Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Krawędzie komórek definiowane przez użytkownika

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search

W zaznaczonych komórkach można zastosować wiele różnych linii.

  1. Zaznacz komórkę lub blok komórek.
  2. Wybierz Format - Komórki.
  3. W oknie dialogowym kliknij zakładkę Krawędzie.
  4. Ustaw pozostałe opcje krawędzi, a następnie kliknij przycisk OK.

Opcje ustawione w obszarze Rozmieszczenie linii mogą być zastosowane do wielu stylów krawędzi.

Zaznaczenie komórek

Wygląd obszaru zależy od zaznaczenia komórek.

Wybór Obszar Rozmieszczenie linii
Jedna komórka
krawędzie z jedną wybraną komórką
Komórki w kolumnie
krawędzie z zaznaczoną kolumną
Komórki w wierszu
krawędzie z zaznaczonym wierszem
Komórki w bloku 2x2 lub większym
krawędzie z zaznaczonym blokiem
Note.png Nie można zastosować krawędzi, jeśli zaznaczono wiele elementów.

Ustawienia domyślne

Kliknij jedną z ikon Domyślnie, aby ustawić lub usunąć wiele krawędzi.

  • Cienkie szare linie wewnątrz ikony wskazują, które krawędzie zostaną skasowane lub usunięte.
  • Ciemne linie wewnątrz ikony wskazują, do których linii zostanie zastosowany wybrany styl i kolor.
  • Grube szare linii wewnątrz ikony wskazują, które linie nie zostaną zmienione.

Przykłady

Zaznacz blok o rozmiarze 8x8 komórek, a następnie wybierz Format - Komórki - Krawędzie.

domyślny wiersz ikon karty Krawędzie
  • Kliknij lewą ikonę, aby wyczyścić wszystkie linie. Usuwane są wszystkie krawędzie zewnętrzne, wszystkie linie wewnętrzne i wszystkie linie ukośne.
  • Kliknij drugą ikonę od lewej, aby ustawić krawędź zewnętrzną i usunąć wszystkie pozostałe linie.
  • Kliknij pierwszą ikonę od prawej, aby ustawić krawędź zewnętrzną. Linie wewnętrzne nie są zmieniane, za wyjątkiem usunięcia linii ukośnych.

Pozostałe ikony umożliwiają ustawianie lub usuwanie innych linii.

Ustawienia użytkownika

Ikony w obszarze Użytkownika pozwalają ustawiać lub usuwać pojedyncze linie. Podgląd umożliwia wyświetlenie linii w trzech różnych stanach.

Kolejne kliknięcia krawędzi lub narożnika powodują zmianę stanu.

Typy linii Obraz Znaczenie
Czarna linia
linia ciągła dla krawędzi zdefiniowanej przez użytkownika
Czarna linia ustawia odpowiednią linię zaznaczonych komórek. Linia kropkowana oznacza wybór stylu linii o grubości 0,05 punktu. Podwójne linie oznaczają wybór stylu linii podwójnej.
Szara linia
linia szara dla krawędzi zdefiniowanej przez użytkownika
Szara linia oznacza, że odpowiednia linia zaznaczonych komórek pozostanie bez zmian. W tej pozycji linia nie zostanie ustawiona ani usunięta.
Biała linia
linia biała dla krawędzi zdefiniowanej przez użytkownika
Biała linia oznacza, że odpowiednia linia zaznaczonych komórek zostanie usunięta.

Przykłady

Zaznacz pojedynczą komórkę, a następnie wybierz Format - Komórki - Krawędzie.

Kliknij dolną krawędź, aby ustawić najcieńszą linię w dolnej krawędzi. Wszystkie pozostałe linie w komórce zostaną usunięte.

ustawianie cienkiej dolnej krawędzi

Wybierz styl grubszej linii i kliknij dolną krawędź. Spowoduje to ustawienie grubszej linii w dolnej krawędzi.

ustawianie grubej linii krawędzi

Kliknij drugą ikonę Domyślnie od lewej, aby ustawić wszystkie cztery krawędzie. Następnie kliknij kilkakrotnie dolną krawędź, aż zostanie wyświetlona biała linia. Spowoduje to usunięcie dolnej krawędzi.

usuwanie dolnej krawędzi

Możliwe jest połączenie kilku typów i stylów linii. Ostatni obraz przedstawia ustawienie grubych krawędzi zewnętrznych (grube czarne linie) z jednoczesnym pozostawieniem bez zmian linii ukośnych wewnątrz komórki (szare linie).

zaawansowany przykład krawędzi komórki

Related Topics

Definiowanie obramowań akapitów