Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Pisownia i gramatyka

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search

Sprawdza błędy pisowni w bieżącym dokumencie lub w zaznaczeniu. Jeżeli zainstalowane jest rozszerzenie sprawdzające gramatykę, następuje również wyszukiwanie błędów gramatycznych.

Wybierz polecenie Narzędzia - Pisownia i gramatyka

Klawisz F7

Na pasku standardowym kliknij

Ikona
Pisownia i gramatyka

Sprawdzanie pisowni i gramatyki

Sprawdzanie pisowni rozpoczyna się od bieżącej pozycji kursora i przebiega do końca dokumentu lub zaznaczenia. Następnie można wybrać kontynuację sprawdzania pisowni od początku dokumentu.

Funkcja sprawdzania pisowni wyszukuje błędnie napisane wyrazy i umożliwia dodanie nieznanego wyrazu do słownika użytkownika. Po znalezieniu pierwszego wyrazu z błędem pisowni zostaje wyświetlone okno dialogowe Pisownia.

Jeżeli zainstalowane jest rozszerzenie sprawdzające gramatykę, okno dialogowe nosi nazwę Pisownia i gramatyka. Błędy pisowni podkreślane są na czerwono, a błędy gramatyczne na niebiesko. W oknie dialogowym najpierw wyświetlane są wszystkie błędy pisowni, a następnie wszystkie błędy gramatyczne.

Zaznacz opcję Sprawdź gramatykę, aby najpierw wyszukać wszystkie błędy w pisowni, a następnie wszystkie błędy gramatyczne.

Nie ma w słowniku

Wyświetla zdanie z wyróżnionym błędnie napisanym wyrazem. Należy edytować wyraz lub zdanie albo kliknąć jedną z propozycji wyświetlonych w polu tekstowym poniżej.

Sugestie

Wyświetla listę propozycji zastąpienia błędnie napisanego wyrazu. Należy zaznaczyć wybrany wyraz, a następnie kliknąć przycisk Zamień lub Zamień wszystkie.

Język tekstu

Określa język używany podczas sprawdzania pisowni.

Jeśli sprawdzanie pisowni jest aktywne dla tego języka, jego nazwa jest poprzedzona znakiem haczyka

When in Writer: Autokorekta

When in Writer: Dodaje bieżącą kombinację wyrazu zawierającego błąd i wyrazu zastępczego do tabeli zmian Autokorekty.

Opcje

Otwiera okno dialogowe, które umożliwia wybranie słowników określonych przez użytkownika i ustawienie zasad sprawdzania pisowni.

Dodaj

Dodaje nieznany wyraz do słownika użytkownika.

Ignoruj

Pomija nieznany wyraz i kontynuuje sprawdzanie pisowni.

Note.png Po opuszczeniu otwartego okna dialogowego Pisownia i przejściu do dokumentu przycisk otrzymuje etykietę Wznów. Aby kontynuować sprawdzanie pisowni od miejsca, w którym znajduje się kursor, należy kliknąć przycisk Wznów.

Ignoruj wszystko

Kontynuuje sprawdzanie pisowni, pomijając wszystkie wystąpienia nieznanego wyrazu w dokumencie.

Zmień

Zamienia nieznany wyraz na bieżącą propozycję. W przypadku wprowadzenia zmian poza błędnym wyrazem zamieniane jest całe zdanie.

Zmień wszystkie

Zamienia wszystkie wystąpienia nieznanego wyrazu na bieżącą propozycję.

Cofnij

Kliknij, aby cofnąć ostatnią zmianę wprowadzoną w bieżącym zdaniu. Kliknij, aby cofnąć poprzednią zmianę wprowadzoną w tym zdaniu.


Related Topics

Sprawdzanie pisowni i gramatyki

Tezaurus