Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Създаване на библиография

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Библиографията представлява списък на трудовете, използвани в даден документ.

Съхраняване на библиографска информация

LibreOffice съхранява библиографската информация в библиографска база от данни или в отделен документ.

За да съхраните информацията в библиографската база от данни

 1. Изберете Инструменти - Библиографска база от данни.
 2. Изберете Вмъкване - Запис.
 3. Въведете име за библиографския запис в полето Кратко име, след което добавете останалата информация от записа в другите полета.
 4. Затворете прозореца Библиографска база от данни.

За да съхраните библиографска информация в отделен документ

 1. Щракнете на мястото в документа, където желаете да добавите библиографския запис.
 2. Изберете Вмъкване - Указатели и таблици - Библиографски запис.
 3. Изберете От съдържанието на документ и натиснете бутона Нов.
 4. Въведете име за библиографския запис в полето Кратко име.
 5. Изберете източника на публикацията за записа в полето Тип, след което добавете нужната информация в останалите полета.
 6. Натиснете бутона OK.
 7. В диалоговия прозорец Вмъкване на библиографски запис натиснете бутона Вмъкване, а след това - Затваряне.
Note.png Когато съхраните документ, съдържащ обръщения към библиографски описания, съответните записи с библиографски описания автоматично ще се съхранят в скрито поле в документа.

Вмъкване на библиографски записи от библиографската база от данни

 1. Щракнете на мястото в документа, където желаете да добавите библиографския запис.
 2. Изберете Вмъкване - Указатели и таблици - Библиографски запис:
 1. Изберете От библиографска БД.
 2. Изберете името на желания библиографски запис в полето Кратко име.
 3. Натиснете последователно бутоните Вмъкване и Затваряне.

Related Topics

Библиографска база от данни

Създаване на таблица на съдържанието

Дефиниране на елементи от указател или таблица на съдържанието

Обновяване, редактиране и изтриване на указатели и таблици на съдържанието

Форматиране на указател или таблица на съдържанието

Редактиране или изтриване на елементи от указателите

Създаване на азбучни указатели

Потребителски указатели

Указатели, обхващащи няколко документа

Някои външни инструменти могат да взаимодействат с LibreOffice. Сред тях е например Bibus.