Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Hojaarkaan qubee mirkaneessuu

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search

Hojarkaan qubee barruu filatamee ykn galmee guutuu mirkaneessuu dandeessa.

Note.png {{{1}}}

To'annaan qubee iddoo qaree ammee irraa eegala, ykn jalqaba barruu filatamee irraa.

  1. Galmee keessatti cuqaasi, ykn barruu mirkaneessuu barbaaddu filadhu.
  2. Meeshaalee - Qubeeffannoo fi Caasluga filadhu.
  3. Yeroo dogogorri qubeessuu ta'e, qaaqni Qubee mirkaneessuu banuu fi LibreOffice sirreefama wayii kenna.
  4. Kan armaan gadii keessaa tokko hojjadhu:

    Sirreefama fudhachuuf, yaada cuqaasuu, fi achumaan Jijjiiraa cuqaasuu.

    Hima sanduuqa barruu gubbaa keessaa gulaaluu, fi achumaan Jijjiirraa cuqaasuu.

    Jecha hin beekamne dikshinarii fayyadamaatti dabaluuf, Ida'i cuqaasi.

Related Topics

Ufmaan Qubeeffannoo Mirkaneessuu

Qaaqee qubee mirkaneessu

Murfisa

Tarree Moggoolee