Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Keewwatoota fi Handaarota qindeessuu

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search

Akkaataa Handaara Durahiikamee Qindeessuu

 1. Keewwata handaara hiikuu barbaadde sanaaf qaree keewwaticha keessa ka'i.
 2. Dhangii - Keewwataa - Handaarotaa fili.
 3. IddooDurtii keessaa akkaataalee handaara durtii keessaa tokko fili.
 4. Iddoo Sarara keessaa akkaataa handaara filatameef akkaataa sararaa fi halluu fili. Qindeessitoonni kuni sararoota handaaraa hundaa kanneen akkaataa handaara filatame keessatti dabalamaniif fayyada.
 5. Fageenya sararoota handaarichaa fi qabiyyeewwan fuulichaa gidduu jiru iddooAddaan Fageenya Qabiyyeewwanii keessaa fili. Fageenyota qarqaroota irraa kanneen sarara handaaraa hiikaman qaban qofa jijjiiruu dandeessa.
 6. Jijjiiramoota fayyadamuufTOLE cuqaasi.

Akkaataa Handaaraa Maamilaa'e Qindeessuu.

 1. Dhangii - Keewwataa - Handaarotaa fili.
 2. Teessuma waliinii keessati qarqara(oota) akka mul'atan barbaaddu iddooHiika Fayyadamaa keessaa fili. Filannoo qarqaraa jijijjiiruuf qarqara durargii keessaa irratti cuqaasi.
 3. Iddoo Sarara keessaa akkaataa handaara filatameef akkaataa sararaa fi halluu fili. Qindeessitoonni kuni sararoota handaaraa hundaa kanneen akkaataa handaara filatame keessatti dabalamaniif fayyada.
 4. Qarqara handaaraa kamuufuu dhawwatiiwwan dhumaa lama irra deebi'i.
 5. Fageenya sararoota handaarichaa fi qabiyyeewwan fuulichaa gidduu jiru iddooAddaan Fageenya Qabiyyeewwanii keessaa fili. Fageenyota qarqaroota irraa kanneen sarara handaaraa hiikaman qaban qofa jijjiiruu dandeessa.
 6. Jijjiiramoota fayyadamuufTOLE cuqaasi.

Related Topics

When in Writer: Fuulootaaf Handaaroota Qindeessuu

Wantawwaniif, Handaaraalee Qindeessuu

Man'eewwan Gabatee fi Gabateewwaniitif handaarota hiikuu