Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Handaarawwan

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search

Dirqalawwan handaaraa wantoota filatamani kan barreessaa ykn Calc qindeessa.

Qubbanno, haammamtaa fi haalataa Barreessaa keessa ykn Calc ifteessuu ni dandeessa. When in Writer: Barreessaa LibreOffice Writer handarawwan fuulawwan goodayyaawwan, saxatoo kewwatoota marfaman.

(dirqalli martuu barreessaa yookan Calc keessatti)

Cancala Dhangii - Keewwata -Handaaraoota fili

Cancala Dhangii - Fakkaatti - Handaara fili

Caancala Dhangii - Gooddayyaa/Wantaa - Handaaraalee fili

Cancala Dhangii - Fuula - Handaara fili

Dhangii - Halatootaa fi Dhangeessuu fili - baafata halqaraa galfata banitii CancalaFooyyeessi/Haaraa - Handaarootafili

Qabaduu Dhangii - Fuula - Irraantoo - Dabala fili

Qabaduu Dhangii - Fuula - Jalaantoo - Dabala fili

When in Calc: Cancala Dhangii - Man'eewwan - Handaara fili

When in Writer:

Tip.png Handaarawwan gabatee hundaa fooyyeessuuf, qaree man'ee gabatee keessa kaa'i, mirgaa-cuqaasi, Gabatee fili, ittaansuudhaan caancala Handaarawwani cuqaasi. Handaara man'ee gabate fooyyeessuuf man'ee fili, mirga cuqasi, ittaansuudhaan caancala Handaarawwani cuqaasi.

Galmee barruu kessatti handaaraa hiika fayyadamaa

When in Calc: Handaarawwan maadhee keessatti fayyadamaan qindaa'an

Qindaa'ina Sararaa

Select a predefined border style to apply.

Yoo ati gabatee ykn wadii taatee, handaawwan durmurtaawwaa ida'uu ykn haquu ni dandeessa. Sajoo Handaarawwan kabala Gabatee irraa fayyadami.

Sajoo Kabala Dhangeessuu irratti:

Sajoo
Handaarota

Sararaa

Haalata handaara fayyadamuu barbaadee cuqaasi. Haalatichii haandaarawwan duraargii filatamee keessatti fayyade.

Sajoo Kabala Dhangeessuu irratti:

Sajoo
Akkaataa Sararaa

Halluu sararaa kan handaara(wwan) filatameef fayyadamuu barbaadde fili.

Gara qabeentoota addaan fageessuu

Hanga iddoo gidduu handaaraa fi filannoo qabeentotaa dhiisuu barbadde ifteessi.

Bitaa

Fageenya gidduu bitaa handaara fi filannoo qabeentootaa qabaachuu barbaaadde galchi.

Mirga

Fageenya gidduu mirga handaara fi filannoo qabeentootaa qabaachuu barbaaadde galchi.

Irra

Fageenya gidduu Irra handaaraa fi filannoo qabeentootaa qabachuu barbaadde galchi.

Jala

Fageenya gidduu handaaraa jala fi filannoo qabeentoota kan qabaachuu barbaade galchi.

Walsimsiisi

qabeentotatti Addaan fageessuu walfakkaataa gara qindaa'ina handaarawwan afran hundaaf yeroo fageenya haaraa galchitu fayyada.

Haalata gaaaddidduu

Dabatanis galtee gaaddidduu handaarawwanif fayyadamuu ni dandeessa. Bu'aawwan gaariidhaaf, galtee kana qofa fayyadami, yeroo handaarawwan afran hunduu mul'ate.

Note.png Saxaatoo ykn wantoota korkoddi goodayyaa galmee keessaa hammamtaa goodayyaa hin caalu. Yoo gaaddidduu gara handaaraawwan wantaa kan gooddayyaa mara guutuu fayyadamuutu, hammamtaan waantaa ni hir'ata gaaddidduu agarsiisu.

Qubannoo

Click a shadow style for the selected borders.

Fageenya

Yabbina gaaddidduu galchi.

Halluu

Halluu gaaddidduu dhaaf fili.

When in Writer: {{{1}}}----

Related Topics

When in Writer: Wantawwaniif, Handaaraalee Qindeessuu

Fuulootaaf Handaaroota Qindeessuu

Keewwatootaaf Handaarota Qindeessi

Man'eewwan Gabatee fi Gabateewwaniitif handaarota hiikuu