Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Tạo Thư Tịch

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Thư tịch là danh sách các văn bản được tham chiếu trong tài liệu.

Cất giữ Thông tin Thư tịch

LibreOffice cất giữ thông tin thư tịch trong cơ sở dữ liệu thư tịch, hoặc trong một tài liệu riêng.

Để cất giữ thông tin trong cơ sở dữ liệu thư tịch:

 1. Chọn lệnh Công cụ > Cơ sở Dữ liệu Thư tịch
 2. Chọn lệnh Chèn > Bản ghi.
 3. Gõ vào hộp Tên ngẵnmột tên cho mục nhập thư tịch, sau đó thêm chi tiết vào bản ghi trong các hộp còn lại.
 4. Đóng cửa sổ Cơ sở dữ liệu thư tịch.

Để cất giữ thông tin thư tịch trong một tài liệu riêng:

 1. Nhấn vào tài liệu ở vị trí bạn muốn thêm mục nhập thư tịch.
 2. Chọn lệnh Chèn > Chỉ mục và Bảng > Mục nhập Thư tịch.
 3. Chọn mục Từ nội dung tài liệu, sau đó nhấn vào nút Mới.
 4. Đánh tên cho mục nhập thư tịch trong hộp Tên tắt .
 5. Trong hộp Kiểu, chọn nguồn xuất bản cho bản ghi, sau đó thêm chi tiết vào các hộp còn lại.
 6. Nhấn vào nút OK.
 7. Trong hộp thoại Chèn mục nhập thư tịch , nhấn Chèn, rồi nhấn Đóng.
Note.png Khi bạn lưu một tài liệu chứa mục nhập thư tịch, các bản ghi tương ứng được tự động lưu vào một trường bị ẩn trong tài liệu.

Chèn Mục nhập Thư tịch từ Cơ sở Dữ liệu Thư tịch

 1. Nhấn vào tài liệu ở vị trí bạn muốn thêm mục nhập thư tịch.
 2. Chọn lệnh Chèn > Chỉ mục và Bảng > Mục nhập Thư tịch.
 1. Chọn mục Từ cơ sở dữ liệu thư tịch.
 2. Chọn tên của mục nhập thư tịch mà bạn muốn chèn trong hộp Tên tắt .
 3. Nhấn vào nút Chèn, sau đó nhấn vào nút Đóng.

Related Topics

Cơ sở Dữ liệu Thư tịch

Tạo Mục Lục

Xác định mục nhập Chỉ mục hay Mục lục

Cập nhật, Chỉnh sửa và Xoá các Chỉ mục và Mục lục

Định dạng Chỉ mục hay Mục lục

Chỉnh sửa hay Xoá mục nhập Bảng và Chỉ mục

Tạo Chỉ mục theo Thứ tự abc

Chỉ Mục Tự Xác Định

Chỉ Mục Bao Quát Vài Tài Liệu

Có một số công cụ bên ngoài có khả năng tương tác với LibreOffice. Một thí dụ là phần mềm thư tịch Bibus.