Border Style

 1. Place the cursor in the paragraph for which you want to define a border.
 2. Choose Format - Paragraph - Borders.
 3. Trong vùng Mặc định, chọn một của những kiểu dáng viền mặc định.
 4. Trong vùng Đường, chọn một kiểu dáng và màu của đường cho kiểu dáng viền đã chọn. Thiết lập này sẽ áp dụng cho mọi đường viền được đại diện bởi kiểu dáng viền đã chọn.
 5. Select the distance between the border lines and the page contents in the Spacing to contents area. You can only change distances to edges that have a border line defined.
 6. Nhấn OK để kết hợp các phạm vi lại.

Setting a Customized Border Style

 1. Choose Format - Paragraph - Borders.
 2. Trong vùng Tự xác định, chọn những cạnh bạn muốn thấy trong bố trí chung. Nhấn vào cạnh trong ô xem thử để chọn hay bỏ chọn nó.
 3. Trong vùng Đường, chọn một kiểu dáng và màu của đường cho kiểu dáng viền đã chọn. Thiết lập này sẽ áp dụng cho mọi đường viền được đại diện bởi kiểu dáng viền đã chọn.
 4. Lặp lại hai bước cuối cùng cho mỗi cạnh của viền.
 5. Select the distance between the border lines and the page contents in the Spacing to contents area. You can only change distances to edges that have a border line defined.
 6. Nhấn OK để kết hợp các phạm vi lại.

Related Topics

When in Writer: Xác định viền của trang

Xác định viền của đối tượng

Defining Borders for Tables and Table Cells