Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Tarrobarroo Uumuu

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Tarrobarroon tarree hojiiwwan kan galmee keessatti wabii goote dha.

Odeeffannoo Tarrobarroo Cimmisuu

LibreOffice'n odeeffannoo tarrobarroo kuusaa tarrobarroo keessatti, ykn galmee dhunfaa keessatti cimmisa.

Kuusaa deetaa keessatti odeeffannoo cimmsuuf:

 1. Meeshaalee - Kuusaa Deetaa Tarrobarroo fili
 2. Saagi - Rikordii fili.
 3. Galchii tarrobarrootif sanduuqa Maqaa gabaabaa maqaa katabi, sana booda odeeffannoo dabalataa sanduuqawwan hafiisa keessatti dabali.
 4. Foddaa Kuusaa Deetaa Tarrobarroo cufi.

Odeeffannoo tarrobarroo galmee dhunfaa keessatti cimmisuuf

 1. Galmee kee keessaatti bakka galchii tarrobarroo itti ida'uu barbaaddu cuqaasi.
 2. Saagi - Kasaawwan fi Gabateewwan - Galchii Tarrobarroo fili.
 3. Qabiyyee galmee irraa filuun Haaraa cuqaasi.
 4. Sanduuqa Maqaa gabaabaa keessatti maqaa galchii tarrobarroo katabi.
 5. Rikordii sanduuqa Akaakuu keessaatif madda barreeffamaa fili, sana booda sanduuqa hafiisa keessatti odeeffannoo dabalata dabali.
 6. Tolee cuqaasi.
 7. Qaaqa Galfata Tarrobarroo Saagi keessaa, Saagi cuqaasi, sana booda Cufi cuqaasi.
Note.png Galmee isa galfatoota moorquusaa of keessaa qabuu yammuu olkeessu, warraabiiwwanii walgittan dirree dhokataa galmee keessaa irratti ufmaan olkaa'amu.

Kuusaa Deetaa Tarrobarroo irraa Galchiiwwan Tarrobarroo Saaguu

 1. Galmee kee keessaatti bakka galchii tarrobarroo itti ida'uu barbaaddu cuqaasi.
 2. Saagi - Kasaawwan fi Gabateewwan - Galchii Tarrobarroo fili.
 1. Kuusaa Deetaa tarrobarroo irraa fili.
 2. Maqaa tarrobarroo sanduuqa Maqaa gabaabaa keessatti saaguu barbaaddu fili.
 3. Saagi cuqaasi, sana booda Cufi cuqaasi.

Related Topics

Kuusaa Deetaa Tarrobarroo

Gabatee Qabiiyyeewwanii Uumuu

Galchiiwwan Kasaa ykn Gabatee Qabiyyeewwanii Hiikuu

Haaressuu, kasaawwan fi gabatee qabiiyyeewwanii Gulaaluu fi Haquu

Kasaa ykn Gabatee Qabiyyeewwanii Dhangeessuu

Galchiiwwan Kasaa fi Gabatee Gulaaluu ykn Haquu

Kasaawwan Tartiiba qubeen Uumuu

Kasaawwan Hiika-Fayyadamaa

Kasaawwan Galmeewwan Hedduu Kabeebsan

Meeshaaleen alaa tokko tokko jiru LibreOffice wajjin walqunnama. Faakkeenyi tokko Bibus jedhama.