Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Chỉnh tả và Ngữ pháp

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search

Kiểm tra các lỗi chính tả trong tài liệu hoặc phần đang được lựa chọn. Nếu có cài phần mở rộng hỗ trợ kiểm tra ngữ pháp thì hộp thoại cũng sẽ cho phép kiểm tra lỗi ngữ pháp.

Chọn Công cụ - Chính tả và Ngữ pháp

Phím F7

Trên thanh Chuẩn, nhấn vào

Icon
Chính tả và Ngữ pháp

Kiểm tra Chính tả bằng Tay

Chức năng kiểm tra chính tả bắt đầu ở vị trí con trỏ hiện tại, sau đó tiếp tới kết thúc của tài liệu hay vùng chọn. Lúc đó, bạn có dịp tiếp tục tiến trình kiểm tra chính tả từ đầu của tài liệu.

Chức năng kiểm tra chính tả tìm từ sai chính tả, và cho bạn có dịp thêm từ mới vào từ điển. Khi tìm được từ sai chính tả thứ nhất, hộp thoại Kiểm tra chính tả tự mở.

Nếu như có phần mở rộng kiểm tra ngữ pháp, hộp thoại này sẽ có tên Chính tả và Ngữ pháp. Những lỗi sai chính tả sẽ được gạch chân màu đỏ, sai ngữ pháp sẽ có màu xanh. Trước hết hộp thoại sẽ hiển thị những lỗi sai chính tả, rồi sau đó là lỗi ngữ pháp.

Chọn Kiểm tra ngữ pháp để sửa hết các lỗi chính tả, rồi sau đó là các lỗi ngữ pháp.

Không phải trong từ điển

Hiển thị câu chứa từ sai chính tả được tô sáng. Hãy sửa từ, hoặc nhấn vào một của những từ góp ý trong hộp văn bản bên dưới.

Góp ý

Liệt kê các từ đã gợi ý để thay thế từ sai chính tả. Chọn từ thích hợp, sau đó nhấn vào nút Đổi hay Đổi tất cả.

Ngôn ngữ của văn bản

Ghi rõ ngôn ngữ cần dùng để kiểm tra chính tả.

Ngôn ngữ có chức năng kiểm tra chính tả hoạt động thì mục nhập ngôn ngữ có dấu kiểm phía trước.

When in Writer: Tự động Sửa lỗi

When in Writer: Thêm vào bảng thay thế Tự động Sửa lỗi tổ hợp hiện thời của từ sai chính tả và từ thay thế.

Tùy chọn

Mở hộp thoại trong đó bạn có thể chọn những từ điển tự xác định, và đặt các quy tắc kiểm tra chính tả.

Thêm

Thêm từ mới vào từ điển tự xác định.

Bỏ qua một lần

Bỏ qua từ lạ này và tiếp tục kiểm tra chính tả.

Note.png Nếu hộp thoại kiểm tra chính tả còn mở khi bạn trở về tài liệu, nhãn nút này thì trờ thành Tiếp tục. Để tiếp tục tiến trình kiểm tra chính tả từ vị trí con trỏ hiện tại, nhấn vào Tiếp tục.

Bỏ qua tất cả

Bỏ qua mọi lần gặp từ lạ này trong toàn tài liệu, và tiếp tục kiểm tra chính tả.

Đổi

Thay thế từ lạ bằng sự góp ý hiện thời. Bạn sửa đổi nhiều hơn chỉ từ sai chính tả thì thay thế toàn câu.

Đổi tất cả

Thay thế mọi lần gặp từ lạ này bằng sự góp ý hiện thời.

Hủy bước

Click to undo the last change in the current sentence. Click again to undo the previous change in the same sentence.


Related Topics

Kiểm tra Chính tả bằng Tay

Từ điển gần nghĩa